Търсене

 

Вход за потребители

Потребителско име:
Парола:

Регистрирай се
Забравена парола
 

Календар на предстоящи събития

 
 

- А -                                                                                                                                                                        

Абонаментна застрахователна полица

Застрахователна полица, покриваща застрахователната закрила на всички договорени товарни пратки за определен срок

Абруф

Изискване доставката на уговорена стока при външно-търговските сделки или покана за предоставяне на транспортно средство при спедиторската дейност

Авал

Поръчителство на физическо или юридическо лице (обикновено банка), наречено авалист, с което то се задължава да отговаря солидарно за изпълнение на определено задължение, оформено с менителница, или чек. За разлика от обикновеното гражданско поръчителство менителниното поръчителство е абстрактно задължение, е свързано с главното задължение, за което е даден авала. А може да бъде даден за всеки длъжник по менителницата (издател, акцептант, джирант). Авалистът отговаря до размера на задължението на лицето, за което поръчителствува. Менителничният авал се поставя отстрани върху менителницата или върху прикрепен към нея лист. Авалираните менителници от солидни банки са сигурно обезпечение на вземанията и намират широко приложение във външната търговия.

Авалов кредит

Кредитно улеснение, предоставяно от банков институт по специална сметка под формата на авал, като банката се задължава да изплати определена сума в определен срок на кредитор или износител, ако длъжникът или вносителят не изпълняват задълженията си по договора. Банката не отпуска на клиента веднага реална сума, а поема условно задължение за пращане, ако настъпи договорения случай за платежна намеса на банката. Сроковете на Аваловия Кредит обикновено са в зависимост от периода на изпълнението на задължението което покрива от Аваловия Кредит. Често Аваловия Кредит се обезпечава с ценни книжа или стоково-разпределителни документи.

Аванс

Предплатена сума срещу бъдеща доставка, осигуряваща заангажиране на купувача в сделката или покриване на първоначалните разходи при специални поръчки.

Аверс

Лицева страна на монета или документ.

Авизо

Известие за изпратени или получени документи или стоки, дебитиране или кредитиране на сметки, откриване на акредитиви и др.

Авоар

Разполагаема сума по влогова или разплащателна сметка. В широк смисъл: ликвидни активи на стопанска организация, с която тя може да се разпорежда свободно и незабавно (чекове, менителници, стоково-разпоредителни документи и други ценни книжа)

А ВЮ

(на виждане) условие, означаващо незабавно плащане при представяне на платежни документи.

Агент Делкредере

Агент, който посредничи при търговска сделка и същевременно дава гаранции на доставчика за заплащане на стоката от купувача. Агент Делкредере се ползува, когато доставчикът не познава платежоспособността на купувача. Агент Делкредере получава комисионна, която се нарича делкреде.

Агент Консигнационен

Агент на фирма-принципал извън нейното седалище, който получава поръчки за нейна сметка. Поръчките се изпълняват или от консигнационен склад, с който се разпорежда А.К., или като фирмата изпраща поръчаната от А.К. стока директно на купувача и получава заплащане от него.

Агент Корабен

Лице, което оказва на корабособственика услуги, предмет на договор между тях.

Агент с изключителни права

Търговски агент, на който са предоставени права за действие със стоките на принципала на определена територия. За всички сключени сделки на тази територия Агента с изключителни права получава комисионна, независимо от неговия принос за сключване на сделките.

Агентска комисионна

Възнаграждение за оказани посреднически услуги при продажба на стоки, маркетинг, реклама и др. Размерът на агентската комисионна зависи от вида на стоката, характера на пазара, поетите ангажименти и рискове от комисионера и обикновено се определя в процент от продадената стока - най-често в границите между 2%-10%.

Агентска спогодба

Специален договор, сключван между физически лица или юридически лица, при който едното лице(принципал) възлага на друго(агент) изпълнението на определени функции в областта на търговията, застраховането, банковото дело, морския, сухопътния и въздушния транспорт. Агентската спогодба се сключва обикновено в писмена форма и в нея се указват задълженията, пълномощията на агента, срока на спогодбата, условията и размера на възнаграждението на агента.

Адвалорни мита

Мита, чийто размер се определя съобразно стойността на облаганите стоки.

Адендум

Притурка към договор, с която страните допълват или изменят условията му. Най-често се прилага при договорите за морски превоз на стоки.

А Кондисион

Изпращане на стока за продажба с условие да бъде върната на изпращача, ако не се пласира при определени от него цени и срокове.

Акредитив

Писмен ангажимент на една банка да постави на разположение на трето лице определена сума пари по нареждане и за сметка на свой клиент, ако това лице представи определени документи, удостоверяващи изпълнението на предварително договорени условия. Акредитивът като документ обикновено представлява нареждане по определена форма от банката на платеца до банката на доставчика за извършване на плащания при определени условия. Когато тези условия включват доставка на стоки чрез определени документи, Акредитивът е документиран.

Акредитивна банка

Банка издател, Банка на вносителя - банката, която по нареждане на свой клиент-вносител открива акредитива, представлява свой клиент пред другите участници в акредитивната операция и поема задължение да извърши плащане в брой, да акцептира или негоцира трети, тегления от продавача срещу представяне на определени от наредителя документи. Акредитивната банка е задължена да приеме и включи в акредитива всички условия, които клиентът й предложи. Тя има право да преценява условията на акредитивната операция само от банково-техническа гледна точка и съгласувано с клиента да ги приема или отхвърля. Обикновено ангажиментът на Акредитивната банка е неотменяем след като веднъж е приела условията на наредителя. Банката остава самостоятелно задължена към продавача чрез неговата банка за извършване на плащане при посочените в акредитива документи и условия.Тя извършва плащане след като провери съответствието между представените документи и акредитивните клаузи.Ангажиментът на А.Б е ограничен със срок, след изтичането на който акредитивният ангажимент на банката отпада.

Актив

Лявата част на баланса, в която се посочени основните и оборотни средства и други имущества на стопанската организация. Превишаване на постъпленията над разходите.

Акцепт

Писмено съгласие на платеца да плати дължима сума пари по менителница, чек, платежно искане или други платежни документи. Акцептът се изразява обикновено с фразата: "акцептирана", " приета за плащане" или друг равнозначен израз, положен напреко върху лицевата страна на документа. До акцептирането на менителницата длъжник по нея е издателят, а след акцепта задължението се прехвърля върху платеца-длъжник. Според английските търговски юзанси с понятието акцепт често се обозначава самата акцептирана менителница. В този смисъл акцептът бива банков и търговски.

Акцептант

Лице, което дава съгласие да изплати определено задължение, обикновено оформено с менителница, чек или друг документ.

Акцептирана менителница.

Менителница, която е приета за плащане чрез акцепт от платеца(трасата). Акцептът се оформя с надпис върху менителницата, означаващ съгласие за плащане, напр. : "акцептирана", "приета", "задължавам се да платя" и др. или само с подпис на платеца на лицевата страна на менителницата. А.М. има широко приложение при кредитирането на външната търговия.

Акцептна форма на плащане

Форма на безналично разплащане, прилагане у нас, при която закупената стока или оказаната услуга се заплащат чрез посредничеството на банка с акцепт на платеца. Основен документ при тази форма на плащане е издадено от доставчика платежно искане, което трябва да се приеме(изрично или мълчаливо) от платеца.

Акцептен кредит

Кредитно улеснение, при което кредитен институт акцептира теглена трета от негов клиент срещу него, при условие, че клиентът ще изплати сумата от тратата преди нейния падеж. От гледна точка на менителничното право акцептиращата банка е главният длъжник от тратата; от икономическа гледна точка акцептният кредит предполага само евентуално задължение на банката, тъй като тя се явява на падежа като платец от собствените си средства, само в случаите, когато кредитополучателят не е предоставил на време необходимата сума. След като клиентът получи банковия документ, той може да плати на кредиторите си чрез джиро на документа, да си набави средства в брой чрез сконтирането му, или да пусне документа на менителничният пазар. Често клиентът-длъжник по тратата изобщо не я получава на ръка, а я предоставя на акцептиращата банка за сконтиране. В такъв случай към операцията по отпускане на А.К. се присъединява сконтова операция(пряко-парично заемна операция). А. К. при външната търговия може да се отпуска както на износителя, така и на вносителя. Когато длъжник по А.К. е износителят, като обезпечение по отпуснатия кредит могат да служат стоково-разпоредителните документи по една или повече външнотърговски сделки или преотстъпване на банката чрез цесия на права по дадени вземания.

Акцесорен договор

Добавъчен договор към друг основен договор, Акцесорния договор е валиден само ако е валиден основния договор.

Ал пари

По номиналната стойност.

Ал пезо

На тегло.

Ал пецо

На парче.

Алокация

Система за определяне на вносно-износни и валутни квоти и издаване въз основа на тях на лицензи от упълномощени за целта външнотърговски и валутни ведомства.

А мета

Споразумение между двама партньори по сделка загубите и печалбите да се делят наполовина. Такива сделки се наричат мета-сделки, я участниците в тях-метисти.

Анекс

Приложение към договор, спогодба или документ (протокол, опис, фактура, спецификация) Анекса е неразделна често от основния документ, към който е приложен.

Антидъмпингови мита

Вносни мита, с които се осигурява защита на вътрешния пазар и на местните производители от вносни стоки с ниски цени в резултат на стоков или валутен дъмпинг.

Антихреза

Договор между длъжник и кредитор, според който последният получава доходите от имуществата и в края на определен период ги прихваща от дълга.

Антиципативна лихва

Лихва, която се удържа от сумата на отпуснатия заем преди да е започнало ползуването му.

Антиципативно плащане

Предварително плащане-преди срока, преди падежа или преди доставка.

Антрепозитен склад

Частни или обществени складове за стоки, които често се ползват с особен митнически решим, подобен на безмитни зони. Издаваните от тях антрепозитивни(складови) разписки имат голямо значение във външната тъговия и в редица случаи се използуват като стоково-разпоредителни документи, при плащанията с акредитиви.

Арбитраж

Помирителен съд за решаване на граждански дела без задължителна юридическа власт над страните по делата, избран доброволно от последните. В РБ има учреден арбитражен съд при БТПП. Арбитраж борсов - борсова сделка, която се основава на използуването на разликите в цените, курсовете или лихвите на една и съща борсова стока, ценна книга, валута или злато на различните пазари или борси. Борсовият Арбитраж има значение за изравняване цените и курсовете на различните пазари и борси. Борсовите Арбитражи биват преки и непреки в зависимост от това дали се извършват на две или повече борси. Валутният Арбитраж бива конверсионен-когато има просто превръщане на едва валута в друга и диференциален-когато със спекулативна цел се купуват и продават няколко валути, за да се получи печалба от разликите в курсовете. При диференциалния Арбитраж се възстановява същата валута, с която е започнала операцията. При лихвените арбитражи се използува разликата между равнищата на лихвите на паричните или капиталовите пазари, за да се получи по-висока лихва по авоарите в чужда валута или да се плаща по-ниска такава по задълженията. Валутните и лихвените арбитражи обикновено са обвързани.

Аренда

Форма за използване на земя или други недвижими имоти, които собственикът отдава на друго лице(арендатор) за определено време и съответно заплащане. Арендното заплащане може да бъде в пари, да се извърши с труд или стоки, произведени с помощта на наетото имущество.

Асигнация

Писмено нареждане на едно лице(асигнант) до второ лице(асигнат) да плати пари или да преотстъпи ценности или имущества на трето лице(асигнатор) за сметка на асигнанта. С асигнация асигнантът(приемателят) се овластява да предаде на асигнатора за сметка на асигнанта парите, ценностите или имуществата, а асигнатора да ги приеме от свое име. Ако с асигнация трябва да се погаси задължение на асигнанта към асигнатора, погасяването настъпва само след извършване на плащането или предаването на ценностите на асигнатора, а не след плащане или предаване на ценностите от асигнанта. Кредитор, който не желае да приеме асигнация, дадена му от негов длъжник, трябва да съобщи това незабавно.

Аукцион

Периодични разпродажби на специфични стоки в определени тържища чрез открит търг, на който купувачите предварително се прегледали стоките. По-важни обекти на аукционна търговия са: за непрана вълна(В Сидней, Мелбърн, Уелингтън, Ливърпул, Лондон, Амстердам и Буенос-Айрес), чай(Лондон, Амстердам, Калкута, Коломбо), тютюн(Ню Йорк, Хамбург, Лондон), дивечови кожи(Монреал), произведения на изкуството(Ню Йорк, Лондон) и др.

Афретьор

Наемател на кораб.

Афтър Арайвъл

След пристигане(на стоката) - уговорката при плащане с менителница на виждане, че представянето й за плащане може да стане само след пристигане на стоката.

Афтър...Дейс

Договорно условие, според което плащането, експедицията или доставката на стоките ще се извършват след изтичането на определен брой дни.

- А -