Търсене

 

Вход за потребители

Потребителско име:
Парола:

Регистрирай се
Забравена парола
 

Календар на предстоящи събития

 
 

- Б -                                                                                                                                                                       

Баг(торба)

1) Мярка за брашно в САЩ=127 кг. 2) Мярка за кафе в Африка и Индия = 85 кг.

Базово качество

Това качество на стоката, което се използува като стандартно или предписано з един фючърсен контракт на стоковата борса.

Байерс овър

Положение на пазара, при което купувачите превишават продавачите.

Бала

Мярка за текстилни суровини, тъкани, кожи и хартия.

Банков акцепт

1.Писмено изразено съгласие на банка да изплати сумата по менителница(вж.Акцепт) 2.Самата акцептирана менителница като документ, който дава възможност на клиента да ползува кредит при същата или друга банка чрез сконтиране или залагане на менителницата. Намира широко приложение при външнотърговските плащания чрез документарни акредитиви.

Банков рембурс

Споразумение между две банки да извършват плащания за сметка на банката-партньор до определена сума при редовни платежни отношения между тях.

Баратрия

Причинена щета на кораб или на превозваната стока от умишлени действия на капитана или на екипажа.

Барел

Мярка за течност: В САЩ за петрол - 158,76 литра, В САЩ за бира - 117,3 литра, В САЩ общо - 158,98 литра.; В Англия и Канада за напитки -163,56 литра; в Англия за минерално масло - 182,5 литра.

Бариран (Пресечен) чек

Чек, който се изплаща само чрез минаване по банкова сметка, но не и в брой. Бариран чек се обозначава с две успоредни напречни линии на лицевата страна на чека.

Бартер

1. Компенсационна сделка при външната търговия за взаимна доставка на стоки без употреба на налична валута, като взаимните вземания и задължения на страните по сделката се отразяват по специална разчетна бартерна сметка. 2. Между държавна спогодба за стокообмен използувана вместо клирингова спогодба (вж. Клиринг), когато се цели по-краткотрайно или ограничено по обем уреждане на търговските отношения между две страни. В този смисъл Бартера прилича на клиринга по това, че се предвиждат стокови листи, технически кредит, валутна клауза и други реквизити на клиринга, но се различава по свеждане обема на спогодбата само до стоковите плащания и по свързване времетраенето на спогодбата с изчерпване на предвидените доставки вместо с изтичане на календарната година, както е при клиринга.

Баземшон

Отбив от теглото на наливна или насипна стока за частта оставаща по съдовете, в които тя се съхранява.

Бек-ту-бек акредитив

Вторичен акредитив, който се открива в полза на продавача при наличие на вече открит акредитив в полза на купувача. Употребява се във външната търговия, когато купувачът доставя стоката не директно от производителя, а от посредник, действуващ като купувач спрямо производителя и като продавач спрямо крайния вносител(потребителя).

Бенефициент

Физическо или юридическо лице в чиято полза се плаща в брой или се превежда по сметка определена сума пари. Бенефициента е също така лицето, което получава средства по различни кредитно-разплащателни документи като чек, платежно нареждане, инкасо, акредитив, запис на заповед, менителница, банкова гаранция и др.

Бербоут-Чартър

Договор за фрахтоване на кораб без екипаж. За разлика от обикновения Чартър, който е договор за морски превоз, Бербоут-Чартър е договор за наем. Разноските и рисковете по експлоатацията на кораба се понасят от фрахтователя.

Бид

Предложение на цена за всякакъв вид имущества, стоки или ценности, специално при публичните продажби.

Бид прайс

Курс на цена купува

Бик

В американския борсов жаргон - участник в борсови операции, който разчита на повишение на котираните ценни книжа, валути и стоки (вж. Мечки)

Биков пазар

Пазар, на който цените се повишават

Билатерализъм

Двустранност. Означава, че в дадена операция, сделка, спогодба, договор или споразумение участват две страни.

Бил брокер

Брокер, който купува и продава менителници и записи на заповед и по такъв начин действува като посредник между клиентите и банките.

Бланкет

Липсващ реквизит в банков търговски ефект подлежащ на попълване от ремитента или от някой от джирантите.

Бланкова менителница

Менителница, в която при издаването нае се попълват всички реквизити, а това се извършва при следващото джиро.

Бланково джиро

Непълно джиро, при което менителницата съдържа само подпис на джиранта, но не и името на джиратора. В този случай сумата се брои на преносителя на менителницата.

Бланков кредит

Банков кредит без материално обезпечение за изплащането му.

Блокаж

Запор(възбрана) за ползуване на стоки, ценни книжа, златни запаси, авоари по сметка и др., наложен на държателя на ценностите по нареждане на компетентните органи.

Бонитет

Платежоспособност и/или платежоготовност на един настоящ или потенциален длъжник.

Бордеро

Банков или борсов документ, удостоверяващ извършване на някаква операция-дебитиране или кредитиране на сметка, извършване на превод, покупко-продажба на ценни книжа или чужда валута и др. Бордерото обикновено представлява копие за клиента от счетоводната операционна бележка или от авизото за банковия кореспондент с подходящ текст и контировка.

Бордова разписка

Разписка, която капитанът на кораб дава на притежателя на стоката за приемането й на кораба.

Борса

Организиран пазар с регламентирана дейност на масови еднородни стоки (стокова борса), ценни книжа (фондова борса), борса на труда (трудова борса) или валута(валутна борса).(вж. Пазар)

Борсова операция

Сделка на фондова или валутна борса. Борсовите операции биват веднага изпълними (касови) или изпълними след определено време (срочни).

Борсов арбитраж

Спекулативна сделка на фондова борса за реализиране на печалба, като се използуват разликите в курсовете на различните видове ценни книжа, на различните борси и на различните срокове на предоставяне на книжата.

Борсова стока

Стока, която се котира официално на една борса.

Борсов индекс

Показател, изразяваш равнището на курсовете на ценните книжа (главно акции и облигации) на дадена фондова борса.

Борсова котировка

Фиксиране и публично обявяване на цените, по които ще се извършва търгуването на активите (стоки, услуги и ценни книжа) на борсата. Обявената борсова котировка означава твърдо задължение на борсата купуването и продаването на активите да се извършва по публично обявените цени. Разпространени са два начина на котиране: пряко и косвено.

Борсов курс

Цената, по която се купуват и продават (котират) ценните книжа на фондовите борси. Равнището на борсовия курс се обуславя от съотношението между рентабилността на ценните книжа и преобладаващия банков лихвен процент, от търсенето и предлагането, от икономическата конюнктура, от финансовото състояние на съответното предприятие, от перспективността на съответния отрасъл, а също така и от някои политически събития, които могат да имат отражение върху деловата активност. Монополите, държавната политика на открития пазар и борсовата спекула оказват решаващо влияние върху борсовия курс. За сделките в брой и за срочните сделки се установяват отделни курсове.

Борсови операции(с ценни книжа)

Сделки, сключвани на фондовите борси за покупко-продажби на ценни книжа. Борсовите операции биват касови, когато заплащането се извършва в брой в момента на покупко-продажба на ценни книжа. Борсовите операции биват касови, когато заплащането се извършва в брой в момента на покупко-продажбата и срочни, когато предаването и плащането на ценни книжа, се извършва след определен срок , най-често 3 или 6 месеца, но по курс, който се договаря в деня на сключването на сделката. Борсовите операции се извършват от дилъри и брокери, които търгуват за чужда сметка.

Бракер

Специалист стоковед, качествен контрольор, който проверява качеството на стоките, излизащи от завода-производител.

Брейди облигации

Облигации, емитирани във връзка с покриване на външния дълг. Носят името на създателя им министър на финансите на САЩ Н. Брейди, Българските брейди облигации са два вида: облигации с редукция (реструктуриране) на дълга; облигации с първоначално много нисък лихвен процент, който в последствие постепенно нараства.

Брокер

Посредник при сключване на борсови сделки, а също при наемане на кораби и при застрахователна дейност. Брокера свързва купувачите и продавачите, помага им при сключване на договорите и при окачествяване на стоките въз основа на своя опит и ги улеснява при осигуряване финансирането на операциите, използувайки връзките си с банковите институти. Основното комисионно възнаграждение, което брокерите получават за посредническата си дейност се изчислява в процент от стойността на купуваната или продаваната стока. В редица сделки освен често посреднически функции Брокерите могат да поемат и обезпечителните функции чрез предоставянето на гаранции за изплащане на купените стоки. За тази си дейност те получават допълнително възнаграждение, наречено делкредере.

Брокерска асоциация

Двама или повече борсови членове, които: 1. Носят съвместно отговорността за изпълнението на поръчки на клиенти. 2. Имат взаимен достъп до неизпълнението поръчки на клиентите. 3. Делят печалби или загуби, свързани с тяхната брокерска или търговска дейност.

Брокерски кредит

Кредит, предоставян от брокерски къщи обикновено на чуждестранен износител, внасящ стоки в страната на брокера. Средствата за този кредит се набавят от банки, с които брокерските къщи са тясно свързани или са техни дъщерни предприятия. Брокерския кредит се представя главно на износители на инвестиционни стоки в страни със скъп банков кредит от брокери, имащи връзки с банковите среди в страни с евтин кредит.

Брокерска къща

Основно звено на борсовата търговия, която представлява самостоятелен юридически субект. Изгражда се от лице, което е закупило акции от дадена борса и е придобило брокерски места на нея. Финансовите взаимоотношения на брокерстата къща с борсата не са преки.

Брутна водоизместимост

(вж. Водоизместимост)

Брутна товароподемност

Разликата между брутната и нетната водоизместимост на кораба.

Бруто за нето

Условие при търговските сделки, според което заплащането се извършва според брутното тегло без спадане на тарата. Използува се при търговия със стоки, чиято цена не е висока и цената бруто не се различава съществено от цената нето.

Бруто регистър тон

Мярка за общата кубатура на всички корабни помещения

Булиън

Благородни метали на кюлчета; не насечени на монети злато и сребро.

Букинг нота

Документ, с който брокерът потвърждава сключения договор за морски превоз.Букинг нота обикновено съдържа описание на кораба и стоката, товарното и разтоварното пристанище, навло, нотиси, демюрейдж, диспич и др.

Бункераж

Такса за зареждане на корабите с гориво.

Бушел

Мярка за тежина и обем на зърнените храни с различна тежина за различните храни.

Бълк карго

Не опакован насипен или наливен товар на кораб, наречен бълк кериер.

Бюджетна възвръщаемост

Метод за установяване на валутната рентабилност от износа. Представлява съотношение между вътрешните разходи за производството и заготовката на експортните стоки и левовата равностойност на реализираната от износа валута, получена чрез приложение на официалния курс на чуждата валута към лева. Бюджетната възвръщаемост се изразява чрез математическа дроб, в числителя на която се посочва реализираната цена от износа във валутни лева, а в знаменателя - изкупната цена на стоките за износ във вътрешни лева, а в знаменателя-изкупната цена на стоките за износ във вътрешни лева, увеличени с разходите по износа. Полученото частно се умножава на 100, за да се получи процентното съотношение. Колкото по-висока е възвръщаемостта, толкова по-изгоден е износът.

Б -