Търсене

 

Вход за потребители

Потребителско име:
Парола:

Регистрирай се
Забравена парола
 

Календар на предстоящи събития

 
 

- В -                                                                                                                                                                       

Валидност на акредитива

Периодът, през който е в сила задължението на банката да плати сумата, предвидена в акредитива. Във всеки неотменяем акредитив трябва да се посочва крайната дата за представяне на документите за плащане, акцептиране или негоциране независимо от означената крайна дата за експедиция на стоката. Ако такава дата не е посочена, Валидност на акредитива ще се счита, че е 6 месеца от датата на които акредитивът е използваем. Банките по начало не приемат нареждания за откриване на акредитиви, в които не е посочен крайния срок на валидност.

Валута

1.Паричната единица на една страна. Валутата на РБ е левът. 2. Чуждестранни пари, ценни книжа, кредитни и платежни документи, изразени в чуждестранни парични единици(девизи). Чуждестранната валута се дели на конвертируема и неконвертируема.

Валута на плащането

Чуждестранната валута, в която е договорено да се изплати задължение, произлизащо от външнотърговската сделка.

Валута на сделката

Валутата, в която се сключва външнотърговската сделка и се определя цената на стоката в договора за покупко-продажба.

Валута на цената

Чуждестранната валута, в която е изразена договорената цена при сключване на външнотърговска сделка. Когато Валутната цена и валутата на плащането не съвпадат, се прилага валутен курс между тези две валути.

Валутен вирмент

Прехвърляне на суми в чуждестранна валута от една сметка в друга, водени при една или при две банки.

Валутен дъмпинг

Изкуствено понижение (девалвация) на курса на една валута, с цел да се насърчи износът, като износителите по този начин получават по-голяма сума местна валута. Валутният дъмпинг също като стоковият цели завладяване на пазари, но за разлика от него има за обект на цените, а валутните курсове.

Валутен коефициент

Коефициент за превръщане чуждата валута в лева при външнотърговските сделки. Валутен коефициент служи за провеждане външнотърговската и финансовата политика на страната.

Валутен контрол

Система от уредени по нормативен ред контролни мероприятия, осъществяване от упълномощени държавни органи върху физически и юридически лица, които разходват или получават чуждестранна валута, с цел да се запазят валутните интереси на страната. Валутният контрол у нас е уреден с Валутен закон (Д.В. бр.83/1999 г.). Валутния контрол се упражнява главно от министерството на финансите, министерството на търговията, БНБ и БВБ. Чрез Валутния контрол се осигурява срочното и пълното постъпление от износа и оказаните услуги на чужбина, възпрепятствува се неоправданото изтичане на чужда валута, охранява се установения в страната валутен монопол. Валутния контрол бива предварителен, текущ и последващ.

Валутен курс

Определено съотношение между валутите, цената на паричната единица на една страна, изразена с паричните единици на други страни. Определянето на валутните курсове се нарича котиране, което бива пряко и косвено. Най-разпространено е прякото котиране, при което цената на единица или определено кръгло количество единици(1, 100 или 1000) чуждестранна валута се изразява в парични единици на дадената страна.

Валутен пазар

Система от взаимни делови връзки между купувачи и продавачи на валута. Преки участници във Валутния пазар са банките, които осъществяват международни кредитни и разплащателни операции. Останалите участници във Валутния пазар - финансови организации, инвестиционни тръстове, застрахователни компании, външнотърговски фирми, брокерски къщи и др. - действуват чрез банките. Поради това националните валутни пазари се развиват главно в банкерските центрове- Цюрих, Лондон, Франкфурт, Париж, Милано, Амстердам, Ню Йорк, Токио, Сингапур, Хонк - Конг и др.

Валутен режим

Законодателно или нормативно уреждане на сделките с валутни ценности и правата и задълженията на местните и чуждестранни лица по отношение на разплащанията с чужбина.

Валутен риск

Рискът за участниците в сделки с чужбина, който произлиза от изменение на валутните курсове и коефициенти за периода от сключването на сделката до плащането, свързано с изпълнението й, а също така и от невъзможност да се конвертира или трансферира валутата по сделката. Валутни риск съществува за износителя или вносителя, ако чуждата валута, полагаща се на първия срещу износ на стоки или дължима от втория срещу внос на стоки, може да стане по-малко или повече ценна през периода между момента на сключването на търговската сделка до момента на плащането. Ако през този период настъпят изменения на валутния курс или покупателната сила на валутата на плащането, вносителят(или длъжникът) може да плати повече реални ценности, отколкото е договорено, а износителят(или кредиторът) да получи по-малко. Средство за изключване или за ограничаване на Валутния риск са валутни уговорки, предвиждащи приравняване на дължимата сума към определено количество друга валута или група валути така, че ако реалната стойност на валутата на плащането бъде променена в периода от сключването на договора до момента на плащането да бъде съответно променена дължимата сума.

Валутиране

Определяне датата, от която започват да се начисляват лихви-обикновено денят на дебитиране или кредитиране на лихвоносна сметка.

Валутна възвръщаемост

Метод за установяване на ефективността от износа на стоки. Валутната възвращаемост се изразява чрез съотношението между нетната фобна реализирана цена от износа на стоката в чужда валута, превърната в лева по официални курсове, намалена със стойността на вложените в ней вносни и местни девизни суровини и материали(изчислени по международни цени) и търговката себестойност на износната стока, намалена със стойността на вложените в ней вносни и местни девизни суровини и материали( изчислени по международни цени) и търговската себестойност на износната стока, намалена със стойността на вложените в нея вносни и местни девизни суровини и материали(изчислени по международни цени), като към тях се прибавят допълнителните разноски(опаковка, транспорт, заготовка) и административни разходи, свързани с износа на конкретната стока.

Валутна клауза

Вж. Валутна уговорка

Валутна кошница

Набор на валути, на които средно притегленият курс служи за измерване на стойността на друга дадена валута.

Валутна политика

Основни направления за действие на държавата в областта на валутно-финансови отношения. Валутната политика обикновено се изразява в мероприятия за запазване на държавните интереси при кредитно-разплащателните отношения с чужбина и при сделките с валутни ценности. Валутната политика понастоящем се характеризира с нарастващи валутни ограничения за защита на местните монополи от чуждестранната конкуренция, поддържане курсовете на валутите на подходящо равнище, стремеж към балансиране на платежния баланс и съхраняване на златно-валутните резерви.

Валутна реформа

Изменение и преобразуване на валутния режим на дадена страна или на определени международни валутно финансови отношения. Валутната реформа се изразява в изменение на валутните курсове, на международно договорени или вътрешно установени паритети и съотношения и др.

Валутна спекулация

Валутни операции на участници във валутния пазар, които не произлизат от стокови или кредитни сделки, а с тях се цели да се получат печалби от очаквани разлики във валутните курсове. Валутните спекулации в много случаи причиняват дълбоки разстройства на валутните пазари. От друга страна Валутните спекулации допринасят за изравняване на курсовете на валутите в отделните финансови центрове, тъй като ако в един от тях някоя валута е подценена спекулантите засилват покупките на тази валута и в резултат на повишението й търсене курсът й се покачва; обратно при надценена валута, поради засилените продажби, курсовете спадат. За ограничаване на валутните спекулации централните банки в развитите страни установяват лимити по откритите валутни позиции на търговските банки общо или по видове валути.

Валутна търговия

Покупко-продажба на валута най-често в безналичен вид на валутните пазари от специализирани дилъри при банките.

Валутна уговорка

Условие в международни търговски или кредитни договори, споразумения и спогодби за избягване или ограничаване на валутния риск.

Валутни салда

Определен валутен резултат като разлика между валутните постъпления и валутните разходи.

Валутно-финансови условия на външнотърговските сделки

Условия, които се включват в договорите за покупко-продажба във външната търговия и се отнасят главно до валутата на цената, валутата на плащането, курсът, който ще се приложи между тях, осигуровките срещу валутен риск, методите и формите на плащане и условията по евентуален кредит.

Вальор

Денят, от който започват да се начисляват лихви по една сметка.Вж. Валутиране

Варант

1.Гаранция. 2. Пълномощие. 3. Разписка за стоки, депозирани в склад(складов варант). Складовият Варант е стоковоразпоредителен документ, който подлежи на джиро и се ползува при продажба и залагането на стоката. Тори варант се състои от две части: складово и залогово свидетелство. Първата част служи за предаване правата на собственост на стоката при продажбата й, а втората-за получаване на кредити срещу залог на стоката, като Варант се предава на кредитора чрез джиросване. За получаване на стоката от склада трябва да се представят двете части на Варанта. В РБ такава операции се извършват само при външнотърговски сделки с чуждестранни варанти.

Варантен кредит

Кредит, за обезпечаване на който служат материални ценности: стоки, материали, машини и др. Обикновено Варантен кредит е заем, който се отпуска срещу складови разписки за депозиране стоки в публично влагалище.

Ваучер

Документ, удостоверяващ плащането на такса за туристически услуги в страната на туриста и даващ право на ползуване на такива услуги в чужбина. В индивидуалните Ваучери се посочва името на туриста-преносител, а в груповите-броят на туристите, които ще ползуват услугите. Ползуват се и т.нар. открити Ваучери, в които е посочено само заплатената сума без да се определят видовете услуги, които туристът следва да получи.

Верижно правило

Метод за извършване на външнотърговски калкулации и валутни изчисления. Наличните данни се нареждат в две колони, като най-горе в лявата колона се вписва търсената величина, а до нея в дясно-нейният вече известен еквивалент. След това на всеки следващ ред се нанасят равенствата на известните величини, като категорията на величината в лявата колона съвпада с категорията на величината в дясната колона на предшествуващото равенство. Последната величина в дясната колона трябва да съвпада по категория с търсената величина, нанесена най-горе в лявата колона. Произведението от величините в дясната колона се дели на произведението на величините в лявата колона и полученото частно е търсеният отговор.

Веркатекст

Заводски сертификат

Вестиране

Конфискация на суми, имущества или стоки, принадлежащи на чуждестранни лица.

Ветеринарно свидетелство

Акредитивен документ, издаван от ветеринарните власти в страната-доставчик, че стоката(животни или животински продукти) отговаря на санитарно-хигиенните и противоепидемични изисквания.

Винкулационен кредит

Кредит отпуснат от банка срещу стоки на път, обезпечен с дубликат от товарителницата.

Винкулационна сделка

Продажба на стоки на път, при който се отпуска банков кредит, като банката се обезпечава с дубликат от товарителницата.

Вирмент

Прехвърляне на суми от една в друга банкова сметка. Чрез Вирмент се извършват плащания по инициатива на длъжника, който нарежда на банката, която води сметката му, да дебитира същата и да кредитира сметката на бенефициента. Когато сметките на длъжника и на бенефициента се водят при един и същ кредитен институт. Вирментът бива пряк, а когато сметките се водят при различни кредитни институти, той се нарича непряк (косвен). Вирмента се прилага често при международните плащания за преразпределение на валутните наличности в зависимост от стабилността на валутите, равнището на лихвите и предстоящите плащания. Вирмента се извършват чрез писмено, телеграфно или телексно нареждане

Вициозен документ

Платежен документ(менителница-запис на заповед-чек), на който липсва някой от задължителните реквизити. Вициозния документ е недействителен и няма правни и икономически последици за лицата, които са заангажирани чрез него.

Водоизместимост

Общата тежина на кораб. Изчислява се като обемът на подводната част на кораба се умножи по относителното тегло на водата. Поради товара Водоизместимостта зависи от газенето на кораба и от плътността на водата (Средно 1 куб. Метър морска вода тежи 1 025 кг.) Брутната водоизместимост представлява тежината на изместената вода от кораба, който е натоварен до допустимото максимално газене и включва тежината на кораба, на екипажа, на натоварените стоки, гориво и др. материали. Нетната водоизместимост е тежината на изместената вода от не натоварен със стока кораб и включва тежината на кораба, на екипажа с личните вещи и с неприкосновения запас от продоволствие.

Времева стойност

Тази част от премията за една опция, която надвишава същинската й стойност. Времевата стойност на една опция отразява вероятността опцията да се придвижи "в парите". Затова колкото повече време остава до изтичането на опцията, толкова по-висока е нейната времева стойност.

Вълна на Елиот

1. Теория, наречена на името на Ролф Елиот, който твърди, че пазарът е движи по видими и предсказуеми модели, отразяващи основната хармония на природата.2. При технически анализ на цените-метод за графично изобразяване, основаващ се на убеждението, че всички цени се движат вълнообразно, покачвайки се и спадайки ритмично.

Външнотърговски баланс - (търговски баланс)

Част от платежния баланс на една страна- съотношение между стойността на внесените и стойността на изнесените стоки за определен период, обикновено календарна година. Външнотърговския баланс отразява стойността на внесените и изнесени стоки без оглед на заплащането им. При превишените на стойността на изнесените стоки на стойността на внесените.

- В -