Търсене

 

Вход за потребители

Потребителско име:
Парола:

Регистрирай се
Забравена парола
 

Календар на предстоящи събития

 
 

- Д -                                                                                                                                                                       

Д/А

Документи срещу акцепт. Нареждане на износителя до банка стоково-разпределителни документи да се предадат на вносителя срещу акцепт на трата, издадена от износителя.

Давност

Законно установен срок, след изтичането на който притежателят на дадено гражданско право може да го загуби(погасителна Давност) или ползвателят може да добие известни вещни права(придобивна давност).

Дато полица

Запис на заповед, чийто падеж се определя не на определена календарна дата, а след изтичане на договорен срок от датата на издаването му. Например "90 дни от днес".

Двоен валутен пазар

Национален валутен пазар, на който има две валутни котировки: 1. Отделно за търговските и за финансовите(нетърговски) плащания и 2. Отделно за официалните котировки и за котировките на черния валутен пазар.

Двойно търгуване

Двойно търгуване има, когато: 1. Брокер на пода на борсата изпълнява поръчки на клиента и едновременно през същия ден търгува за своя сметка или за сметка, в която той има интерес; 2. Комисионен търговец на фючърси води сметки на клиенти и в същото време търгува или позволява на служителите си да търгуват за сметки, в които той има собствен интерес.

Двуколонна митническа тарифа

Тарифа, която предвижда два размера мита- максимални и минимални. Те се прилагат диференцирано за стокови сделки с различните страни в зависимост от търговско-политическите отношения с тях.

Дебилаж

Разопаковане на стока.

Дебит-нота (дебитно авизо)

Съобщения на една от двете страни, които са в разплащателни отношения помежду си, за дебитиране(задължаване) на сметката на контрагента.

Дебитор

Длъжник

Девиационни клаузи

Уговорка между превозвача и фрахтователя в застрахователни и чартърни договори или коносаменти, уреждаща правото на капитана до отклонява кораба от курса му.

Девиация

1. Отклонение от условието на договора; 2. Отклонение от курса на кораб.

Девизи

Вж.Валути

Дегресия

Намаление на ж.п. навло на километър успоредно с увеличаване на превозното разстояние.

Дедуейт

Товароподемност на един кораб. Изразява се обикновено в тонове. Дедуейт включва полезния товар(стоки) и гориво, вода, снабдяване, обслужващи товари и др.

Дед фрейт.

Вж. Мъртво навло

Декларации морски

Документи, изисквани от пристанищните власти при влизане или излизане на кораб от пристанището. Такива са: морска санитарна декларация, декларация за товара, декларация за припасите на кораба, обща декларация с данни за кораб, за регистрацията, тонажа, капитана и корабния агент, броя на членовете на екипажа, за рейса и др.

Деконт

Извлечение от сметка, авизо или цифров отчет, който банка, агент, пълномощник или комисионер дават на техен клиент, контрагент или принципал след извършена операция или на определени периоди.

Декорт

Намаление на цената на стока поради предсрочното й заплащане, поради по-ниско качество или поради неточно съответствие с предвиденото в договора за доставка.

Декуверт (открита позиция)

1. При стокови сделки и при сделки с ценни книжа-продажби, при които продавачът още не разполага със стоката или с ценните книжа, които продава. 2. При валутни операции-покупка на валута, при която сметката на купувача остава с дебитно салдо, което се разчита да бъде покрито след като купената валута се продаде.

Декурсивна лихва

Обратното на антиципативна лихва, която се заплаща едновременно с изплащане на последната част от главницата.

Деливъри-Ордер

Писмено нареждане, дадено от физическо или юридическо лице, което има право да се разпорежда с една стока, до държателя на стоката да я предаде на предявителя на деливъри ордера. Деливъри ордера се прилага най-често при морски превози на масови еднородни товари и обикновено се адресира до превозвача. Деливъри ордера е задължителен за държателя на стоката, ако последният е дал писмено съгласие за предаване на стоката срещу деливъри ордера.

Делим акредитив

Акредитив, при който е дадено право на продавача, залегнало в условията по акредитива, да експедира договорената стока на части и да представя на части стоково-разпоредителните документи. Ако в акредитивните условия не е изрично указано дали акредитивът е делим или неделим, приема се че той е делим.

Делкредере

1. Гаранция, давана от посредник или брокер на продавача, че купувачът ще извърши договореното плащане. Употребява се когато купувачът е малко познат като платец на продавача или неговата банка; 2. Комисионно възнаграждение специално за поетата гаранция. Делкредере извън редовната посредническа комисионна, която се полага на брокера.

Делта стойност

Очакваната промяна в цената на операцията, изразена като единица промяна в цената на базовия фючърсен контракт или на самата стока.

Демюрейдж

Обезщетение, заплащане от наемателя на кораб на корабособственика за свръхсрочно задължение на кораб във или извън пристанищата.

Деноминация

Изменение номиналната стойност на пари и ценни книжа. Деноминация на парите се употребява при парични реформи, свързани обикновено с обезценяване на парите, ценните книжа-при конверсия на държавни или други вземания.

Денонсиране

Официално прекратяване действието на междудържавна спогодба, заявено от една от страните, подписала спогодба.

Депозит

1. Внасяне на пари, ценни книжа или документи в банка или друго учреждение за пазене, управляване, обезпечение на предстоящо плащане, гарантиране на вземания и др.(Вж. Влог). Банковите сделки с Депозит се наричат депозитни операции, а документ издаден от приемащата депозитите банка или друго учреждение депозитно удостоверение или депозитно свидетелство.2. Първоначалната сума, необходима за откриването на фючърсна позиция на борсата, която клиентът трябва да предостави на брокера. Тя се възстановява при ликвидиране на позицията.

Депозитен сертификат

Удостоверение, издадено от банка, за депозиране на парични средства.

Депонент или депозитор

Лице, което прави депозит.

Депорт

Разлика между по-ниския валутен курс при срочните валутни сделки и сделките в брой.

Дестинация

Направление на кораб, договорен маршрут. Вж. Девиация.

Дефицит

1. Превишение на разходите над приходите в бюджет, платежен или външнотърговски баланс; 2. Установена липса на пари, стоки или други имущества при материално отговорно или подотчетно лице.

Дефлация

Съкращаване на паричната маса в обръщение спрямо стоките в едно национално стопанство. Дефлацията може да бъде резултата на кризисно развитие на икономиката или на кредитно-ограничителни мероприятия на държавните валутно-финансови органи в една страна- повишаване на лихвените проценти, увеличаване минималните задължителни резерви на търговските баланси, кредитно и дисконтно контингентиране и др., за да се противодействува на инфлацията.

Джекон

Типова универсална проформа за чартър, пригодена за използуване при превоз на различни видове товари, издадени на Балтийската и международни морски конференция.

Джетисън

Изхвърляне на част от превозвания товар в морето за облекчаване на кораба.

Джирант(индосант)

Законен носител на вземане по менителничен ефект, който прехвърля правата си върху друго лице(джиратор). Джирант с джирото поема солидарна отговорност за изплащане на сумата към последващите кредитори.

Джиратар (индосатор)

Лице на което джирантът прехвърля правата, които произтичат от един менителничен ефект(Вж. Джиро).

Джиро(индосатор)

Прехвърляне на прав, произтичащи от менителница, запис на заповед, чек и др. от законния носител на тези права (вж. Джирант) на друго лице (вж.Джиратар). Джирото се изразява писмено , на герба на менителничния ефект на джиранта и името на джиратаря, и бланково, когато съдържа само подписа на джиранта. Когато се прехвърля собствеността на менителничния ефект, а се възлагат действия за запазване силата на ефекта и за събиране на сумата по него джиро се нарича джиро за събиране или пълномощно джиро.

Джойнт Венчър

Съвместно стопанско мероприятие между партньори от две страни предимно в областта на промишлеността или строителството. Двете страни получават договорена част от продукцията или суми от реализацията й носят съответна част от рисковете.

Дивидент

Разпределена част от печалбата на едно акционерно дружество между акционерите в зависимост от внесения капитал.

Директен коносамент

Коносамент издаван при транспорт на стоки с ползуване на различни видове превози(морски, речен, железопътен, автомобилен), вж.Смесен превод. В такива случаи изпращачът получава от първия превозвач Директен коносамент, който важи за целия превоз. Банки, които работят по условията на Еднообразните правила, в случаите, когато се изисква морски коносамент, приемат директни коносаменти, само ако те са издадени от корабоплавателна компания или нейни агенти.

Дисбурсментска сметка

Сметка за разходите, които пристанищния агент извършва за сметка на пристигнал в пристанището кораб-снабдяване с гориво, храна, вода; различните видове държавни и пристанищни такси; оказване на услуги и др.

Дисконт

Отстъпка, сконто, сконтова лихва. 1. Отбив от номиналната сума на лихвоносни търговски ефекти, купени преди падежа им; 2. Разлика между по-ниския курс на валута продадена на срок и по-високия й курс на деня. Размерът на дисконта при сконтирането на менителници зависи от сконтовия процент на централната банка. Дисконта се изразява в процент. Установяването му се извършва по формула, м числителя на която се посочва произведението от сконтовия процент на сконтиращата банка и броят на дните, оставащи до падежа, а в знаменателя-броя на дните в годината (360 или 365). Освен Дисконт сконтиращата банка удържа в своя полза и дисконтна комисионна. При срочните валутни сделки процентът на дисконта се изчислява, като разликата между по-ниския курс на срочната валута и по-високия курс на деня между по-ниския курс на срочната валута и по-високия курс на деня се дели на курса на деня и полученото частно се умножава по 100.

Дисконтна политика

Система от мероприятия на държавната власт, осъществявани от нейните валутно-финансови органи и преди всичко от централната емисионна банка за влияние върху деловата активност и върху ценовото равнище в страната, а също така и върху платежния й баланс. Дисконтна политика се осъществява най-вече като централната банка повишава или понижава сконтовия процент на банковите ефекти и лихвения процент на отпусканите кредити на търговските банки, с което в цялата страна се повишават или понижават всички дебиторни и кредиторни лихви. С повишаването на лихвите се оскъпява кредитът, ограничават се инвестициите, съкращава се потреблението, засилва се безработицата, появяват се белези на икономическа криза; за сметка на това се ограничава инфлацията и платежният баланс се подобрява, макар и на нездравата база на временно привлечени от чужбина капитали, поради високите лихви. При понижаване на лихвите, обратно, икономиката се задоволява по-пълно с евтини кредити, настъпва временно оживление на стопанката дейност, но за сметка на това се стимулира инфлацията и цените се покачват а също така при равни други условия се влошава и платежния баланс, тъй като много капитали напускат страната поради ниското лихвено равнище.

Диспач

Премия, която наемателя на кораба получава от корабособственика за предсрочно извършване на товарно разтоварните работи и освобождаване на кораба. Диспач се договаря в чартър.

Диспаш

Протокол за разпределение на щетите по обща морска авария, съставян от специални длъжности лица- диспашори.

Дисплей(Показ)

В рекламната дейност това е излагане на стоките в отреденото за тях място на дадена изложба. Съдържа се в понятието демонстрация, но се изразява в конкретното оригинално оформяне на витрини, щандове и места, където се излагат стоките. Самото оформяне е подчинено на специфичните качества(особености) на експонатите. Във външната търговия има важно значение при осъществяване на директната реклама.

Диспониране

Нареждане на собственика на една стока до превозвача по време на изпълнение на превозния договор.

Дистрибуция

Разпределение на остатъка от имуществото на фирма във фалит между кредиторите.

Диференциална сделка

Срочна сделка на фондова борса(вж. Борса), при която купувачът извършва плащането не веднага, а след договорен срок, а и продавачът още не разполага с ценните книжа, предмет на сделката(вж. Декуверт). Двете страни се договарят на определена ликвидационна дата да платят само разликата между уговорения курс и съществуващия курс в деня на уреждането.

Дневна поръчка

Борсова поръчка, която автоматично отпада в края на дневната борсова сесия за търгуване, ако не е била реализирана.

Докова разписка

Документ, издаден от превозвач или спедитор, с който се потвърждава приемането на една стока на кей или в доков склад преди натоварването й на кораб.

Документарно инкасо

Форма на плащане във външната търговия, при която износителят по дадена външнотърговска сделка нарежда на една банка да предаде, обикновено с посредничеството на друга банка, на купувача документи срещу плащане в брой или срещу акцепт на трата.

Документ срещу акцепт

Метод на плащане в международната търговия, при който стоково-разпоредителните документи се предават на вносителя срещу акцепт на трата.

Документи срещу плащане

Метод за плащане в международната търговия, при който стоково-разпоредителните документи се предават на вносителя срещу плащане.

Дотация

Метод на финансово подпомагане на стопански организации със средства от бюджета в случаи, когато собствените постъпления не осигуряват финансово определени сделки. Дотация се прилага във външната търговия.

Дроубек

Мероприятие за насърчение на износа в някои страни, като вносителите на суровини, които се преработват в страната и впоследствие се изнасят като готова продукция, получават обратно платените от тях вносни мита или им се дава отделна премия.

Дроуинг оторизейшън

Общо понятие, употребявано във външната търговия, за дадени права от купувача на продавача. Последният склад експедиция на стоката да тегли срещу купувача или срещу неговата банка документарни трати и евентуално да предложи в своята страна банка, която да извърши плащане срещу тратите.

Дълъг тон

Английска мярка за тежина = 1016, 05кг.

Дъмпинг

Форма на конкурента борба в международната търговия, при която стоките в чужбина се продават на по-ниски цени, отколкото на местния пазар, а временно и под тяхната себестойност, за да се отстрани конкуренцията. Дъмпинга се прилага главно от монополите и многонационалните корпорации, които имат значителна финансова мощ. Дъмпинг често се финансира за сметка на монополни високи вътрешни цени в страната на монопола и на държавно стимулиране на износа чрез експортни премии. Вж. Валутен дъмпинг.

Динидж

Сепарационни и укрепителни материали, използувани за подреждане и опазване на превозвания товар в кораба. Вж. Стифиране

Държавно насърчаване на износа

Мерки за стимулиране на износа в някои страни чрез отпускане на експортни кредити и чрез гарантиране от държавата на отпуснати по частен път експортни кредити. Държавното финансиране на експорта се извършва главно чрез две форми: първо, кредит на купувачите чрез предоставяне на заеми на чуждестранни вносители от държавни специализирани институти(Прилага се в САЩ, Германия, Франция, Канада и др.) и, второ, кредит на местния износител чрез специализирани институти за средносрочно и дългосрочно кредитиране на износа, които рефинансират местни банки при кредитирането на техни клиенти-местни производители.

Дюти фри

Без мито

Дял

Участие в капитала на кооперативно дружество, материали-зирано в поименен номериран документ въз основа на който собственикът на Дял получава част от печалбата.

- Д -