Търсене

 

Вход за потребители

Потребителско име:
Парола:

Регистрирай се
Забравена парола
 

Календар на предстоящи събития

 
 

- Е -                                                                                                                                                                       

Еврочек

Унифициран чек, който е въведен в много западноевропейски държави през 1969 г. Използва се и при разплащане по външнотърговски сделки.

Екзекватура

1. Споразумение между две или повече държави за взаимно признаване на законната сила и изпълнение на съдебните решения; 2. Разрешението, давано от властите на една държава на консула на друга държава да има право да изпълнява функциите си.

Екс

Термин при франкирирането, означаващ място, от където свършват правата и задълженията на продавача и започват правата и задълженията на купувача. Най-употребяеми са Екс док…(означава се пристанището); Екс кей…(обозначено пристанище); Екс пойнт оф ориндж(от мястото на произход); Екс мил; Екс фактори или Екс уъркс-от завода или фабриката; Екс майн - от мината; Екс плантейшън - от градината, от нивата; Екс шип - от кораба.

Експедиция

Във външната търговия означава подготовка и предаване на стока за превоз до определено местоназначение( дестинация). Включва опаковане на стоката, маркиране на пратките, съхраняване до натоварването, превозване от склада до отправния пункт(гара, пристанище, аерогара) и съставяне на транспортните документи.

Експертиза

1. Проучване обикновено на стопанска организация с анализ и изводи, извършвано от вещи лица (експерти) при съдебни и арбитражни дела, при преустройство и саниране на предприятия и др.; 2. Изследване на химически, физически, вкусови и др. качества на стока, предмет на сделка, от вещи лица. Стоковеди или от специализирани организации и институти, за да се установи дали стоката отговаря на договора за покупко-продажба или какъв отбив от цената на редовната стока трябва да се направи при евентуални повреди на стоката или отклонения от нормалното или договореното качество.

Експозиция

Обикновено означава отлагане, показ на предмети с художествена стойност или стоки пред широк кръг от хора. В панаирното дело думата "експозиция" се използва за означаване на цялостно представяне на дадена фирма или страна на изложба или панаир.

Експонат

Определен предмет или стока, които са изложени на показ на изложба или панаир. Това могат да бъдат суровини, материали, готови изделия, макети, модели и др. При участие в международни изложби и панаири експонатите се ползват с редица облекчения по отношение на митническите формалности, получаване на вносни разрешения, транспорт и др.

Експортен контрол

Система от мероприятия, които се провеждат от държавата с цел регулиране на търговския и платежен баланс. Осъществява се чрез лицензионата система за внос и износ, контингентната ограничителна система, митническите такси и др. развитите западни страни широко използваха контингентните ограничения за износ в бившите социалистически страни.

Експортна субсидия (дотация)

Отпусканата от държавата или стопански орган парична помощ при износа на определени стоки, чиито вътрешни цени са по-високи от международните. Развитите държави също практикуват изплащането на правителствени субсидии. Например Италия, Франция, Великобритания са субсидирали корабостроителната промишленост. За страни, чиито валути не са конвертируеми дотациите са от съществено значение за износа.

Експортна такса

Облагане на износните стоки с определен процент от левовата равностойност на реализираната от експорта валута. Използва се като средство за ограничаване на износа на стоки или стокови групи, когато не е изгодно за държавата (обществото) да се превишава определен обем от техния износ. Това се постига чрез размера на експортните такси, който се определя така, че износителите да не могат да получат положителен финансов резултат при износа на съответните стоки.

Експортна цена

Цената, по която се реализира износът на съответната стока на международния пазар. Експортна та цена обаче винаги е обвързана с конкретна валута, с конкретни условия на доставка и конкретни страни по сделката. На практика равнището на експортна цена зависи от множество фактори, които действат на националния и международен пазар.

Експортни премии

Допълнително финансиране на външнотърговската дейност на стопанските организации от бюджета на нормативна основа за стимулиране на валутните постъпления, подобряване на структурата на износа и на неговата ефективност. Необходимостта от експортни премии се доказва от стопанските и външнотърговските организации въз основа на утвърдения план за износа на готова продукция в натурално изражение и разликата между левовата равностойност на плановите валутни цени и вътрешните цени на едро.

Ембарго

Забрана за внос или износ на стоки, злато или ценни книжа.

Есеншъл гудс

Стоки с голяма потребителна стойност, например хранителни продукти, горива, основни суровини и др., които са важни за живота и икономиката на една страна. Те обикновено се ползуват с контингенти, митнически, валутни и други облекчения при вноса. Антипод - лес - или нонесеншъл гудс.

Ескейп клауза

Забележка в митническа тарифа, предвиждаща възможност за отклонение от предвидените в тарифата.

Етикет

Художествено оформление изображение, съпроводено с кратък текст, което се поставя върху стока или нейната опаковка. Основното предназначение на етикета е да индивидуализира стоката и да привлича вниманието на потенциалните купувачи. Често върху етикета се поставя стоковата марка или фирменият знак на предприятието(фирмата)

Етмал

Изминало от кораб разстояние за 24 часа (от обед до обед) в морски мили.

- Е -