Търсене

 

Вход за потребители

Потребителско име:
Парола:

Регистрирай се
Забравена парола
 

Календар на предстоящи събития

 
 

- З -                                                                                                                                                                       

Задатък - капаро

Парична или друга имуществена вноска на едни от участниците в двустранен договор(обикновено купувачът), с който се доказва сключването на договора и се обезпечава неговото изпълнение.

Залог

Депозиране на движими вещи, ценни книжа или вземания за обезпечение изпълнението на едно задължение.

Запазена марка

Вж. Търговска марка

Запис на заповед

Документ, с който неговият издател се задължава да заплати на падежа на друго лице или на негова заповед определена сума пари. Задължителни реквизити за Запис на заповед са : наименование "запис на заповед"; безусловно задължение да се плати определена сума; падеж; място на плащането; име на лицето, на което (или на чиято заповед) следва да се плати(поемател); ден и място на издаването; подпис на издателя (платеца). Липсата на някой от тези реквизити правят Запис на заповед невалидни, но ако не е посочен падежът запис на заповед се счита, че е платим на предявяване. Основанието и размерът на сумата на задължението, оформено със запис на заповед, нямат връзка с останалите договорни отношения между издателя и поемателя.

Запор

Разпореждане на упълномощено длъжностно лице или орган, с което определено вземане или движима вещ на длъжник престава да бъде в негово разпореждане и се предназначава за обезпечение вземането на известен кредитор.

Запретитиелни мита

Извънредно високи мита на някои вносни стоки, с които цените се повишават до такава степен, че се губи икономическият интерес от вноса на такива стоки.

Застрахователен договор

Договор, сключен между застраховател и застраховащ, според който застрахователят покрива определени рискове, на които е изложен застраховащия, като срещу това застраховащият поема задължение да заплати застрахователна премия.

Застрахователна полица

Основен документ в застрахователната дейност, който се издава от застрахователя и съдържа условията на сключен застрахователен договор. Застрахователна полица е изискуем документ при плащанията с документарни акредитиви.

Застрахователна премия

Периодична или еднократна парична вноска, която застрахованият плаща на застрахователя срещу задължението му да носи уговорени рискове по застрахователния договор.

Застрахователно обезщетение

Сума, която застрахователят изплаща на застрахования при сбъдване на рискове, покрити от застрахователния договор. Застрахователното обезщетение обикновено е равно на размера на понесената щета, но не превишава застрахованата сума.

Застрахователно свидетелство

Документ, който замества застрахователната полица и удостоверява сключването на застрахователен договор. Застрахователното свидетелство се издава от застрахователя и съдържа условията на застрахователния договор. Застрахователното свидетелство замествайки застрахователната полица е много употребяван документ при плащанията, свързани с външната търговия.

Застраховка каско

Застраховка на превозни средства. Може да се сключи за определени рейсове на превозното средство или за определен период от дейността му.

Застраховка на експортни кредити

Поемане на рискове, свързани с предоставяне на експортни кредити, от държавни или полудържавни организации.

Зафрахтоване

Сключване на договор за морски превоз на стоки между корабособственика и наемателя на кораба (афретьора) Зафрахтоване се извършва обикновено чрез брокер.

Защитна клауза

Уговорка в междуправителствена спогодба, в междубанково споразумение или в договор между стопански организации от две страни за защита на определени рискове - най-често от валутен характер. Вж. Валутна уговорка и Златна уговорка.

Зелена карта

Документ за ползуване улесненията по спогодбата за взаимно признаване на застрахователното покритие на гражданската отговорност на притежателите на автотранспортни средства и за оказване на взаимна помощ при покриване на щетите при международните автомобилни съобщения. Носи името си от зеления цвят на документа.

Зелена клауза

Уговорка при акредитивната форма на плащане, според която наредителят по акредитива дава съгласието си да се брои аванс от акредитивната сума на бенефициента, преди той да е експедирал стоката и да е представил акредитивните документи. В такъв случай формулярът се пресича със зелена линия. Според зелената клауза авансът се обезпечава с писмена декларация на бенефициента за разлика от червената клауза, при която продавачът трябва да обезпечи получения аванс с банкова гаранция.

Златна уговорка

Условие в търговски договори, в междуправителствени и междубанкови търговски и кредитни спогодби за изключване на валутния риск. Златна уговорка предвижда преизчисление на дължимата сума по договора или спогодбата, в случай, че настъпи промяна в златното съдържание на валутата, в която е договорено да се извърши плащането. След 1971 г., когато на практика бяха отменени златните съдържания на валутите и бяха въведени плаващите валутни курсове, златната уговорка не се прилага. Вж. Валутна уговорка.

- З -