Търсене

 

Вход за потребители

Потребителско име:
Парола:

Регистрирай се
Забравена парола
 

Календар на предстоящи събития

 
 

- И -                                                                                                                                                                       

ИАТА

Международна организация на въздухоплавателните компании.

Износно разрешение

Документ, издаден от компетентни външнотърговски органи, с който се разрешава износ на определени стоки и за определени страни, за които не се допуска свободен износ. Износно разрешение е инструмент на външнотърговската политика за ефективен и целесъобразен износ.

Икономическа полица

Запис на заповед, издаден от едно лице на друго без да е налице действителен дълг, само за да се услужи на бенефициента, който чрез сконтиране на ефекта при банка може да се снабди със средства. Вж. Насрещни менителници.

Импортоемкост на износната продукция.

Показател за стойността на вносните материали, възли и детайли, вложени в продукция, предназначена за износ.

Имунитет

Законна мярка за неприлагане на принудителни мерки спрямо определена държава, нейни представители и други организации и лица. При невъзможност да се предприемат мерки за принудително изпълнение. Имунитетът е имуществен, при невъзможност да се привличат пред съд - съдебен, а при невъзможност да се облагат с данъци и такси - фискален.

Ин бланко (на открито)

Сделка, в момента на сключването на която продавачът още не разполага със стоката. Вж. Декуверт.

Ин бонис

Израз, употребяван за платежоспособни, добре развиващи се предприятия и фирми.

Инвестиционен посредник

Посредник, между корпорацията, издаваща нови ценни книжа и вложителите, който изкупува направо от корпорацията нейната нова емисия от акции или облигации. Ако посредниците са повече, те формират синдикат за продажбата на ценни книжа на физически лица и институции.

Индексна уговорка

Клауза в договора за външнотърговска сделка, предвиждаща изменение на цената, посочена в договора при промяна на съгласуван индекс на цените на световния пазар или на определен национален пазар.

Индент

Поръчка от чуждестранни купувач до комисионна фирма, а не до производител или износител.

Индорсмънт

Индосамент, джиро.

Идосамент

Вж. Джиро

Индосатор(индосант)

Джиратар,Вж. Джиро

Инжиниринг

Съвкупност от дейности с приложен характер, свързани със създаването и пускането в действие на стопански обект. Обхваща: икономически и научно-технически изследвания(проучвания), които предшестват изготвянето на идеен проект; установяват размера на капиталовложенията; проучване и избор на оптимална производствена технология при максимално използване на постиженията на научно техническия прогрес; изработване на модели и пилотни установки; оказване на техническа помощ при внедряването в производството и пускането в действие на обекта.

Инкасо

Банкова операция, при която банката, действувайки по нареждане на едно лице-кредитор, събира определена сума от друго лице-длъжник.

Инкасово нареждане

Писмено нареждане на кредитора(продавача, износителя, бенефициента) до банката му за събиране на суми. Инкасово нареждане съдържа: описание на приложените към нареждането стоково-разпоредителни документи; име и адрес на платеца; подлежащата на инкасиране сума; сума на плащане на документите; условия, при които трябва да стане плащането.

Инкотермс

Кодификация на търговски и транспортни формулировки и клаузи от Международната търговска камара в Париж за точно установяване на рисковете и транспортните разходи между купувачи и продавачи при външнотърговските сделки. Камарата предлага следните правила за тълкуване на търговските термини: 1. От завод (екс уъркс) 2. Франков вагон…(Фри он рейл, Фор…)- посочва се мястото на търгуването. 3. Франко кея по протежение на кораба- посочва се товарното пристанище. 4. Франко борд - посочва се товарното пристанище.5. Стойност и навло платени - посочва се разтоварното пристанище. 6. Стойност, навло и застраховка платени. 7. Навло - платено до посочва се мястото на получаването. 8. От кораб посочва се разтоварното пристанище. От кей посочва се разтоварното пристанище. Допълнително се регламентират и две клаузи: Доставено на граница посочва се граничния пункт, и Доставено .. мито платено посочва се мястото на доставка в страната на вносителя.

Исолвенция

Неплатежоспособност, фалит.

Инспекционно свидетелство

Документ, издаден от експерт или от специализирани контролни организации, натоварени да извършват преглед на определена стока. Инспекционният преглед представлява по-малко задълбочена проверка в сравнение с експертизата или анализа. Вж. Сюрвейанс.

Интервенент

Лице, което се включва като посредник при менителнична операция извън трасата, трасанта и поемателя, когато менителницата не се акцептира или не се плати на падежа. Интервенент поема самостоятелна отговорност по инкасиране на менителницата.

Интервенция

Намеса, посредничество: 1. Намеса на чуждестранна валута срещу местна при неоправдано или нежелано повишаване курса на местната валута или за покупка на чуждестранна валута срещу местна при спадане курса на местната валута; 2. Посредничество на трето лице при операциите с търговски ефекти, което поема задължението да акцептира, да авалира или да плати вместо длъжника. Вж. Интервенент.

Интерфриго

Международна организация на железниците за транспорт на стоки с хладилни вагони.

Инфраструктура

Съоръжения и строежи, които се създават и поддържат не за икономическа ефективност от самите тях, а да служат като основа за развитие на друга стопанска дейност. Тук влиза постройката на пътищата, ж.п. линии, канали, пристанища, летища, мелиорации, средства за съобщение, енергоснабдяване, а също така - в по- широк смисъл образование, здравно дели и др.

Ипотека

Паричен заем, отпускан срещу залог на недвижими имущества. При залог на недвижимото имущество длъжникът само формално запазва правото на собственост върху него.

Ишлеме

Изработка на договорена продукция със суровини и материали на клиента срещу възнаграждение. Предмет на договор за Ишлеме е определен трудов резултат, а не полагане на труд.

- И -