Търсене

 

Вход за потребители

Потребителско име:
Парола:

Регистрирай се
Забравена парола
 

Календар на предстоящи събития

 
 

- К -                                                                                                                                                                       

Каботаж

Крайбрежно корабоплаване между пристанищата на една страна.

Камбио

Валута, валутна обмяна.

Камбист

Дилър

Канцелинг

1.Обезсилване на договор или документ; 2. Крайна дата на позицията на кораб, която ако не се спази от превозвача, фрахтователя има право да анулира (канцелира) превозния договор.

Канцелиране - канцелинг

Анулиране на договор или спогодба.

Капаро

Задатък

Капитанска поща

Пренасян от капитана на кораба комплект товарни документи, изпратени от товародателя в товарното пристанище и предназначени за получателя на стоката в разтоварното пристанище.

Карантина

1. Санитарни мерки в пристанищата за предпазване от болести и вредители, пренасяни с вносните стоки; 2. Срок за задържане в пристанището на кораб, заедно с пътниците и стоката, пристигащ от страни, където има заразни болести.

Каргадор

Представител на собственика на стоката, който пътува в кораба заедно със стоката и се грижи за състоянието й.

Карго

1. Превозваните стоки с товарен кораб. 2. Товарен кораб.

Каргоплан

План за товарене на кораб. Бива предварителен и оперативен. Един екземпляр от оперативния каргоплан се изпраща на получаващото пристанище, за да се улесни разтоварването.

Карнет ата

Документ, издаден въз основа на Брюкселската митническа спогодба, изготвена с участието на ГАТТ, ЮНЕСКО и Митническата търговска камара, с който се разрешава временен безмитен внос на някои стоки.

Карнет тир

Митнически документ, който дава право за транзитно превозване на стоки с автомобили, без да се извършва тяхната митническа проверка при преминаване на държавна граница. Издава се въз основа на Международната митническа конвенция за международен транспорт на стоки по шосе и важи за държавите, които участват в конвенцията. Карнет ТИР се състои от две корици и определен брой листа, чиито брой зависи от броя на страните, през които ще премине автомобилът. Попълва се след митнически контрол на стоката в отправната митница на страната - износител и след пломбиране на товарния автомобил. Ваши за еднократно пътуване.

Каса сконто

Отстъпка в полза на купувача, в случаите, когато той заплаща предсрочно доставените му стоки.

Каско

Застраховка каско

Касова сделка

Сделка , при която се плаща в брой, т.е. веднага след стоковата доставка се дебитира сметката на купувача и се кредитира сметката на продавача.

Касов лимит

Допустим размер налични пари, който може да остане в край на работния ден в стопанските организации за посрещане на надлежни плащания на следния ден.

Касов ордер

Документ, с който се приемат и предават наличните пари от стопанските организации на банката и обратно.

Кауция

Гаранция, най-често в ценни книжа или недвижими имоти, за изплащане на едно задължение.

Квитирана менителница

Менителница, върху която е поставена бележка от приносителя, че е платена.

Квитиране

Забележка, която ремитентът или приносителят поставят върху една менителница, че тя е платена на падежа.

Квота

Част от обща сума, разпределена между длъжници, кредитори, вносители, износители, участници в съвместни предприятия и др.

Кеш

Налични пари и други ликвидни платежни средства.

Кеш анд Кери

"Плащай и взимай" - търговско условие, според което купувачът заплаща стоката в брой, вдига стоката от склада на продавача и оттам нататък понася разноските и рисковете по нея.

Кеш флоу

Показател за приходите на стопанска организация за определен период. Счита се за по-добър показател за състоянието на предприятието от печалбата, тъй като последната се влияе от някои извъникономически фактори, като отчисления за данъци, за амортизации и др.

Клауза

Уговорка между страни по договор, спогодба или споразумение, определяща техните взаимоотношения. Вж. Валутна уговорка, защитна клауза,златна уговорка.

Клауза "Най-облагоприятствувана нация"

Най-облагоприятствувана нация.

Клиринг

Форма на плащания, основана на централизирано прихващане на насрещните парични вземания и задължения по търговски и други операции без използуване на налични пари. Клиринг се прилага при вътрешнобанковите разчети в една страна и при международните плащания. При вътрешнобанковия Клиринг банките се разчитат помежду си не с целите суми на всички плащания, а само с разликата между общата сума на вземанията и задълженията. В помощ на вътрешнобанковия Клиринг се организират специални разчетни палати. Валутния Клиринг при международните плащания регламентира реда на безналичните международни плащания, произлизащи при външнотърговските и другите икономически връзки между две или повече страни. Клиринг между две страни предвижда плащанията между тях да се извършват по специални сметки, които се водят при емисионните банки или при други специално създадени учреждения за тази цел. В клиринговите спогодби се предвижда обема на клиринга, плафона, срока на действие, олихвяване превишението на техническия кредит, начин на уреждане на салдата след изтичане срока на Клиринг и др.

Клирингов член

Член на клиринговата къща или на клиринговата асоциация. Всички сделки на не-клирингови членове трябва да се регистрират и евентуално да се уреждат от клирингов член.

Клирингова къща

Основно звено в борсовата търговия, чрез което се уреждат(разплащат) изпълнени на борсовия под борсови поръчки. Клиринговата къща е натоварена със задължението да осигурява правилното ръководене на процедурите за борсови доставки и съответното финансово осигуряване на търгуването.

Клирингова цена

Цена на деня, по която клиринговата къща извършва плащанията по всички борсови сделки и урежда договорите за всеки договорен месец между членовете си.

Клирънс

1. Разрешение, давано от митническите власти на кораб за отплуване след като са платени всички мита и такси; 2. Освобождаване на стока след обмитяването й.

Код

Условни цифрови обозначения за съкращаване или засекретяване на търговска, банкова и друга кореспонденция.

Колективен износител

Самостоятелно предприятие, произвеждащо и осъществяващо износ на определени видове стоки и предоставящо собствени канали за реализация на стоки на други производители, най-често допълващи се в продуктовата гама.

Колизаж

Опаковъчен лист. Вж. Опаковъчна спецификация.

Комисионна

Възнаграждение, което получава комисионерът от комитента за посредничество между тях.

Комисионен договор

Договор, с който едно лице комисионер се задължава да извърши от свое име за сметка на друго лице (доверител, комитент), сключва сделки срещу възнаграждение - комисионна. Комисионера не отговаря пред доверителя за неизпълнение на сделките, сключени от него с трети лица, освен ако не е договорено друго.

Комитент

Доверител

Компания по управление на експорта

Юридическо лице, обслужващо експортната дейност на голям брой доверители, които не се конкурират по между си. Целта на тази посредническа дейност е постигането на взаимна изгода от деловото сътрудничество чрез обогатяването на гамата на предлаганата от експортния агент продукция, съответно повишаване на ефекта от реализацията в полза на доверителя.

Компенсационна сделка

Външнотърговска двупосочна сделка, при която вносът се заплаща с валута, придобита от насрещен износ за същото предприятие или за същата страна. Компенсационна сделка се прилагат често при търговията между страни, чиито търговски връзки не се уредени официално или които изпитват валутни затруднения, а също така при наличие на значителни валутни и други рискове. Компенсационна сделка се осъществяват обикновено с посредничеството на комисионера, които подготвят сделката и осъществяват връзката между предприятия от различни браншове, участващи в Компенсационната сделка.

Компенсационни мита

Мита, с които се цели да се повишат цените на вносните стоки, за да се изравнят с високите вътрешни цени.

Комплексна доставка

Търговска сделка, която включва цялостна доставка на комплектувано производствено предприятие с всички видове сгради, машини, съоръжения, складове, инфраструктури подобрения, помощни, ремонтни и обслужващи цехове, а така също техническа помощ за въвеждане на предприятието в експлоатация. Комплексна доставка се извършват обикновено на кредит, в рамките на междудържавни спогодби на научнотехническо и икономическо сътрудничество.

Компрадор

Посредник, обикновено в развиващите се страни, който познавайки местните условия и ползувайки деловите си връзки, улеснява проникването на чуждестранния капитал в тези страни. Компрадорите посредничат при търговските сделки, транспорта, застрахователните и банковите операции и други. Компрадорите в много случаи се улеснявали икономическото и политическо заробване на много страни.

Комутативен договор

При който облагата, която страните ще извлекат, е определена още при сключването на договора.

Конвенции морски

Договори, регулиращи отношенията в международния морски транспорт.

Конвенция

Международен договор или спогодба, обикновено на високо равнище - между държавни ръководители, правителства или правителствени органи.

Кондиционно тегло

Условно тегло на стоката, предвидено в договора.

Коносамент

Основен стокоразпоредителен документ при морските превози на външнотърговски стоки, издаван от превозвача по данни предоставени от товародателя. Коносамента служи като доказателство за получена от превозвача стока, установява сключването на договора за морски превоз (ако няма чартър) и дава възможност на държателя да се разпорежда със стоката. Коносамента може да бъде поименен, на заповед и на приносител. Той има правна сила, ако съдържа следните реквизити: име на капитана на кораба, име и национална принадлежност на кораба, име и адрес на изпращача, отправно пристанище, получаващо пристанище, име и адрес на получателя на стоката, наименование и кратко описание на стоката - тегло, брой на колетите, маркировка и опаковка, дата и място на издаване на Коносамента, брой на издадените екземпляри (оригинали и копия), указания за навлото (платено или не, кой и къде ще го плати, ако не е платено) и подпис. Поправките и допълненията трябва да бъдат заверени от подписалия коносамента, в противен случай бележките се считат не написани коносаменти, който не съдържа забележки за дефекти в товара или в опаковката му, е чист коносамент. Той удостоверява, че при товаренето стоката и опаковката са били в изправност и ако се констатират щети, за тях ще бъде отговорен превозвачът (Вж. Летър оф индемнити). Коносамент със забележки е неприемлив не само за купувача, но и за продавача, защото поставя под съмнение вземането му по открит в негова полза акредитив. Обикновено не се приемат Коносаменти (освен ако в акредитива е изрично разрешено), които са издадени от спедитори и които са свързани с издаден чартър и са подчинени на неговите условия. Ако в акредитива не е посочено друго, в коносамента трябва са е означено, че стоката е натоварена "на борд" дава гаранция на купувача, че стоката е вече на път към него. Натоварването на борда може да се докаже с бордов Коносамент или със специална забележка, подписана от превозвача или агента му, като датата на забележката се счита като дата на експедицията. Банките отказват Коносамента, в който е посочено, че стоката е натоварена на палубата, освен ако това е изрично разрешено с акредитивните условия. Банките могат да изискват името на бенефициента да е посочено в Коносамента като изпращач или като джирант. Ако е издаден на името на получателя на стоката със забележка " не на ордера", прехвърлянето му може да стане само с цесия, като за това трябва да бъде уведомен превозвачът. Отговорността на превозвача при коносаментните превози на стоки е регламентирана с Хамбургските правила. Конвенция на ООН за морски превози на товари.

Коносаментен превоз

Превоз на отделни пратки(опаковки, колети) с линейно морско корабоплаване, който договорно се оформя с коносамент, за разлика от чартърните превози (Вж. Чартър) на масови еднородни насипни или наливни товари, които се извършват с трампови кораби.

Консигнант

Лице или фирма, което предава стоки за продажба на консигнация.

Консигнатор

Лице или фирма, което приема стоки за продажба на консигнация.

Консигнационна фактура

Фактура, издавана от консигнанта при изпращане на стоки на консигнатора за консигнационния склад. Фактурирането на консигнационната стока се извършва обикновено по предварително договорени цени. Плащането на стоката, продадена от консигнационния склад, не се извършва по консигнационна фактура, а по окончателна такава, съставена въз основа на сведенията, дадени от консигнатора за извършените продажби. Вж. Консигнант, Консигнатор и Консигнация.

Консигнация

Вид търговия, при която едно лице(консигнант) предоставя на друго лице(консигнатор) стока за продажба при договорени условия от името на консигнатора за сметка на консигнанта.

Консорциум

Договорно обединение на търговци за осъществяване на определена дейност. В световната практика най-често консорциум се създават в областта на банковото дело за кредитиране на големи строителни обекти. В тях могат да участват както частни, така и държавни организации. В някой консорциуми участват и цели държави напр. Международния консорциум за спътници за свръзка.

Консулска фактура

Един от факултативните стоково-разпоредителни документа. Издава се от износителя и се заверява от консулската служба на страната, за която е предназначена стоката. Консулска фактура съдържа цената и произхода на стоката и улеснява митническото оформление на стоката в страната-вносител.

Контанго

1. Премия, заплащана от купувача на ценни книжа на продавача, в случаите когато се договори отлагане на плащането. Контанго също така се употребява при срочните сделки с ценни книжа на продавача, в случаите когато се договори отлагане на плащането. Контанго също така се употребява при срочните сделки с ценни книжа, като разлика между курса в брой и на срок. 2. Пазарна ситуация, при която цените на фючърсите с по-отдалечени месеци на доставка са прогресивно по-високи от тези на фючърсите от най-близките месеци на доставка.

Контрагент

Страна по договор, спогодба, сделка

Контракт

1. Договор предимно за определени делови връзки. 2. Основен термин, описващ единицата за търгуване на стокови фючърси или опции. 3. Договор за покупка или продажба на определена стока, детайлизиращ количеството или качеството на продукта, както и датата, на която договорът ще бъде изпълнен и стоката ще бъде доставена.

Контрасталии

Такса за свръхсрочно задържане на кораб в пристанището, поради товарно-разтоварни операции или поради други причини.Вж. Демюрейдж.

Концесия

Изключително право, което една държава дава на едно предприятие или друга страна да упражнява определена стопанска дейност, да експлоатира определени подземни богатства, да събира такси и други.

Конюнктура

Обстановка и условия за развитие на стопанската дейност, които се обуславят главно от измененията на икономиката и се нюансират от редица икономически, политически, природно-климатични и други фактори, а също така от кредитната и фискалната политика на държавната власт. Показатели за състоянието на конюнктурата са: цените, курсовете на валутите и ценните книжа, безработицата, използуване на производствените капацитети, търсенето и предлагането на стоковите и на кредитните пазари.

Корабни документи

Документи, които търговският кораб трябва задължително да притежава в съответствие с изискванията на националното законодателство и подписаните международни договори. Корабните документи биват: определящи правовото положение на кораба (за регистрация, за собственост, за право да плава под определен национален флаг); документи за състоянието и мореходността на кораба; различни журнали - корабен, машинен, радиотелеграфен, санитарен; списък на екипажа; класификационно свидетелство и др.

Котировъчен комитет

Основно звено в борсовата търговия, чиято главна задача е да набира информация за цените на различните стоки в различни точки на страната и света. Котировъчен комитет предлага и определя минималната и максималната граница за движение на цените на борсовите стоки на всяка борсова сесия.

Кредит

Форма на движението на стойността, при която едно лице предоставя на друго своя собственост(обикновено пари или стока) без съответно заплащане в момента на това предоставяне.

Кредит нота

Известие(авизо), което банка или фирма изпраща до свой контрагент и с което го уведомява, че е заверила (кредитирала) сметката му.

Кредитно писмо

Документ, издаден от банката на приносителя адресиран до други банки - кореспонденти на банката-издател, съдържащ нареждане да изплатят изцяло или на части суми до определен размер на лицето, посочено в кредитното писмо. За целта между банката-износител и банките -платци се договарят условията за издаване, заплащане и отчитане на кредитните писма. В повечето случаи това става още при установяване на кореспондентските отношения между банките.

Кръстосан курс

Курсът на една валута спрямо друга валута на пазара на трета страна.

Кръстосано маржиране

Процедура за едновременно маржиране на взаимно свързани опции и фючърси на ценни книжа, при която различни клирингови къщи изравняват всяка страна на позицията.

Кулаж

Отстъпка, която се прави при търговията с течни стоки за разливане, изтичане, изпаряване или оставяне по съдовете.

Кураториум

Консултативен орган със съвещателни функции към управлението на големи компании, състоящ се от специалисти.

Курс

Цена на валутите или на ценните книжа. (Вж. Валутен курс). Курсът на ценните книжа зависи преди всичко от размера на дивидентите, които те носят, от лихвеното равнище в страната, а също така и от състоянието на икономическата конюнктура, която обуславя търсенето и предлагането на ценните книжа. Курсът на ценни книжа е право пропорционален на дивидента и обратно пропорционален на лихвения процент в страната. Цената на акциите при тяхната емисия е емисионният им курс(който обикновено не съвпада с номиналната им стойност), а текущата цена, по която впоследствие се продават акциите на фондовите борси, е техният ефективен курс.

Курсов риск

Вж. Валутен риск.

Курсова разлика

Разлика между валутния курс в деня на сключването на сделката и деня на плащането по ней или разликата между курсовете в деня на придобиване на валутата и в деня на нейното осчетоводяване. Тази разлика счетоводно се отразява в специална резултатна сметка, чието салдо при съставяне на баланса се отнася в сметка " печалби и загуби". Курсовата разлика означава също разликата между курсовете "купува" и "продава".

Куртаж

Възнаграждение, което получава меклер (куртие) от свой доверител, като процент от стойността на купените или продадени с посредничество на маклера стоки или ценни книжа.

Куртие (меклер, дилър)

Посредник за сделки обикновено при стокови или фондови борси, също така и при застрахователни и фрахтови операции.

- К -