Търсене

 

Вход за потребители

Потребителско име:
Парола:

Регистрирай се
Забравена парола
 

Календар на предстоящи събития

 
 
- Л -                                                                                                                                                                       

Лайнер

Търговски кораб за генерални товари, изпълняващ рейсовете по разписание, като през определени периоди посещава предварително набелязани пристанища. Вж. Линейно корабоплаване.

Лайнер търмс

Условия за превоз на стоки по море с линейно корабоплаване.

Легализация

Потвърждение верността или законността на един документ от официални държавни органи и власти или от нотариално органи. Легализация на документите в чужбина, включително тези, употребявани във външната търговия, се извършва от дипломатическите и консулските представителства.

Легислатура

1.Съвкупност от органи в една страна, които издават законни и нормативни актове; 2. Срок на пълномощията на основния законодателен орган, определен от конституцията на страната.

Легитимационно карне

Картон, придружаващ кредитното писмо или циркулярен чек, който съдържа спесимент от подписа на бенефициента.

Лейдейс

Дните, предвидени в чартъра, които корабът трябва да престои на договорното пристанище за натоварване или разтоварване.

Лекаж

Отбив от теглото на стока, който продавачът прави на купувача, поради загуби от разливане, от изпарение, изсъхване и прочие при транспорта и лагеруването.

Летър от индемнити

Мероприятия на съответните държавни органи, насочени към намаляване или премахване на ограниченията по отношение на стопанската дейност, на вноса и износа, на кредитирането и пр.

Лизинг

Наемане на машини и съоръжения, които имат производствено предназначение, висока доставна стойност и кратък срок на морално остаряване, за определен срок, уредено със специален договор между наемателя (арендатора) и наемодателя (обикновено специализирана лизингова компания). Редица предприятия, които искат да използуват в дейността си последните достижения на научно-техническия прогрес, но нямат сметка или финансова възможност да закупуват скъпи машини, чиито експлоатационни качества още не са потвърдени от практиката и чието ползуване в предприятието не може да бъде уплътнено, предпочитат да наемат някои нови видове и модели производствени и транспортни средства, електронно-изчислителни машини и друга нова техника вместо да я купуват. По такъв начин те запазват ликвидността си, проверяват качествата на наетите съоръжения и не носят риска от технически неизправности или икономическа неефективност от неизпитаните средства за производство. При лизинга арендатора не е обременен финансово, тъй като той започва да плаща аренда след монтажа, за който, като и за текущото поддържане на съоръжението в изправност, има грижа лизинговата компания. Поради това може да се счита, че арендата се покрива от икономическия ефект в резултата от експлоатацията на наетия обект. Сключването на арендния договор се предхожда от проучване на обект от арендатора и на финансовото състояние на последния от лизинговата компания. Лизингът, като особен род кредитиране, при което вместо парични средства се заемат производствени съоръжения, е бързо развиваща се форма на икономическо сътрудничество. Чрез Лизингът арендаторите могат да проучат технико-икономическите качества на дадено средство за производство преди да го купят и поради това редица технически нововъведения си пробиват път на пазара чрез Лизингът.

Ликвидация

Прекратяване стопанската дейност на едно предприятие, последвано от редица мероприятия за събиране на вземанията и изплащане на задълженията му.

Ликвидност

Способността на една стопанска организация да покрива задълженията си чрез своевременно превръщане на активите си в парична форма. Международна ликвидност е възможността да се посрещнат безпрепятствено международните плащания с наличие на достатъчно международни платежни средства.

Ликидж

Отстъпка за оставяне на част от течните товари по съдовете и танкерите.

Лимит

Крайна (максимална или минимална) сума или количество, определи от държавен орган, банка, кредитора, страна по договор и пр.

Лимитирана поръчка

Борсова поръчка, при която клиентът определя границата на цената или други условия за нейното изпълнение. Например, ако е ограничено времето на поръчката, тя следва да се изпълни в рамките на посоченото време.

Лимитни лева

Средства в лева за доставки от чужбина, предимно на инвестиционни стоки; левова равностойност на лимита на валутата за внос.

Линейна конференция

Международен картел между морски превозвачи, които превозват стоки в еднакви направления или географски области и се договарят за единни тарифи и други уеднаквени условия на превозите с линейно корабоплаване.

Линейно корабоплаване

Експлоатационна форма на морския транспорт, при която кораби извършват редовни рейсове между определени пристанища.

Лихтер

Спомагателни кораби, използувани главно за товарене или разтоварване на морски кораби в акваторията на едно пристанище или извън нея.

Лицензия

1. Предоставяне на права за ползуване на изобретения, рационализации, промишлени образци и модели, търговски марки и други за определен срок и при договорени условия от едно лице (лицензиар) на друго лице(лицензиант). При простата лицензия лицензиарът си запазва правото да ползува за свои нужди патента, марката и пр., а също и да ги продава на трети лица. При изключителната лицензия всички права преминават върху лицензианта, като лицензиарът губи права както да предоставя обекта на трети лица, така и да го ползува за свои нужди. При пълната лицензия обикновено се договаря възможността за сублицензия, т.е. право на лицензианта да действува като лицензиатор по отношение на трети лица. 2. Вж. Износно разрешение.

Лойд

Английска застрахователна компания, специализирана в морските застраховки, корабната регистрация, морския сюрвейанс, и въздушния транспорт.Лойд издава ежедневно бюлетин за движението на корабите, като за целта поддържа широка мрежа от агенти във всички по-значителни пристанища на света. Лойд разполага с най-авторитетната морска информация и поддържа пълен регистър с характеристика на корабите в движение по световните морета и океани.

Локаут

Временно затваряне на производствени предприятия от притежателите за упражняване на натиск върху работниците в профсъюзите, които се борят за своите права.

Локо

1. Условия при търговските стокови сделки, означаващо, че стоката се доставя веднага или в определен къс срок за разлика от срочните стокови сделки. Стоковите сделки локо отговарят на касовите сделки на валутните пазари и на фондовите борси; 2. С термина Локо се обозначава, че цената на стоката е в определено място- обикновено известен търговски център. Например цинк - 135 англ. лири "локо Лондон" означава, че цената на цинка е франко склад в Лондон; 3.Друго значение на термина локо е че мястото на сключването на сделката и местонахождението на стоката - предмет на сделката - съвпадат.

Ломбард

Заложна къща или кредитен институт, специализиран в отпускане на заеми срещу залог на движими имущества.

Ломбарден кредит

Вж. Ломбард

Люкова бележка

Опис на стоките, минали през люковете и влезни в трюмовете на кораба.

Лимпсън чартър

Чартър, с който се наема кораб или част от него за една глобална сума.

- Л -