Търсене

 

Вход за потребители

Потребителско име:
Парола:

Регистрирай се
Забравена парола
 

Календар на предстоящи събития

 
 
- М -                                                                                                                                                                       


Магазинаж

Такса, която се заплаща за съхраняване на стока в склад.

Маклер

Борсов и валутен посредник. Официално регистрирано лице, което свързва купувача и продавача при покупко-продажба на ценни книжа или изпълнява поръчки за борсови сделки от купувачи и продавачи на ценни книжа. Издава бордеро за сключена сделка. Меклерите работят и на валутните пазари, като служители на банките или като самостоятелно действуващи посредници. Вж. Дилъри, Брокер, Куртие.

Мандат

1. Договор между две лица (доверител и довереник), според който доверителят възлага, а довереникът изпълнява за сметка на доверителя определени правни действия; 2. Срок на изпълнение на длъжност на високи изборни постове.

Манифест

Корабен документ, в който се описват натоварените на кораба стоки. Манифеста съдържа номерата на коносаментите, вида, обема, теглото на стоката, броя на пакетите, имената на изпращача и получателя на стоката, навловата ставка и общата сума на навлото за съответния коносамент. Използва се при обмитяване на стоките.

Манко

1. Липса в теглото на стоката; 2. Разлика между законното и действителното тегло на златна или сребърна монета .

Марж

Отклонение от основна или специално договорена норма или разлика между минимални и максимални количества и суми при търговски сделки.

Маржин

Парична сума или допълнителни гаранции, депонирани от клиент при неговия брокер, от брокер при неговия клирингов член или от клирингов член в клиринговата къща, за да бъде осигурен брокерът или клиринговата къща, за да бъде осигурен брокерът или клиринговата къща срещу загуби от отворени фючърсни контракти. 1. Първоначалния маржин е сумата, изискваща се от брокера, когато е открита фючърсна позиция. 2. Поддържащият маржин е сумата, която трябва да бъде държана на депозит през цялото време.

Маржин байнг

Покупка на определени стоки, валути или ценни книжа (като купувачът заплаща една част в брой, а за останалата част ползува кредит) и същевременно залагане на купените стоки, валута или ценни книжа при кредитора.

Марка

1. Регистриран търговски знак, който се поставя върху едно изделие, за да го индивидуализира и да рекламира; 2. Белег, който се поставя върху опаковката на предадена за транспорт стока.

МБВР

Международна банка за възстановяване и развитие, наричана още "Световна банка". Наред с международни валутен фонд МБВР е основна креация на Бретън Уудската система.

Медио

Обозначение за средата на месеца -15 число - при борсови или стокови сделки. Вж. Ултимо.

Медио полица

Запис на заповед, падежът на който се определя след предявяване.

Международна ликвидност

Вж. Ликвидност

Международна марка

Вж. Марка

Менителница

Писмено нареждане с определено съдържание на едно лице-издател (трасат) до друго лице-платец (трасат, акцептант) да плати на определен падеж определена сума на трето лице-поемател (ремитент, бенефициент) или негова заповед. Задължителни реквизити на менителницата са: наименованието "менителница"; безусловно нареждане да се плати определена сума; името на лицето, което да плати (трасант); падеж или срок на плащане; местоплащане; името на лицето, на което или на заповедта на което трябва да се плати (ремитент); дата и място на издаване; подпис на издателя (трасанта). Ако липсва един от тези реквизити менителницата е недействителна. Изключение се допуска само за срока и мястото на плащането, доколкото се приема, че менителницата е платима при предявяване и че местоплащането е в местожителството на длъжника. Менителницата на заповед може да се прехвърли чрез джиро. Менителницата се представя на платеца (акцептант), който с подписа си трябва да приеме да плати (акцептира) менителницата. От този момент той (акцептантът) е длъжник по менителницата, а преди него издателят (Вж. Акцепт).

Месечни пари

1. Заемане на пари за 30 дни; 2. Вложение на парични средства с едномесечно предизвестие за теглене.

Местни лева

Сума по сметка, принадлежащи на нерезидент, придобити от дохода вътре в страната без превод на валута от чужбина. Могат да се ползуват при специален режим в ограничен размер.

Местни лица

Физически или юридически лица с постоянно местопребиваване в дадена държава без оглед на гражданството им; лица, които получават доходите си и ги изразходват там. Към местни лица се числят и лицата - граждани на съответната държава, които са изпратени официално на работа в чужбина.

Мечи пазар

Пазар, на който цените са спадащи.

"Мечки"

Инвеститори, които участвувайки в борсови операции, разчитат на бъдещо спадане на курсовете или цените на една борса.

Мита

Такса, заплащани на държавата при внос, износ или транзит на стоки. Имат фискални и регулиращи функции.

Митническа декларация

Декларация, давана от собственика на стоката пред митническите власти. Бива временна, която се подава при депозиране на стоките в митническите складове и окончателна - след установяване на точните данни за обмитяване на стоката.

Митническа тарифа

Тарифа за прилаганите мита. Прилага се адвалорни митнически тарифи за мита, които се начисляват според стойността на стоките и специфична митническа тарифа за мита, определени според теглото, бройките или мярката на стоките.

Митнически кредит

Отлагане заплащането на митата срещу гаранция, издадена от банка, че ако притежателят на стоката не плати дължимите мита, те ще бъдат заплатени от банката.

Митнически манифест

Документ, който собственикът на стоката или превозвачът представя на митническите власти. Съдържа описание на стоките по вид и количество.

Монопол на външната търговия

Изключително право на държавата да осъществява външнотърговска дейност. Монопол на външната търговия обхваща всички външноикономически отношения с чужбина - внос и износ на стоки, оказване и получаване на научно-техническа помощ на - и от други страни, извършване на реекспортни, обвързани, транзитни и други специални операции, покупко-продажба на лицензи, ноу-хау, патенти, авторски права, международните превози по суша, вода и въздух, агентиране, фрахтоване и наемане на превоз и спедиторско обслужване на външната търговия, представителство на чуждестранни фирми у нас и на наши организации в чужбина, комисионерство и други.

Мора

Пресрочване на плащане

Мораториум

Отлагане на плащането на държавни задължения с настъпил срок.

Морска застраховка

Възстановяване на загуби, произлизащи при морското търговско корабоплаване, от централизиран застрахователен фонд, образуван от вноските на заинтересованите лица. Има две организационни форми: договорно (търговско или традиционно) и взаимно застраховане (чрез клубове на взаимно застраховане). Обект на морската застраховка са: кораб, стока, фрахт, наем, печалбата, отговорност на корабопритежателят.

Морска ипотека

Заем отпуснат на корабособственика срещу залог на неговия кораб.

Морски агент

Представител на корабособственика в чуждо пристанище.

Морски протест

Заявление пред официално длъжностно лице (нотариус, консул, пристанищни власти), което прави капитанът на кораба, ако в периода на плаването или престоя на кораба се е случило произшествие, което може да бъде повод за имуществени искове към корабособственика.

Мултилатерализъм

Многостранност. Употребява се при сключване на договори, спогодби и споразумения, спогодби и споразумения, в които участвуват повече от две държави или организации.

Мъни маркет - паричен пазар

Общо название на операциите, извършвани главно от банките с авоари от местна и чуждестранна валута за кратки срокове, които не са пряко свързани със стокови сделки.

Мъртва комисионна

Право на посредника да получи комисионно възнаграждение по поръчки, които не са изпълнени по вина на комитента.

Мъртво навло

Обезщетение, изплащано от наемателя на кораба на корабособственика, ако наемателят натовари всички стоки, предвидени в договора за морски превоз и корабът пътува с непълен товар по вина на товародателя.

- М -