Търсене

 

Вход за потребители

Потребителско име:
Парола:

Регистрирай се
Забравена парола
 

Календар на предстоящи събития

 
 

- Н -                                                                                                                                                                       

Навло

Такса за превоз на стоки с различни видове транспорт, която се заплаща на превозвача. Размерът на навлото се определя в договора за превоз. В договора за морски превоз размерът на навлото (фрахта) се посочва за единица тегло (метричен тон, бушел), за единица обем (куб. Метър, фут и пр.) или се определя обща сума на рейса, за който е зафрахтован корабът. При линейното корабоплаване по редовните параходни линии навлото обикновено се определя за метричен тон или за специална обемна единица от 40 кубически фута. При трамповото корабоплаване на навлото в повечето случаи се установява за дълъг тон (1016 кг.). Моментът за плащането на навлото се определя в превозния договор. За това съществуват следните възможности: изцяло при издаване на основния превозен документ ( вж. Коносамент, Рецепис, Товарителница); една част при издаване на този документ, друга част при пристигане на превозното средство на местоназначението; изцяло при пристигане на местоназначението, но преди разтоварването; след разтоварването. Когато се наложи отклонение на превозното средство от определения му рейс, се заплаща, обикновено от купувача на стоката, допълнително навло, наречено "навло екстра". Ако наемателят на кораб или на определен обем от него не натовари всички стоки, за да го запълни, собственикът на кораба има право да получи т.нар "мъртво навло" под формата на обезщетение, размерът на което в повечето случаи се определя в договора за морски превоз.

Надценена валута

Валута, курсът на която е по-висок, отколкото би трябвало да бъде ,като се има пред вид покупателната й сила по отношение на другите валути и на стоките.

"Най-облагодетелствана нация"

Клауза в международен договор и/или положение в държавен закон, съгласно които една държава предоставя на друга (или на нейни физически или юридически лица) условия, улеснения и преференции в областта на търговията, мореплаването, валутния режим, предаването на технологии, отпускането на кредити и другите области на външноикономическия обмен, които не са по-лоши, отколкото са предоставени или ще се предоставят на която и да друга страна.

Налична стока

Физическа или реална стока (вече произведена), за разлика от стоката, предмет на фючърсния контракт. Понякога се нарича стока с незабавна доставка.

Наложен платеж

Форма на събиране на равностойността на една стока чрез превозвача на стоката. Изпращачът възлага на пощенска или транспортна организация да събере стойността на стоката от получателя и след това да му я предаде. Сумата на наложен платеж не може да превишава пазарната стойност на транспортната стока. Вж. Рембурс.

"На открито"

1.Предоставяне на кредит без обезпечение с ценни книжа, гаранции и варанти само въз основа на личните морални качества и деловите връзки на длъжника; 2. Плащанията на една банка за сметка на свои клиенти свръх разполагаемите от тях авоари.

Наредител на акредитива

Лице (вносител, длъжник, купувач), което дава нареждане на една банка (обикновено неговата собствена) за откриване на акредитив. В повечето случаи наредителя на акредитива действа от свое име и за своя сметка, но е възможно да действува и по пълномощие на действителния купувач на стоката. В нареждането на наредителя до банката се определят условията за извършване на плащането в полза на продавача и документите, срещу които ще се плати. Посочват се и някои допълнителни условия относно срока на акредитива, срока на експлоатация и други. След като веднъж е дал условията на акредитива, наредителят не може да изменя тези условия без съгласие на продавача, дори ако условията не съответствуват на договора за търговската сделка.

Насрещен акредитив

Вж. Бек-ту-бек акредитив.

Насрещни менителници

Менителници, теглени едновременно и за еднакви суми по взаимна договореност между две лица, като кредиторът по едната менителница се явява длъжник по другата и обратно. Операцията се извършва с цел да се получат пари от банка чрез сконтиране на насрещни менителници.

Невидими плащания

Условно обозначаване на плащанията имащи нетърговски характер - по туризма, преводи на емигранти, приходи от банково и застрахователно дело, транспорт, преводи на дивиденти и други печалби и пр.

Негоциране

Преотстъпване на прехвърляеми кредитни, разплащателни и стоков-разпоредителни документи, изразяващо се най-често в тяхното продаване (пускане на пазара), залагане или сконтиране. Най-често се негоцират менителници (трата), акредитиви, коносаменти, застрахователни полици и пр. Типични случай на негоциране във външнотърговските сделки са следните: 1. Въз основа на споразумение с вносителя -неговата банка, която е открила акредитива, упълномощава банката на износителя да купи теглена докумнтарна трата от износителя срещу вносителя, като задължи нейната (на банката на вносителя) сметка. Това пълномощие за покупка във външнотърговската практика се нарича "Authority to purchase"; 2. Банката на вносителя възлага на банката на износителя да купи документарна трата, теглена срещу банката на износителя. Тази процедура често се нарича "Order to negotiate". В първия случай банката на износителя купува теглената трата срещу вносителя и я изпраща заедно с документите на банката на вносителя , която с равностойността й задължава сметката на вносителя. Ако тратата не е на виждане, а е на срок, банката на вносителя изисква вносителят да я акцептира. Във втория случай сделката протича по същия начин. Само ако е договорено акцептиран, банката на износителя акцептира тратата, сконтира я, като одобрява равностойността й на износителя , и същевременно изпраща документите на банката на вносителя. Документарни акредитиви, които са използваеми по такъв начин, се наричат негоцируеми акредитиви.

Негоцируми документи

Търговски, кредитни и платежни документи, които отразяват определени права (най-често върху стоки) и които могат да се прехвърлят от едно лице на друго. Вж. Негоциране.

Неделима акция

Акция, която принадлежи на няколко лица. В някои случаи се изисква съпритежателите на такава акция да посочват един от тях, който да упражнява правата и да носи задълженията на акционер.

Неизпълнение на задължение

Неосъществяване на дължимата престация от длъжник. Неизпълнение на задължение е неточно, когато е частично, забавено по време или некачествено.

Неликвидни ценности

Движими и недвижими имущества, ценни книжа и други активи на баланса на една стопанска организация, които не могат бързо и безпрепятствено да се трансформират в налични пари, за да може с тях да се посрещнат належащи задължения. Вж. Ликвидност.

Нетарифни бариери

Ограничителни протекционни методи на външнотърговската политика за възпрепятствуване на вноса или износа на стоки освен, тези които са свързани с налагане на мита. Такива са напр. Контингентни ограничения, провеждани чрез лицензионна политика (вж. Лицензия), административни и технически затруднения и усложнения, валутно-финансови ограничения, немитнически държавни и локални данъци, такси и други.

Неотменяем акредитив

Твърдо задължение на банката-издател към бенефициента или добросъвестния приносител на издадени трати или на стоково разпоредителни документи, че клаузите за плащане, акцептиране или негоциране, предвидени в акредитива, ще бъдат изпълнени, ако се спазени всички условия на акредитива. Задълженията за банката-издател са: първо, да плати или да гарантира плащането, ако акредитивът предвижда плащане срещу трата; второ, да акцептира, трата, ако акредитивът предвижда акцептиране от банката-издател; трето, да купи (вж. Негоцира) без регрес трати срещу издателите и/или добросъвестните приносители. Неотменяемият акредитив може да се авизира на бенефициента (вж. Авизо) чрез друга банка без ангажимент от тази банка, но когато банката-издател упълномощи друга банка да потвърди неотменяемия й акредитив, потвърждението става твърдо задължение за потвърждаващата банка в допълнение на задължението към бенефициента от банката-изпълнител. (вж. Потвърден акредитив). Неотменяемия акредитив дава необходимата сигурност на подавача, че може да разчита на плащане ,поради което в търговските договори, ако предвиждат плащане чрез акредитив, изрично се упоменава, че акредитивът е неотменяем.

Непотвърден акредитив

Акредитив, който е авизиран (вж.Авизо) на бенефициента от банка в неговата страна без авизиращата банка да поеме ангажимент към бенефициента да изплати акредитивната сума срещу представените стоково разпоредителни документи, а само е длъжна да уведоми дословно бенефициента за открития в негова полза акредитив. Вж. Потвърден акредитив.

Непреодолима сила

Вж. Форс мажор.

Нето

Чисто -без амбалаж, надбавка и други.

Нето-нето

Чисто тегло на стока, която има двоен или троен амбалаж, напр. Малки кутийки или шишенца, опаковани в кутии, последните в кашони или бали и други.

Нето-баланс

Платежен или външнотърговския баланс, перата на които са очистени от насрещни вземания или задължения.

Нето регистър тон

Мярка за общата кубатура на товарните помещения на кораба.

Нетърговски плащания

Международни плащания, които не са пряко свързани с внос или износ на стоки. Някои от тях имат непряко отношение с външнотърговските плащания, като разходите за транспорт и застраховка на стоки, за научнотехническо сътрудничество и други. Друга група Нетърговски плащания са свързани с обществени, културни, политически и други връзки между държавите, техните органи и граждани.

Неустойка

Договорно или нормативно установена парична сума, която един от контрагентите, по сделка трябва да плати на другия, в случай че не изпълни или не изпълни добре определените в договора свои задължения. Неустойката е действителна, когато е била предвидена в договора между страните по сделката или е била определена със законен, респ. с нормативен акт, когато за неизпълнението или недоброто (непълно, неточно, несвоевременно) изпълнение е виновен длъжникът и когато кредиторът е изпълнил добре своите задължения съобразно договор, закона или нормативния акт.

НЙПЕ

New York produce exchange time-charter. Типова форма на тайм чартър, определяща основните права и задължения на корабособственика и на чартьора, като страни по тайм-чартъра. Състои се от 28 основни клаузи и още от около 50 допълнителни клаузи ,чието точно съдържание и брой се определя по договореност между страните.

Новация

Подновяване на договор или на документ.

Номенклатура

Списък, опис. Употребява се най-често като опис на стоките, които се произвеждат, внасят или изнасят от едно предприятие или една страна. Съставя се по различни признаци - по предназначение на стоките: по материала, от който се произведени; по степента на тяхната обработка, и пр. Намира приложение при търговските спогодби, при обмитяването, при разпределение на функции между министерства, обединения и предприятия.

Номинална стойност

Стойността, която е отбелязана върху ценните книжа, банкноти и монети.

Нормален пазар

Пазар, при който цените по фючърсните борсови контракти са по-високи от тези за реални доставки.

Нотиране

Отбелязване, обявяване - най-често на курсовете на ценните книжа и на валутите.

Нотис

Различни уведомления за местонахождението на кораба и готовността му да започне товаро-разтоварни работи, за да може товародателят или товарополучателят да се подготвят за товарене или приемане на стоката. Стадийно време започва да тече от деня на връчване на нотиса за готовност на кораба да започне товаренето или разтоварването на стоката.

Нотифай

Уговорка в транспортни документ (коносамент и други) да бъде известен получателят за пристигането на стоката.

Ноу-хау

Обект на лицензионна търговия, представляващ, информации, справки, планове, чертежи и други, които съдържат данни (понякога секретни) за започване и усвояване на ново производство. Ноу-хау има значително разпространение във връзка с навлизането на техническия прогрес в много страни, които се нуждаят от технологически познания и нямат производствен опит.

Нювои

Кодово наименование на универсална проформа за чартър. Многоцелева чартърна форма, подходяща за насипни и пакетирани стоки, за каботажни и океански превози, изчерпателна и балансирана с оглед интересите на корабособствениците и наемателите. Съдържа 51 клаузи. Преработена през 1984 г. А база на старото издание от 1964 г.

- Н -