Търсене

 

Вход за потребители

Потребителско име:
Парола:

Регистрирай се
Забравена парола
 

Календар на предстоящи събития

 
 

- О -                                                                                                                                                                       

Облигация

Ценна книга, удостоверяваща участие в държавен или регионален облигационен заем и даваща права на получаване на лихви. Облигация се издават от държавата, някои провинции, общини и корпорации като една от формите на фиктивния капитал. Те са обект на покупко-продажби на фондовите борси и имат свой курс, който зависи от дохода, който Облигациите носят, от равнището на лихвения процент и от търсенето и предлагането им.

Облиго

Задължение, ангажимент, отговорност. В менителничното право забележката “без Облиго” означава отказ от поемане на регрес. При даване на сведения същата забележка значи, че даващият сведенията не отговаря за тяхната вярност.

Обмитяване

Облагане на стоки с вносни и износни мита.

Обща авария

Разумни и целесъобразни мерки за спасяване на кораба и товара му при обща опасност, придружени с щети, които подлежат на разпределение по специален начин – договорен или нормативно определен.

Обърнат пазар

Пазар, при който цените по фючърсните борсови контракти са по-ниски от тези за реални доставки.

Овердрафт

1.Право на титуляра на сметка при банка да издава чекове и да дава платежни нареждания до определена сума свръх разполагаемия авоар по сметката; 2. Английско название на кредита по текуща сметка.

Оверсайд деливъри

Прехвърляне на стоката от един плавателен съд в друг без разтоварване.

Овертайм

Условия в договорите относно уреждане възможностите и начина на заплащането на извънработното време на работниците, заети в товаро-разтоварните операции при морския транспорт.

“Около”

Условие в контрактите и документарните акредитиви, когато поради характера на стоката не може да се определи точното количество на стоката или стойността й. Ако не е договорено изрично какво трябва да се разбира под този термин, се прилагат търговските юзанси, признати в двете страни, но отклонението може да бъде най-много до 10% от набелязаното количество или стойност. Със същото значение е изразът “приблизителни”

Он кол

Заем или влогове, които подлежат на изплащане или при първо поискване или с краткосрочно предизвестие.

Онколна сделка

Сделка, при която цената на стоката не се установява предварително, а се поставя в зависимост от цената на тази стока на определена дата на уговорена борса.

Опаковъчен лист

Вж. Опаковъчна спецификация.

Опаковъчна спецификация

Спецификация, издавана от продавача, която съдържа списък на стоките, опаковани в различните колети, каси, пратки и други опаковъчни форми по брой, тегло, марка и пр. Опаковъчна спецификация се използува главно когато в отделните опаковки от една и съща партида стоки се съдържат различаващи се предмети, напр. при продажба на стоки от различен асортимент и при продажби на съоръжения, инструменти и прибори. Един екземпляр от опаковъчна спецификация се поставя в опаковъчна форма, за която се отнася.

Операции суич

Международни стокови или финансови сделки, при които плащането (а понякога и транспортирането на стоката) се извършва, като в сделката се включи на малко още една трета страна. Операции суич обикновено представлява покупко-продажба на клирингова валута срещу конвертируема валута или обратно. В по-редки случаи чрез “суич” се заменя авоар от една клирингова валута срещу авоар на друга такава. Операции суич в повечето случаи се извършват при посредничеството на специализирани финансово-търговски фирми или банки, при които се концентрират предложенията и търсенията на клиринговата валута срещу свободна и обратно. Сделка “суич” може да се извърши по инициатива на търговска фирма или на валутните власти на заинтересованата страна. В редица случаи подбудите за извършването на Операции суич произлизат от необходимостта да се заобиколят някои валутни, митнически или контингентни ограничения в една от страните, участвуващи в сделката. Операции суич се извършват, когато трябва да оползотвори замразен клирингов авоар, с който една страна разполага, или да се набави такъв по клиринг със страни, с които дадена страна има пасивен търговски баланс. В първия случай обикновено страната получава свободна валута, а във втория – й отстъпва такива при приложение на собствено дизажио.

Оптова фирма

Предприятие, занимаващо се с търговия на едро.

Оптова цена

Цена на едро.

Опция

1.Право на избор на една от страните по условията на търговска или транспортна сделка, ако в договора са предвидени няколко алтернативни възможности. 2. Срок на валидност на една оферта по отношение на цена, валутен курс и други условия. 3. Една стокова опция представлява едностранен контракт, който дава на купувача правото да купи или да продаде определено количество стока на определена цена през определен период от време, независимо от пазарната цена на същата стока.

Опция “кол”

Опция за покупка на даден контракт на определена цена при или преди изтичане на определената дата.

Опция “пут”

Опция за продажба на даден контракт при определена цена при или преди изтичане на определената дата.

Опционен клас

Обединяване на опции, касаещи едни и същи базисни активи и базисни цени.

Опционен сорт

Обединяване на опции, касаещи еднакви базисни активи, базисни цени и падежи.

Опционна цена

Цената на правото на избор (на опцията). Заплаща се от купувача на опцията. Елементите на опционна цена са: вътрешна стойност и времева стойност. Факторите, влияещи върху Опционна цена са: равнището на базисната цена; динамиката на спот цената; падежа на опциона; динамиката на лихвения процент; динамиката на индекса на инфлация и валутните курсове.

Опшън оф диливъри.

Вж. Опция.

Ордер

Заповед – писмено нареждане в търговията, транспорта и банковото дело.

Ордериране на кораб

Окончателно разпореждане за товарното или разтоварното пристанище, което наемателят дава на капитана на кораб, когато това не е предвидено в договора за морски превоз.

Ордър ту негоушиейт

Форма на разплащане във външната търговия, алтернативна на акредитива, която може да бъде отменяема или неотменяема и се осъществява по правило чрез включване в разплащателните операции на банка в страната на продавача. Последната бива натоварена и упълномощена да даде своето потвърждение, а банката на вносителя се задължава да изплати теглена срещу нея от банката в страната на продавача документарна трата, която обикновено е “на виждане”.

Отбив – рабат.

Намаление от договорената цена в полза на купувача, което се прави за някои недостатъци в качеството на една стока, за покупката на по-големи количества, поради предсрочно заплащане и други.

Отговорно пазене

Задължение на получателя на стока, която е отказана да бъде платена и е оставена на съхранение, да я пази и да я предаде обратно в изправност.

Отказ от акцепт

1.Нареждане на платеца по доставена стока или оказана услуга до обслужващата го банка да върне стока или оказана услуга до обслужващата го банка да върне изплатената от него сума по инкасо с последващ акцепт при приложение на ОУД СИВ или по платежни искания съгласно наредбата за плащанията; 2. Отказ на платеца да акцептира менителница (Вж. Акцепт).

Открита поръчка

Борсова поръчка, която остава в сили, докато бъде отменена, отказана или докато изтече валидността на фючърсния контракт.

Открита позиция

Вж. Декуверт, Ин бланко.

Открита сметка

Форма на плащане в търговията, при която купувачът кредитира сметката на продавача, а последния дебитира сметката на купувача със стойността на стоката-предмет на сделката, като периодично се извършва разчитане посредством банка с платежно нареждане на длъжника. Плащането чрез открита сметка се прилага между партньорите имащи редовни делови отношения и взаимно доверие, както и при чести патки на малки суми.

Отменяем акредитив

Акредитив, който може да бъде изменян или отменяван по нареждане на наредителя (купувача, вносителя) без да е необходимо съгласието на бенефициента. При това банката, открила акредитива, не е задължена да уведоми бенефициента, че акредитивът се отменя или изменя. Поради това Отменяем акредитив не създава задължение, което правно да обвързва банките, взели участие в акредитивната операция с бенефициента и за банката-платец не съществува безусловен ангажимент да плати акредитивната сума, ако се изпълнени акредитивните условия. Отменяем акредитив може да бъде отменен и по инициатива на банката. Тъй като бенефициента има само изгледи, но не и гаранция, че при изпълнение на условията на акредитива ще получи вземането си. Отменяем акредитив има незначително приложение в практиката. Вж. Неотменяем акредитив.

Оторити ту пей

Вж. Дроинт оторизийшън

Отсрочване на полица

Продължаване на срока за плащане на запис на заповед чрез подменянето му с нов или с подписана от платеца забележка върху стария запис на заповед.

Отстъпка

Рабат – вж. Отбив.

Оувърната сделка

Борсова сделка за срок от текущия работен ден до следващия. В края на седмицата се означава като сделка от петък до понеделник.

Оферта

Предложение за сключване на търговски сделки, направено то едно лице (оферент), което обикновено е продавач, до друго лице –обикновено потенциален купувач. Оферта съдържа основните условия на договора за покупко-продажба и при постигане на съгласие между партньорите може да послужи за основа на самия договор.. Оферта бива твърда, когато обвързва правно продавача по отношение на условията на сделката за определен от него срок.(Вж. Опция) Тя се адресира също до един купувач. Свободната оферта не обвързва правно продавача и може да се прави на няколко евентуални купувачи за една и съща стока.

Офертна цена

Цената, заложена в една оферта.

Офсетна сделка

Борсова сделка, обикновено представляваща продажба на закупени стоки или ценни книжа с цел за извличане на спекулативна печалба.

Офсет акаунт

Английско наименование на клиринговата сметка.(вж. Клиринг)

Офшор

1.Клонове на американски банки извън пределите на САЩ за операции на евродоларовия пазар (вж. Евродолари) или сделки, които са непозволени или неизгодни за банките в САЩ. 2. Стокови сделки, които се извършват за сметка на американски фирми извън САЩ, за използуване на по-благоприятни условия или за заобикаляне на външнотърговски и други ограничения.

Офшор фъндс

Вложени средства по банкова сметка в друга страна, която не е на титуляра. С това се цели да се заобиколят валутни, кредитни или данъчни разпоредби или ограничения. Страни, в които най-много се влагат офшор фъндс (произхождащи предимно от САЩ) са Бахамските и Бермудските острови и Панама.

- О -