Търсене

 

Вход за потребители

Потребителско име:
Парола:

Регистрирай се
Забравена парола
 

Календар на предстоящи събития

 
 

- П -                                                                                                                                                                       

Падеж

Ден, определен за плащане на търговския ефект, на фактура или платежен документ с отсрочено плащане, както и за погасяване на задължение. Падеж може да бъде на фиксирана дата, на виждане или на определени дни след виждане. В последния случай търговският ефект се представя на длъжника, който при представянето го датира. При търговските ефекти падежа е нанесен на самия документ.

Пазар

В обикновения смисъл – определено място и време за срещи и сделки между купувачи и продавачи. Пазарите биват главно: стокови, които от своя страна се подразделят на местни, вътрешни и международни и финансови.

Пазар на купувача

Пазарна ситуация, при която купувачите диктуват условията на сделката, поради преобладаващо предлагана над търсенето. Пазар със спадащи цени.

Пазар на продавача

Пазарна ситуация, при която търсенето превишава предлагането.

Пазарна поръчка

Борсова поръчка за покупка или продажба на фючърсен контракт при цена която може да бъде постигната в момента на нейното обявяване на борсовия подиум.

Палети

Подвижни поставки и приспособления за механизирано товарене, стафиране и разтоварване на стоки. Палетите биват универсални и специални – плоски, касетъчни (бокс палети) и стойкови.

Панаирен контингент

1. Заделена сума по валутния план за закупуване на изложени стоки на панаир или изложба. 2. Определено количество стоки, които изложител на панаир или изложба може да продаде на вътрешни стопански организации или на населението.

Пар

Съвпадение на номиналната стойност на една ценна книга с пазарната й стойност. (вж. Паритет)

Паралелна сделка

Вид компенсационна сделка, при която една от страните по сделката се задължава да купи стоки от другата страна до определен процент от нейните продажби или до определена сума.

Параметри

Основни, главно физически показатели, характеризиращи стока или средство за производство.

Паритет

Равенство еквивалент. Съотношение между две валути основано на тяхното златно съдържание.

Паритет на покупателна сила.

Съотношение между две национални валути, установено на база на техните покупателни възможности. Изчислява се като се сравняват общите цени на представителен набор от стоки в двете страни.

Паричен пазар

Вж. Пазар

Парична единица

Официално приетата единица пари, изпълняваща функциите на парите в една страна, основа на нейната парична система.

Парична система

Форма на организация на паричното обръщение установена в една страна по нормативен или законодателен ред. Паричната система включва: паричната единица като мащаб на цените; узаконените средства за обръщение и средства за плащане – банкноти, монети и други; реда за печатане на банкноти и сечене на монети. Разстройството на парична система представлява парична криза.

Парично обръщение

Движение на наличните пари в границите на една държава.

Партиципация

Временно сдружение на няколко стопански организации с отредени квоти на участие в съвместно мероприятие. След приключване на мероприятието и разделяне на стопанския резултат партиципацията се ликвидира.

Пасив

1. Част от баланса на стопанска организация, в която се регистрират източниците на средства, влагани в активите на организацията; 2. Задължения на предприятие или стопанска организация.

Пасивна маса

Стойност на спасената стока при транспортна авария.

Пасивна солидарност

Солидарно задължение на няколко длъжника към един кредитор, възникваща, когато длъжниците , заявят, че по отношение на кредитора всеки от тях е отговорен за цялото задължение, или когато пасивната солидарност е предвидена от закона. Кредиторът може по свой избор да иска от всички солидарни длъжници или от един от тях цялостно или частично изпълнение на задължението. Всички длъжници остават задължение до пълно погасяване на задължението. При липса на противна уговорка един то солидарните длъжници не може със свое лично действие да утежни положението на другите. Всеки то солидарните длъжници трябва да поеме равна част от плащането към кредитора, освен ако не следва друго от правоотношенията между солидарните длъжници. Който е платил повече от своята част има право на обратен иск срещу останалите за надплатената част. Това което не може да се събере от един от тях, се разпределя по равно между всички останали.

Пасивни операции

Операции на банка за приемане на влогове и депозити.

Паушална сума

Обща сума на разходи, включваща различни компоненти. Употребява се при международния туризъм и изразява разходите за хотел, храна, трансфер, пари на ръка и пр.

Паналии

Обезщетения и глоби, заплащани от неизправната страна при изпълнение на договорни условия.

Пени акции

Акции на компания с лошо финансово състояние. Техните акции имат силно спекулативен характер и крият голям риск за инвеститора.

Пер прокура

По пълномощие

Перформанс бонд

Документ, с който банка по нареждане на свой клиент се задължава да плати суми, произлизащи от задължения, които клиентът е поел с договор. Перформанс бонд служи като гаранция за изпълнението на договора.

Пит

Специално конструирана арена на пода за търгуване на някои борси, където се повежда търгуването на фючърсни контракти. При други борси зоната за търгуване на стоки се означава с термина “ринг”.

Платежен баланс

Съотношение между сумите на действително извършените плащания към чужбина и от чужбина за определен период. Във вертикален разрез платежния баланс се подразделя на актив – в който се включват валутните постъпления от чужбина и на актив – който се включват валутните постъпления от чужбина и на пасив – който обхваща всички извършени плащания от страната за чужбина. В хоризонтален разрез платежния баланс има раздел – включващ както постъпленията, така и плащанията по вноса и износа на стоки, по различни видове услуги, туризъм и други ефективни плащания и раздел – за кредитните операции и движението на капитали.


Платежен документ

Документ, които дават право на приносителя им да получи посочена в тях парична сума. Платежните документи имат задължителни реквизити, които дават необходимата информация на платеца, обосновават плащането и дават възможност на платеца (обикновено банка) да провежда възложения му банков контрол относно спазването на установената договорна и платежна дисциплина. При акцептната форма на плащане се употребява платежното искане, издавано от доставчика. Друг важен платежен документ е платежното нареждане, издавано от купувача. При акредитивната форма на плащане основен документ е нареждането за откриване на акредитив, а при вирмента и особената сметка – платежно нареждане.

Платежни клаузи

Вж. Плащане във външната търговия

Платежно нареждане

Платежен документ с определена форма и съдържание, прилаган при вирментната форма на плащане (вж. Вирмент) и при особената сметки, който се издава от купувача и се адресира до банката, която се нарежда да кредитира сметката на доставчика и да дебитира сметката на наредителя –платец.

Платежоспособност

Показател за финансовото състояние на стопанските организации, изразяващ се чрез съпоставка на ликвидните активи (вж. Ликвидност) на предприятието с текущите му задължения. По-точно платежоспособността се установява, като се съпоставят реализуемите ликвидни средства с подлежащите на плащане задължения по срокове на реализуемост и изискуемост, напр. до 1 месец до 3 месеца и т.н.

Плафон

1. Технически кредит при клиринговата форма на плащане (вж. Клиринг). Плафона е размера, до която се допуска да нарасне салдото по клиринговата сметка. 2. Неолихвяема част от техническия кредит при клиринга.

Плащане във външната търговия

Погасяване на взаимните вземания и задължения, възникнали в резултата на международната търговия; движение на парични средства от вносителите към износителите.

Плащане под резерв

Вж. Резерва, Акредитив

Плащане по открита сметка

Вж. Открита сметка

Подценена валута

Валута, курсът на която е по-нисък от нейната реална покупателна сила.

Поемател

Бенефициент по запис на заповед или менителница; лице, в полза на което трябва да се извърши плащането по тези документи. (вж. Менителница)

Поемни условия

Условия, които се изискват от възлагателите при търговете – описани на стоките или на строителните и други работи, предмет на търга, план- сметки, скици, чертежи, образци, ценоразписи и други. Поемни условия са общи, когато се отнасят за всички видове търгове, и специални за конкретни търгове със специфични условия.

Позиция на кораб

1. Срокът, в течение на който корабът след като пристигне в товарното пристанище, се поставя на разположение на фрахтователя за натоварване. Позицията на кораба е обикновено 10 дни. Посочват се началната дата и крайната дата на позиция на кораба. 2. Положение кораба- къде се намира и за къде се насочва – предмет на нотис на капитана.

Покритие по акредитива

Сума, която наредителят по акредитива превежда в банката, откриваща акредитива, за да служи като гаранция за изплащане на акредитивната сума в полза на бенефициента. Покритието по акредитива обезпечава нормалното протичане на плащането по акредитива.

Покупка (или продажба) при закриване

Борсова поръчка да се купи или продаде в края на сесията за търгуване в рамките на цената при закриване на борсата.

Покупка (или продажба) при откриване

Борсова поръчка да се купи или продаде в началото на борсовата сесия в рамките на цената при откриването й.

Полица

Вж. Запис на заповед.

Помощен акредитив

Вж. Бек-ту-бек акредитив.

Порто

1. Разноски, събрани от банка за пощенски такси. 2. Разходите на една стопанска организация за пощенски, телеграфни, телексни и телефонни такси.

Портфейл на банка

Наличност от ценни книжа.

Партньор

Носител (притежател) на облигации.

Поръчителство

Договор между кредитор и поръчител, последният да отговаря за задължението на един длъжник към кредитора. Вж. Авал.

Поръчка, валидна до отказване

Борсова поръчка, валидна по всяко време в часовете за търгуване до нейното изпълнение или отказване.

Поръчка “ Една анулира друга”

Комбинация от две поръчки на борсата, при която реализацията на едната автоматично води до анулиране на другата.

Поръчка “Изпълни или унищожи”

Борсова поръчка, която изисква нейното незабавно изпълнение (в противен случай се анулира).

Поръчка, Отказваща предишната

Отменяне и променяне на количеството или цената в предварително обявена борсова поръчка.

Поръчка “СТОП”

Нареждане от клиента до брокера да се снеме от изпълнение вече подадена в предходен период поръчка.

Премия

1. Сумата, с която ще се увеличи цената при покупка на стока с по-добро качество. 2. Отнася се до фючърс за определен месец на доставка, който се продава по-скъпо спрямо друг. 3. Цената, която купувачът плаща на продавача на опциен контракт.

Променлив маржин

Плащане, правено ежедневно или в рамките на деня от клирингов член към клиринговата организация, предизвикано от неблагоприятното движение на цените в позициите, държави от клиринговия член. Изчислява се отделно за позиции на клиент и за собствени позиции.

Посредник

Лице на фирма, която оказва услуги на две страни по договор, сделка или мероприятие, като ги свързва, улеснява и подпомага. Посредника не е страна в договора или сделката. В международната търговия , където партньорите работят при различни режими и връзките между тях не могат да бъдат тесни и постоянни, посредничеството е много разпространено.

Потвърден акредитив

Акредитив, при който банката на продавача поема задължение не само да авизира продавача за откриването на акредитива в негова полза, но и да плати самата тя сумата по акредитива, ако се спазят условията, които са указани в него.

Пощенски кредит

Краткосрочен кредит, отпускан от банка на свои добри клиенти за кратък срок(обикновено една седмица), съответствуващ на пощопробега на документите между банки. Пощенски кредит се предоставя при очакване на постъпления по документи за сделки, които са известни на банката-кредитор.

Право на регрес

Право на лице, за което произлизат някакви задължения, да се възмезди от други лица, които по договор или по закон носят солидарна или индивидуална отговорност по същото задължение.

Праим кост

Първична цена на промишлено произведение веднага след излизането му от завода, необременено с други разноски, като превоз, застраховка, данъци, такси и други.

Прайм рейт

Основен лихвен процент на кредитния пазар в САЩ, прилаган от търговските банки при отпускане на кредити на свои първокласни клиенти. Служи като един от показателите за равнището на лихвите и за състоянието на конюнктурата в САЩ.

Превод (банков)

Вж. Платежно нареждане.

Превозен договор

Договор между превозвач и товародател за превозване на една стока по суша, вода или въздух в определен срок, при спазване на известни условия и заплащане на съответно възнаграждение(навло, фрахт). Сключването на превозен договор се оформя с товарителница – за превоз с жп, автомобилен и въздушен транспорт, с коносамент или чартър при морския транспорти и с рецепис при речния транспорт. Формата и съдържанието на превозения договор обикновено се предопределя от съществуващите юзанси и установени норми.

“Прегледано-Одобрено”

Условие на стокова сделка, според което сделката се отчита за перфектна от момента, в който купувачът види стоката и я одобри.

Предавизо

1. Предварително известие на банка за откриване на акредитив. 2. Известие за предвидено пристигане на кораб.

Предварителен договор

Споразумение, според което две страни поемат задължение да сключат впоследствие окончателен договор.

Предпазен конкордат

Спогодба между неплатежоспособен длъжник и неговите кредитори за отсрочване и намаление на вземанията на кредиторите, така че да се избегне публична продажба на имуществото на длъжника. Предпазен конкордат обикновено предвижда или само продължение на срока за изплащане на задълженията или продължение на срока (дилаторен предпазен конкордат) и намаляване на сумата (ремисорен предпазен конкордат)

Презастраховане

Договор между един застраховател с друг или специален презастрахователен институт за преотстъпване на права и задължения по една застраховка. Презастраховането е широко разпространена форма за преразпределение на рисковете в застрахователното дело.

Прейскурант

Ценова листа; списък на цените на стоките, предмет на една оферта.

Прекартиране

Пренасочване на експедирана стока към друго място за получаване. Предшествува се от преоформяне на превозните документи.

Пресечен (Бариран) чек

Чек, който не може да се изплаща в налични пари, а може само да използува за одобряване на сумата по сметка. На лицевата страна на пресечения чек се поставят две успоредни линии. Ако между тези линии е отбелязана фирмата на една банка, изплащането на чека може да стане само по сметка в тази банка, пресечения чек се употребява в междубанковия оборот и се издава обикновено в големи суми. За да се избегне злоупотребата с паричния чек се прилага барирането, тъй като изключването на получаване на пари на рака прави кражбите безпредметни и намалява рисковете. Пресичането на чека може да се извърши както по време на издаването му, така и при неговото последващо джиро.

Престация

Това,което едно лице по силата на договор или нормативен акт трябва да направи (положителна Престация) или да не направи (отрицателна Престация). Престацията е задължение на длъжника към кредитор.

Престой (на превозни средства)

Време, в течение на което транспортните средства престояват на гари, пристанища и летища, с или без обработка.

Преференциални мита

Мита облагодетелствуващи една държава или група държави. Вж.Преференция.

Преференция

Специални предимства, обикновено предоставяни взаимно от две или повече договарящи страни по отношение на външнотърговските условия или на митническите облагания. Преференцията дава допълнителни преимущества извън договорените на база на принципа за най-облагодетелстваната нация. Предоставянето на преференциален режим за вноса на промишлени произведения от развиващите се в развитите страни е предмет на обсъждане от ЮНКТАД.

Прехвърляем акредитив

Акредитив, който съгласно нареждането на продавача или според акредитивното писмо, може да се прехвърля на друг (и) бенефициент (и). Ако няма изрично нареждане за прехвъраемост на акредитива, се приема, че той е непрехвърляем. При прехвърляем акредитив бенефициенттът има право да дава нареждане на банката, натоварена да извършва плащането или негоцирането, акредитивът да се използува (изцяло или частично) от един или от няколко други бенефициента. При този вид акредитиви на бенефициента е предоставена възможност да прехвърли своите права на трети лица при изричното съгласие на банката, открила акредитива. Прехвърлянето на отделни части от един прехвърляем акредитив е възможно само ако по акредитивните условия се допускат частични експедиции. Вж. Акредитив.

Прехвърляния на вземания

Действия на кредитора по дадено вземане за предоставяне на правата си по него върху трето лице. Кредиторът може да прехвърли своето право без съгласие на длъжника, при условие че прехвърлянето не е забранено от закона, от договореността между тях или от естеството на сделката. Прехвърлянето е действително, ако е уредено в писмена форма. Когато прехвърлянето се извърши по силата на закона или по силата на съдебното решение, не е необходимо никаква особена форма, нито даже волеизявления на кредитора. Длъжникът може да противопостави на приобретателя и на прехвърлителя възраженията, които е имал в момента, когато е научил за прехвърлянето. Прехвърлителят е длъжен да предаде на приобретателя документи за вземането и всички съществуващи доказателствени средства и сведения за реализиране на вземането. Закъснелите лихви се прехвърлят заедно с главното в вземане. Прехвърлителят не отговаря за платежоспособността на длъжника, освен ако изрично се е задължил за това.

Привилегия при плащането

По-благоприятно третиране на кредитор при предприемане на изпълнителни действия срещу длъжник въз основа на признати от закона условия. Според закона на задълженията и договорите с привилегия при плащането се ползуват вземанията на работници и служащи, произхождайки от трудови отношения, вземания за издръжка, вземания на държавата, вземания на банките, вземания на стопанските организации и други.

Привилегировани акции

Акция, която дава право на притежателя й да получава допълнителни премии и да има повече гласове.

Принудителна лицензия

Право за ползуване на регистриран патент, давано от упълномощено патентно ведомство или съдебен орган.

Приоритетна акция

Вж. Привилегирована акция.

Пристанищни такси

Такси, заплащани на пристанищните власти при приемане, пребиваване, обслужване и изпращане на кораб в едно пристанище. Такива са таксите за завързване и отвързване, за ползуване на кей (според тонажа на кораба или според зает метраж на кея), фарови такси и други.

Прима

Първият екземпляр от документ, издаван в няколко екземпляра.

Прима нота

Класификация и опис на операционните бележки преди окончателното им осчетоводяване.

Приносител

Този, който представя ценните книжа за изплащане.

Принципал

Фирма или лице, от чието име и за чиято сметка извършват стопански или финансови операции филиали, агенти, комисионери, пълномощници, представители, прокуристи и подотчетни лица.

Пристанищно агентиране

Обслужване на кораби в пристанищата, като им се съдействува за изпълнение на митническите и пристанищните формалности, за снабдяване с продукти материали, горива, валута, извършване на ремонти и други.

Префикс

Твърди, неизменни цени.

ПРО РАТА

Пропорционалната част от едно вземане или задължение, което се пада н всеки длъжник или кредитор в зависимост от участието му в определена фирма, мероприятие, сделка, консорциум, монополно обединение и други.

Провизион

Посредническа комисионна, изплащана на търговския агент или комисионера за извършена от него посредническа дейност. Вж. Комисионна.

Провизия

Парична сума, която лице, платец по акредитив, гаранция, чек и други внася в банка, за да служи като покритие на плащане, което банката ще прави за негова сметка. Вж. Покритие по акредитив.

Провизорна фактура

Неокончателна фактура, издавана за стоки, чиято характеристика може да претърпи изменение в хода на сделката, или когато не са налице всички необходими данни за стоките.

Провизорни цени

Ориентировъчни цени при сключване на договор, съдържащ клауза за възможно изменение на цените до определен размер и уговорен срок провизорни цени се договарят, когато сключването на договора е неотложно, страните не разполагат с данни за цените или не са се споразумели по тях. В много случаи договорът предвижда окончателните цени да се определят от трето лице – вещо лице, арбитър и други или въз основа на съгласувани борсови котировки.

Продажба

Прехвърляне собственост на една вещ, стока, имущество, право, ценни книжа, валута и други от едно лице на друго срещу заплащане.

Продажба на изплащане

Сделка, при която продавачът се задължава да предаде на купувача движима вещ преди пълното заплащане на цената, а купувачът поема задължението да издължи цената чрез частични плащания. За действителността на договора за продажба на изплащане е необходима писмена форма, която би трябвало да съдържа следните реквизити: имена и местожителства на страните, предмет на продажбата, продажна цена при незабавно плащане, увеличаване на цената поради изплащане на части, всяка друга престация в тежест на купувача, брой на вноските и падежите им, размер на лихвата за просрочване на плащанията, място и дата на подписването.

Продакшън шеринг

Разпределение продукцията. Външнотърговска сделка, според която доставчикът на машини, съоръжения и други инвестиционни обекти получава част от продукцията, произвеждана с продадените инвестиционни обекти, вместо пари. Прилага се също при продажба на лицензи, патенти, ноу-хау. Често е предмет на договори продажба на комплектни обекти. Вж. Комплексна доставка.

Производствена марка

Вж. Марка.

Прокси

Лице, упълномощено да гласува вместо друго, обикновено на общо събрание на акционерите.

Прокура

Определени права и пълномощия, които едно предприятие дава на лице от неговия персонал да извършва от името и за сметка на предприятието сделки, определени по сума и вид.

Пролонгация

Удължаване на валидностния срок на спогодба, споразумение или договор, а също така на падежирано задължение, акредитиви, менителници и други.

Промиля

На хиляда. Съотношение изразявано в хилядни части.

Промисори ноут

Полица, вж. Запис на заповед.

Промошън

Мероприятие за ускоряване и увеличаване пласмента от областта на маркетинга, рекламата, ценовата политика и други.

Промпт

1. Условие в търговията предвиждащо доставка и изпълнение на задълженията на страните; 2. Клауза в превозен договор за бързо предоставяне на превозно средно (кораб); 3. Ускорено плащане, предвиждащо пропускане на някои формалности по платежната операция.

Промптинкасо

Клауза в договор, определяща, съда или арбитраж, който ще решава евентуалните спорове, възникнали при изпълнение на договора.

Проспект

Вид рекламен и информационен материал за дадено стока-описание, свойства, качества, условия на продажба, цена. При учредяване на акционерни дружества понятието проспект се употребява в смисъл на писмена покана за участие в дружеството при публично записване на акциите.

Протекционизъм

Система от мерки главно из областта на търговската и митническата политика за покровителствуване на местни стопански организации от чуждестранната конкуренция в границите на националната икономика. Вж. Мита, Немитнически бариери.

Протест на търговски ефекти

Действия на съдебните власти при отказ на длъжника да изплати или да акцептира търговски ефект. В такъв случай приносителят на една менителница, запис на заповед, или чек трябва да констатира отказа с протест. С протеста се доказва, че от длъжника е искано да плати на падежа и той е отказал и заедно с това протестът е основание за упражняване на регресните права по търговския ефект. Приносител, който е протестирал една менителница, трябва да съобщи това на своя непосредствен джирант, той – та своя и т.н. докато се стигне до издателя. Приносител, който е протестирал менителницата, може да се снабди с изпълнителен лист без да води иск спрямо всеки от регистрираните длъжници и без да се спазва реда на джирата. Неизвършването на процеса в установените срокове е равнозначно на погасяване на менителничното задължение на издателя и джирантите, но те остават отговорни по гражданското право на общо основание.

Проформа фактура

Вж. Провизорна фактура


Публични складове

Складове, притежавани от специализирани предприятия, приемащи за съхранение стоки срещу възнаграждение. Публичните влагалища издават документ срещу приетите стоки (вж. Складова разписка).

Пъблик рилейшънс (PR)

Система от целенасочени мероприятия за трайно въздействие върху общественото мнение в полза на определена идея, страна или организация – в повечето случаи голямо монополно обединение. ПР се провежда чрез широко използване средствата за масова информация, личните връзки, събрания, чествувания и други. ПР преследва по-далечни и по-широки цели от рекламата, която се занимава с подпомагане на пласмента на определени стоки. ПР обработва общественото мнение и пропагандира планомерно и целенасочено.

Пълзящи цена

Цена, уговаряна главно в договори за доставки на кредит или фючърсни сделки с неизвестни още окончателна цена на стоката, поради нестабилни цени на суровините и материалите или по други причини. Окончателната цена обикновено се обвързва с цената на основния материал по време на доставката или с някакъв официално публикуван индекс за цените. Вж. Индексна уговорка.

Пълномощие

Едностранно прехвърляне на права за извършване на сделки от едно лице (упълномощител, доверител) на друго лице (пълномощник, довереник). Пълномощието се оформя с документ, пълномощно което има различно съдържание в зависимост от вида на пълномощието. Пълномощникът добива права да извършва действия и да сключва сделки от името на упълномощителя. Пълномощникът добива права да извършва действия и да сключва сделки от името на упълномощитела. Пълномощие може да бъде общо, когато се касае до пълно упълномощаване, засягащо всички видове оправни действия, родово, когато се дава пълномощие само върху определен вид действия (извършване на продажби, теглене на суми и пр.), и специално, когато пълномощникът се упълномощава за едно определено еднократно действие.

“Първа оферта”

Споразумение между продавач и купувач, според което продавачът се задължава да прави. Първа оферта за всяка стока или нова партида само на този купувач и, ако последният не изкупи предлаганата стока, да я оферира н друг купувач.

Първоначална цена

1. Неокончателна приблизителна цена залегнала в оферта, която впоследствие се доуточнява и фиксира (вж. провизорни цени). 2. При публични продажби , аукциони и търгове – основна минимална цена на предлаганата за продажба стока, върху която започва наддаването.

Пътнически акредитив

Вж. Акредитив, Кредитно писмо.

Пътнически чек

Особен вид чек, пригоден и широко разпространен при туристическите и делови пътувания в чужбина. Нарича се още травелерс чек. Пътническия чек се емитира обикновено от голяма банка с широка кореспондентска мрежа в чужбина в националната валута на банката-издател или в друга разпространена валута. Срещу пътнически чек се получава валутата на страната, в която се инкасира чека. Пътнически чек се издава в различни купюри на кръгли суми. Пътникът, получавайки чека, го подписва и този подпис служи като спесимен пред касиера на банката-кореспондент в страната, където чекът се инкасира. При инкасирането пътникът подписва още веднъж чека на определено за това място и касиерът изплаща еквивалент в местна валута на номиналната стойност на чека само ако двата подписа върху пътническия чек съвпадат напълно. Пътническия чек се различава от обикновения чек по това, че пътническия чек не е индивидуално издаден, на него не се отбелязва името на платеца и мястото на плащане. Валидността на пътническия чек е обикновено 6 месеца, но може да бъде 3 или 12 месеца. Пътническия чек на американските банки в повечето случаи са безсрочни. При емитиране на пътнически чек между банките-платци се сключват споразумения, обикновено още с договарянето на кореспондентските отношения. Изкупените чекове от банките-платци се минават веднага в дебита на кореспондентската сметка или се изпращат на банката-издател, която заверява сметката на банката платец, изпраща й кредитно авизо след което банката-платец задължава кореспондентската сметка.

- П -