Търсене

 

Вход за потребители

Потребителско име:
Парола:

Регистрирай се
Забравена парола
 

Календар на предстоящи събития

 
 

- Р -                                                                                                                                                                       

Рабат

Намаление, отбив от основната цена. Вж. Отбив.

Разпределена поръчка

Комбинация от борсови поръчки за продажба и покупка за различни месеци на договаряне по отношение на една стока или за различни стоки на пазарна цена, или с фиксиран диапазон на цената.

Рамбус

1. Рамбус в смисъл на наложен платеж – договор за експедиране на стока, при който пощенските или жп органи се задължават да съберат от получателя на стоката нейната стойност и да я отчетат на изпращача. 2. Банков Рамбус във външната търговия – за плащане на получената стока чрез посредничеството на банка (рембурсираща банка), която може да бъде банката на вносителя или голяма банка в трета страна, предоставяща своя акцепт върху теглена от износителя трата срещу стоково-разпоредителни документи по сделката. 3.Рамбус при клиринговата система на плащане – търговската банка, обслужваща износителя, получава сумата по извършения износ (“рамбурсира се”) при централна банка в своята страна, водеща клирингова сметка, а последната (след обща или индивидуална оторизация от страна на централната банка в страната на вносителя) задължава клиринговата сметка. 4. Телеграфен Рамбус – в някои случаи за ускоряване на плащането при акредитивната форма на плащане след предварителна уговорка банката на вносителя изплаща акредитивната сума телеграфически веднага щом получи телеграфно уведомление от банката на износителя, че последната е получила редовни акредитивни документи без да изчака постъплението на документите при нея.

Рамбурсен кредит

Предоставяне на банков акцепт срещу предаване на стоково-разпоредителните документи по отрит акредитив. Особеността на Рамбурсния кредит се състои в това, че той във всички случаи е обезпечен с акредитивни документи. Използува се в международната търговия с трайни борсови стоки – вълна, кожи, каучук и други.

Рамкови сделки

1. Групови двупосочни външнотърговски операции, в рамките на които се включват конкретни компенсационни сделки. 2. Сделки с маков (общ, ориентировъчен) договор.

Рандеман

Количество готова продукция, което може да се получи от определено количество суровини или материали, изразявано обикновено в проценти.

Рата

Договорена сума за погасяване на част от едно задължение.

Ревокация

Отменяване нареждането за изплащане на чек от издателя му. Вж. Чек.

Револверен (възобновяем) акредитив

Акредитив, който след като е бил използуван веднъж се възобновява автоматично при предишните условия и сума, обикновено в рамките на определен срок и установен максимален размер. Револверен акредитив може най-успешно да се прилага при извършване на периодични сделки между двама редовни външнотърговски партньори с една и съща стока (обикновено суровини, гориво и други материали, постъпващи периодично в дадено производство). Тази разновидност на акредитива е много удобна за купувача, който може само с едно откриване на акредитива и със сравнително неголеми суми да покрие доставката на значителни количества стоки. Банките не винаги приемат тези акредитиви, понеже е необходимо постоянно следене на използуването им и допълнителна работа при оформяне на възобновяването им.

Регистър тонаж

Обемно измерение на кораби чрез мярката регистър тон. Бруто регистър тонажът представлява обема на всички товарни помещения за стоки, помещенията за горива и материали и помещенията за живеене на екипажа. В бруто регистър тонажа не се включват кухните на горната палуба, помещенията за спомагателните съоръжения и устройства, баластовите цистерни и други. Нето регистър тонажът е обем на помещенията за превозване на чужди стоки.

Регистър търговски

Регистър, воден в съда, за записване на физически и юридически лица, които упражняват търговска или промишлена дейност.

Регрес

Право на кредитора за обратен иск към предшествуващите го длъжници.

Редуциране

Намаляване, съкращаване на цени, на курсове, на количества, на лимити, на кредити, на лихви и други стойностни стопански показатели.

Реекспедиция

Пренасочване на получена стока с друг вид транспорт, до друг получаващ пункт или до друг получател. Вж. Прекартиране.

Реекспорт

Внос на стоки, които не се употребяват в страната на вносителя, а без преработка се изнасят за трета страна.

Реесконт

Повторно сконтиране на търговски ефект. Обикновено Реесконт означава вторично сконтиране на търговски ефекти на търговските банки при централната банка, след като търговските банки веднъж са сконтирали тези ефекти.

Режийни разноски

Административни разходи на стопанската организация, чийто размер не е в пряка зависимост от оборота на организацията.

Режим на най-облагодетелстваната нация

Вж. Най-облагодетелствана нация.

Резерва по акредитива

Условно неокончателно изплащане от банка на суми по акредитив, документите на който не са напълно редовни, до получаване на съгласие от наредителя по акредитива. Ако такова съгласие не се получи, плащането се сторнира (вж. Сторно)

Резидент

Местно лице.

Рейд

Район от басейна на пристанище, където корабите хвърлят котва и чакат ред да акостират на кей за товарене или разтоварване.

Рекверент

Държател на менителница ли запис на заповед, който ги представя на нотариус за протест при неплащането им.

Реквизит

Необходими съставки в съдържанието на ценните книжа, търговски ефекти, платежни документи и други, без които те са невалидни.

Реквизиция

Принудително възмездно (за разлика от конфискация) изземване от държавата на частни или обществени имущества за държавни нужди.

Рекламация

Възражение на страна по договор или сделка срещу неправомерни действия или бездействия на другата страна, водещи до неизпълнение и неточно изпълнение на договор и причиняващи щети на рекламиращата страна.

Ректа джиро

Джиро, при което не се допуска джиросване на документа след поставяне на забележката “не на заповед”.

Ректа документи

Менителнични и други търговски ефекти, които не могат да се прехвърлят на други лица чрез джиро. Ректа документи, могат да се прехвърлят само чрез цесия.

Рекурс

Право на обратен иск. Вж. Регрес.

Релация

Линия за транспорт на стоки между два товари разтоварни пункта. В зависимост от вида на транспорта релациите биват морски, сухопътни и въздушни. Транспортните тарифи се изготвят по релация.

Ремитанс

Превод на пари чрез банка или поща.

Ремитиент

Лице, в полза на което или на заповед на което се извършва плащане по менителничен ефект.Вж. Менителница.

Ремитиране

Изплащане задължение към чуждестранен кредитор чрез платежен документ или менителничен ефект, издаден във валутата на кредитора.

Репорт

1. Превишение на срочния курс на дадена валута над курса й в брой. Нарича се още премия (вж. Депорт).2. Срочна сделка със стоки, ценни книжа или валута, при която се очаква повишение на цените или курсовете, за да се получи навременно покупка на същата валута на срок, за да се реализира спекулативна печалба.

Реституция

Възстановяване на предишното положение; връщане на разноски след разваляне на договор.

Реторсия

Контрамерки на една държава, взети срещу друга като възмездие за нейното неправилно или дискриминационно третиране, което засяга икономическите й интереси.

Рефакция

1. Отстъпка (отбив) от договорна цена за влошено качество, спрямо договореното; 2. Отстъпка от превозните жп тарифи или връщане на част от превозните такси за привличане на трафик. Използува се при конкуренцията за получаване на транзитни товари; 3. Намаление митническите тарифи при обмитяване на една стока, когато тя междувременно се е развалила.

Референция

1. Сведения за финансовото състояние, за икономическите възможности, деловите връзки, платежоспособността, ликвидността, моралните качества на лица, форма, стопанска организация. Референции се дават от банки, специални бюра и други обикновено секретно и без отговорност за този, който предоставя референция. 2. Значи (букви и цифри), с които се идентифицира едно кореспонденция, делово писмо или архивен документ.

Рецепис

1. Разписка за предадени стоки в склад или натоварени на превозно средство (преди издаване на редовен товарен документ – коносамент или товарителница). 2. Документ, заместващ коносамент при превоз на стоки с речен (дунавски) транспорт.

Реципроцитет

Условие в договор за взаимни адекватни и еквивалентни отстъпки от двете страни по договора.

Реципрочни сделки

Външнотърговски сделки, при които вносът в едно страна се обвързва с насрещен износ за страната-вносителка. При реципрочни сделки за всяка отделна операция по вноса или износа се извършва плащане, за разлика от компенсационните сделки, при които плащането се извършва за салдото на насрещните вземания и задължения след взаимно прихващане.

Речна товарителница

Употребява се при превози по реки с международен статут (Дунав, Рейн) и съответствува по вид и основни функции на морския коносамент.

Ридрафт

Нова менителница, издадена вместо стара протестирана, на същата сума плюс разноските, пеналиите и лихвите, свързани с протеста.

Римеса

1. Менителница, теглена от длъжник срещу трето лице и връчена на кредитора за погасяване на негов дълг. 2. Платежен документ при международни плащания (запис на заповед – вж.; чек – вж.; превод-вж.), използуван за погасяване на парични задължения в страната, където документът подлежи на плащане.

Ринг

1.В търговията взаимна договореност между затворен кръг от търговци или предприемачи с цел да се контролира пазара на определена стока или строителни обекти. 2. Кръгла площадка на пода на борсата, на която брокери и търговци търгуват фючърси.

Рискове във външната търговия

Обуславят се от следните обстоятелства : а) Преминаване от една валута в друга, което създава валутни рискове а при плащанията с неконвертируема валута – още и рискове, свързани с конвертиране и трансфериране на валутата, придобита от износа; б) Преминаване от един националноправен режим към друг; в) Преминаване от една политическа и стопанска система към друга, което води до рискове от конфискация, национализация, ембарго, забрана на плащанията, мораториум на задълженията и други; г) Недостатъчно познаване платежоспособността и платежоготовността на чуждестранния купувач, поради домицилирането на партньорите в две различни страни.

Ритрата

Обратна полица

Рифънд

Връщане обратно на неправилно получена сума или такса при неползуване на транспортна или друга услуга.

Роялти

1. Възнаграждение за ползуване на патент или лицензия; 2. Авторско право.

Рънинг дейс

Последователни дни, през които корабите е в движение, изчислявани общо, независимо от неделите и празниците.

- Р -