Търсене

 

Вход за потребители

Потребителско име:
Парола:

Регистрирай се
Забравена парола
 

Календар на предстоящи събития

 
 

- С -                                                                                                                                                                       

Салваж

Възнаграждение за помощ, предоставена за спасяване на кораб или товара му в открито море.

Салво ероре е омисионе

Изключая грешки и пропуски – условие при даване на данни от счетоводната, статистическата и оперативната отчетност, с което се запазва резерва по отношение точността и пълнотата на данните.

Салдо

1. Разлика между дебитните и кредитните обороти по счетоводна сметка; 2. Остатък от вземания или задължения, след като се спаднат насрещните задължения и вземания; 3. разлика между приходи и разходи. Салдо на платежен баланс е разликата между постъпленията и плащанията на една страна към чужбина за определен период.

Сампъл

Мостра, пробно количество от стокова партида.

Саниране

Мерки за заздравяване финансовото положение фузия, извънредна кредитна помощ, намаляване на основния капитал и реконструиране на производствената и търговската дейност.

Санкция

Обезщетение в размер и форма, които са предвидени в договора, при неизпълнение, напълно изпълнени или недостатъчно добро изпълнение на ангажименти при търговски сделки.

Свидетелство (сертификат) за инспекция.

Вж. Инспекционно свидетелство.

Свидетелство за качествен и количествен контрол

Акредитивен документ, с който се установява, че доставената стока съответствува на договорните условия по отношение на количеството и качеството. По искане на купувача стоката се проявява пред експедицията й от неутрален контролен орган (вж. Сюрвейанс) или от специално натоварени лица по приемането. Контролният орган издава свидетелство за резултата от извършената проверка, което предава на продавача. Последният включва свидетелство към останалите стоково-разпоредителни документи, ако това се изисква от условията на акредитива.

Свидетелство за произход

Документ, с който се доказва произходът на стока, която се продава в чужбина. Свидетелство за произход се изисква обикновено от външнотърговските и митническите власти в страна – вносител, за да е допусне на пазара или да се обмити в съответствие с провежданата в страната-вносител контингента и митническа политика. В някои страни свидетелството за произход се замества от подходяща заверка на фактурата по външнотърговската сделка.

Свободно по протежение на борда на кораба

Фрии алонсайд шип – вж. ФАС.

Свободно на борд

Фрии он борд – вж. ФОБ.

Свободно пристанище

Определен район в някои морски пристанища, в които могат без мита да се разтоварват и претоварват стоки, пристигащи от чужбина, да се преработват, да се съхраняват и да се експедират или отново за чужбина или за вътрешността на страната, след като се заплати съответно мито. По-важни свободни пристанища са: Хамбург, Бремен, Кил; Генуа, Бриндизи, Венеция, Неапол, Месина, Триест; Риека; Солун; Стокхолм, Гьотеборг, Малмьо; Копенхаген; Барселона; Триполи; Бейрут; Александрия, Порт Саид; Аден; Гибралтар; Сингапур; Ню Йорк, Нови Орлеан, Сан Франциско, Сиатъл и други.

Свръхсталии

1. Времето, с което се превишава срока за товарене или разтоварване на кораба; 2. Обезщетение, което се заплаща на ощетена страна за превишаване на посочените срокове.

Сделка “СУАП”

Англ. Суап – сменям, разменям. 1.Валутна операция, при която двете страни по сделката си разменят една валута срещу друга с уговорката, че след определено време всеки контрагент ще върне на другия валутата, която първоначално е получил. Една от формите на този вид сделка суап е отпускане на конвертируема валута срещу относително слаба валута (затворена или клирингова). В такива случаи обикновено се договаря предоставянето на определена сума конвертируема валута на чуждестранна банка за определен период то време срещу сума от местна непреводима валута, предоставена на местна фирма, посочена от кредитора, отпуснал свободната валута. В края на срока на сделката кредитът в местната непреводима валута ще бъде изплатен на банката, включена в сделка суап, която ще върне свободно конвертируемата валута на нейния първоначален собственик. Същата форма на сделка суап се употребява и при залог на злато с физическо преместване на златото или без такова със залог само на златни сертификати. Друга форма на този вид сделка суап се употребява при сключените споразумения между развитите страни при затруднения в платежния им баланс да залагат временно договорени суми от свободните си валути срещу получаване на конвертируеми валути на партньорите си. С получената чужда валута страната, която се намира в затруднено положение, извършва надлежни плащания или интервенира на валутния пазар, за да противодействува на спекулативни продажби на нейната валута. 2. В международната валутна практика под сделка суап се разбира покупка (или продажба) на една валута на виждане и едновременна продажба (или покупка) на друга валута на срок. Този вид сделки суап са свързани обикновено с прехвърляне на валута от страна с нисък лихвен процент към страна с висок лихвен процент, като в този случай, за да се предотврати загубата от спадане на курса на валутата на страната с висок лихвен процент, дилърът, изпълняващ сделката, продава тази валута на срок. Този вид лихвени арбитражи намират широко приложение на паричния пазар.

Сделка форуърд

Срочна сделка с валутни авоари, с ценни книжа или определени стоки, предмет на този вид търговия, при която доставката се извършва в определен бъдещ период.

Седант

Лице, което джиросало (вж. Джиро) един търговски ефект на друго лице, за да събере сумата на падежа. В повечето случаи Седантите джиросват менителници или записи на заповед на банки, които до падежа на ефектите им отпускат срещу залога, а на падежа инкасират ефекта и погасяват кредита.

Секвестър

Разпореждане на съдебните власти за забрана или ограничаване свободното разпореждане с определени имущества.

Сензар

Борсов посредник, маклер.

Сепарация

Сортиране на стоки по еднакви видове, асортименти и качествени характеристики.

Сертификат

Документ, използуван във външнотърговските операции, с които се удостоверява качеството, произхода или теглото на стоката. Сертификат за качество се издава от упълномощени компетентни органи държавни или обществени институти, търговски бюра по сюрвейнса, специализирани лаборатории, инспекции по качеството и други. Сертификат за качество може да се издава и от предприятието-производител, когато се касае до специални анализи, за които другите контролни органи по качеството нямат необходимата квалификация, лаборатории и апаратури. Наличието на сертификат за качеството не освобождава доставчика от отговорност за доброто качество на стоката съгласно договарянето. Сертификат за произход (Вж. Свидетелство за произход) удостоверява произхода на стоката. Сертификат за тегло удостоверява теглото на стоката общо и по отделни опаковки. Издава се от органите, които теглят стоката в складовете, пристанищата, жп гари

Сесер

Уговорка при рейсовите чартъри, според която наемателят на кораба след натоварването на стоката в отправното пристанище и след плащането на навлото се освобождава от отговорност.

Синдик

Назначен орган от съда за ликвидиране на фирма, изпаднала в несъстоятелност.

Синтетични фючърси

Позиция, създадена чрез комбиниране на кол и пут опции. Синтетичната лонг фючърсна позиция представлява комбиниране на лонг кол опция с шорт пут опция със същата дата на изтичане и същата упражнена цена. Синтетичната шорт фючърсна позиция е комбиниране между лонг пут и шорт кол опции с еднакви дати на изтичане и еднакви упражнени цени.

СИТИ

Централна част на Лондон, където се намират банките, борсите и седалищата на големи фирми. Синоним на английския финансов капитал.

СИФ

Англ. Кост, Иншурънс, Фрейт. Стойност ,застраховка, навло до означено разтоварно пристанище. Основна уговорка за доставка на стоки във външната търговия.

Скалпиране

Практика на търгуване на и извън борсата на основата на много малки ценови флуктуации.

Скалпьор

Дребен спекулант на пода за търгуване на борсата, който продава или купува бързо с малки печалби или загуби, задържащ позициите си само за кратък период от време в течение на борсовата сесия.

Складов запис

Складова разписка – разписка от склад или спедитор за приемане на стоката. Складов запис издаден от упълномощени складове могат да се залагат и преотстъпват.

Сконтант

Лице притежател на менителничен ефект, което го преотстъпва преди настъпване на падежа на банка. Вж. Сконтиране.

Сконтиране на менителница

(Вж. Дисконт) - покупка от банка на менителница в момент, когато още не е настъпил нейния падеж при спадане от стойността й на лихвите (сконто, дисконт) до падежа й. Сконтиране представлява кредитиране на сконтанта (лицето, което сконтира менителницата) вж. Сконтов кредит.

Сконто “А Форфе”

Сконтиране на трата, теглена от продавача срещу купувача от банка, която е поела гаранция дюкроар. В този случай банката поема изцяло върху себе си риска от неплащане на трата на падежа без право на регрес.

Сконтов кредит

Краткосрочен кредит, който кредитният институт отпуска чрез покупка на менителница преди падежа им на предявителя на тази менителница.

Сконтов процент

1. Процентът, по който централните банки сконтират(вж. Сконтиране) търговски ефекти на търговските банки. Този сконтов процент служи за основа на лихвеното равнище в цялата страна, доколкото търговските банки отпускат кредити и приемат влогове съобразно приложения спрямо тях сконтовия процент на съответната централна банка. Поради това сконтовия процент на централната банка е средство за провеждане на кредитна политика в една страна и има отражение върху темпа на инфлацията, размера на безработицата, състоянието на платежния баланс и други показатели за състоянието на конюнктурата. 2. Отбив, който се прави от номиналната стойност на един търговски ефект, когато той се сконтира (вж. Сконтиране).

Сконтова политика

Дисконтна политика – средство на кредитната политика, която действувайки чрез повишаване или понижаване на сконтовия процент на централната банка оскъпява или поевтинява кредита и заедно с това влияе върху икономическата конюнктура.

Слип

Предложение за застраховка или презастраховка с определена форма, съдържащо данни за предмета на застраховката, срок, сума, комисионни и други условия. Слип се разплаща на застрахователните и презастрахователни компании, които ако приемат да участвуват с определен процент отговорност и права, отбелязват това върху слип, подписват го и го връщат на изпращача.

Смесени превози

Превоз на товари, в които участвуват повече от един вид транспорт, регламентира от Международната търговска камара с издадените от нея Еднообразни правила за смесени превози. Въз основа на тези правила са приети няколко типове коносамент, които се прилагат широко в международните смесени превози.

Сметка “Ларо”

“Тяхната сметка, която се води при нас”. Така се наричат сметките, чиито титуляри са търговски партньори или банкови кореспонденти, водени при собственото предприятие или банка.

Сметка “Ностро”

“Наша сметка, водена при тях”. Сметки, чийто титуляр е собствената фирма, организация, банка и пр. и които се водят при партньорите или кореспондентите. Вж. Сметка “Ларо”.

Сола

Документ, който се издава само в един оригинал.

Сола-Вексел

Полица, запис на заповед.

Солвенция

Платежоспособност на стопанската организация, активите на която покриват пасивите.

Соло

Срочна сделка, необезпечена с насрещна сделка в брой.

Спедитор

Лице или организация, които посредничат между товародателя и превозвача. Спедитора сключва с доверителя си спедиционен договор, по силата на който той се задължава да сключи от свое име, но за негова сметка договор за превоз или за други услуги, свързани с транспорта.

Спедиторско известие

Телексно или телеграфно съобщение от спедитора до неговия доверител за етапите от процеса по предвиждане на стоката от продавача до купувача.

Спекулация

Сделка, при която се цели печалба чрез очакваните краткосрочни колебания на цената или курса, но не се изключват и евентуални загуби, ако очакванията не се осъществят. Спекулация може да се извършва на един или повече пазари.

Спасимен

Образец от подпис. Чужди банките, които поддържат кореспондентски отношения се разменят тетрадки със спасимен. Банките изискват също така спасимен от подписите на лицата от предприятията, които имат дебиторни или кредиторни сметки при тях и имат право да задължават съответното предприятие. При инкасиране на пътнически чекове и кредитни писма за спасимен служи подписът, положен пред касиера на банката, която е издала чека или кредитното писмо.

Специални права на тираж

Кредитни пари без специално обезпечение, използувани в безналичен вид като платежно средство, създадени и използувани от Международния валутен фонд.

Спецификация

Документ във външната търговия, често представляващ допълнение към фактурата. Спецификация съдържа подробен опис на стоките по конкретната сделка с указание за вида, количеството, броя, теглото и други данни.

Специфични мита

Мита, събрани върху физическите качества на стоките – тегло, размер, брой, обем и други за разлика от адвалорните мита, които се изчисляват според стойността на стоките.

Спот

1. Борсова сделка, чиито обект са налични стоки или ценни книжа за разлика от срочните борсови сделки. 2. Уговорка в договор за фрахтоване на кораб, според която корабът трябва да започне товаренето на стоката веднага след пристигането му в товарното пристанище.

Спот пазар

Пазар на налични стоки за незабавна доставка и плащане веднага. Също се отнася и до изтичащия месец на доставка по даден фючърсен контракт.

Спот цена

Цената, при която стоката за незабавна доставка се продава на определено място в дадено време.


Срочен кредит

Вид краткосрочен банков кредит, отпускан за определени мероприятия с фиксиран срок.

Срочна сделка

Сделка за покупко-продажба на стоки, валута или ценни книжа по твърди цени или курсове, определяни по време на сключване на договора, като доставката се договаря да се извърши в един по-късен срок. Чрез срочна сделка участниците в сделката изключват риска от изменение на цените или курсовете и си осигуряват доставка, респ. пласмент за бъдещи периоди. Вж. Касова сделка.

Стагнация

Застой, слаба елова активност, икономическа конюнктура с кризисни белези.

Стагфлация

Едновременно проявление на стагнация и инфлация.

Сталийно време

Времето, през което според чартъра корабът трябва да бъде натоварен или разтоварен.

Стандарт

Установени, всеобщо признати или нормативно определени показатели за една стока или за едно производство, отнасящи се главно до качеството, състава, размерите, свойствата и други.

Стелажни сделки

Борсови операции с ценни книжа, пи които наредителят е или купувач или продавач на определени ценни книжа в зависимост от движението на техния курс.

Стенд бай

Вид кредит, които не се предоставят веднага с кредитиране на сметката на длъжника, а представляват ангажимент на кредитора да предостави кредита, ако се наложи ползуването му. Кредити стенд бай се отпускат от Международния валутен фонд на страни, които имат дефицити в платежния си баланс, главно за да се противодействува на евентуална спекула с техните валути.

Стифадор

Специалист по товаро-разтоварните работи при морски транспорт. Стифадора организира товаренето на корабите, подреждането на стоките, разтоварването и сортирането им.

Стифиране

Подреждане на стоките в трюмовете на корабите, на кейовете, в складовете с оглед да се пести място, да се осигури възможност за бързо товарене и разтоварване и да се запазят стоките от повреда при превоза им, при товаро-разтоварните работи или при съхраняването им.

Стойност и навло

До договорено разтоварно пристанище – К & Ф – кост енд фрейт. Вж. СИФ.

Стойностни мита

Адвалорни мита. Вж. Мита.

Стоки “Флотан”

Стоки, които по време на сделката с тях се превозват по море.

Стокова борса

Пазар, на който се сключват сделки за покупко-продажба на масови еднородни стоки по мостри или определена качествена характеристика.

Стокова опция

Право на наемателя на кораб, предвидено в превозния договор, да замени стоката, която ще се товари с други съгласувани в договора стока.

Стокови котировки

Възприети от световната търговия методи и форми за покупко-продажба на масови стоки на определени стокови борси и пазари. Такива са: Лондон – за котировки на цветни метали, стомана, вълна, захар, какао, кафе, чай, кожи, каучук, масла, яйца, подправки, цимент; Ню Йорк – метали, зърнени храни, брашно, каучук, кожи, масла, памук, вълна, тютюн; Чикаго – зърнени храни, месо, кожи; Сингапур – калай, каучук; Калкута – чай, юта; Уинипег – зърнени храни; Сао Паулу – кафе, кожи, памук; Буенос-Айрес – зърнени храни, кожи, месо.

Стоково-разпоредителни документи.

Документи, употребявани във външната търговия ,които идентифицират стоките и дават право на приносителя им да се разпорежда с тях. Възможност притежателят на стоково-разпоредителни документи да бъде потенциален притежател и на самите стоки дава възможност да се извършват плащания чрез банките, като срещу плащане се предават стоково-разпоредителни документи, а не самите стоки, което технически е неудобно е невъзможно. Въз основа на наличието на стоково-разпоредителни документи се извършват международни плащания по акредитиви, гаранции и инкасо на документи, които улесняват плащанията и изключват много то рисковете на външнотърговските сделки. Стоково-разпоредителните документи според Еднообразните правила и обичаи относно документирания акредитив биват: товарни, застрахователни, търговски фактури, и други документи. Товарни документи са: морският коносамент, жп. автомобилна и въздушна товарителница, речна товарителница (рецепис), пощенски рецепис, спедиторско потвърждение за приемане на стоките и деливъри ордер (предварителни бележки). Основен документ между товарните стоково-разпоредителни документи е коносаментът. Той материализира правото за получаване на стоката и разпореждане с нея. Коносъментът изпълнява следните функции: служи като доказателство (разписка) за предадена стока; установява сключването на договор за морския превоз когато няма чартър; дава възможност на държателя да се разпорежда със стоката; служи като средство за кредитиране във външната търговия. Коносъментът се издава в един, два или три подписани екземпляра от превозвача, като всеки подписан екземпляр дава право на владение на стоките. Към застрахователните документи спадат застрахователна полица или сертификат(служи като основание за предявяване на иск или за обезщетение, а също така и провизорни документи, които временно заместват неиздадената още застрахователна полица. Търговската фактура е един от най-важните документи и трябва да съдържа (евентуално заедно с допълващата я спецификация) пълна информация за стоката, предмет на сделката. Към другите стоково-разпоредителни документи спадат: консулска фактура, свидетелство за произход, теглова нота (свидетелство за тегло), опаковъчна бележка, сертификат за анализ, складова (влагалищна) разписка, свидетелство за качествен контрол, ветеринарно свидетелство, фитосанитарен сертификат и други. Тези документи не дават право на разпореждане със стоката, но в много случаи се изискват при платежните операции.

Стокпайл

Запас от суровини, който се резервира от правителствени органи по стратегически съображения. Набирането или доблокирането на такива запаси често има значително влияние върху суровинните пазари и върху цените.

Стораж

Сума, платена за натоварване и подреждане товара на кораб.

Сторно

Метод, прилаган за изправяне на счетоводни грешки, като вместо погрешно записване в дебита на една сметка се прави такова в кредита и обратно.

Стратегически съюз (алианс)

Коалиция между две или повече фирми, без да се осъществява промяна в статута на собствеността, за постигане на стратегически значими цели, които са от взаимна полза.

Стредъл

Борсова операция позната и като “спред”. Тя представлява покупка на фючърсен контракт за един месец срещу продажба на фючърсен контракт за същата стока, но с друг месец на доставка. Операцията се базира на разликата на цената между двата месеца.

Сталия

Срок за натоварване или разтоварване на кораб.

Суап

Вж. Сделки “СУАП”

Субвенции

Държавни финансови помощи, отпускани с протекционистични цели на отделни корпорации или на предприятия от цели стопански отрасли главно за изкуствено поддържане на спадащи пазарни цени.

Субдоставчик

Доставчик на главния доставчик.

Субмисия

Сключване на дългосрочен облигационен заем с посредничество на банка или група банки.

Суброгация

Преминаване на правата на кредитора върху поръчител, авалист или гарант, когато някой от тях е изплатил задължение вместо длъжника.

Субсидиарен акредитив

Вж. Насрещен акредитив, Бек-ту-бек акредитив. Нарича се още “секъндъри кредит” (в САЩ) или “каунтървейлинг” кредит (в Англия)

Субсидия

Вж. Субвенция.

Субститут в морското търговско корабоплаване

1. Заместващ кораб, равностоен на договорения, който може да се използува от корабособственика при дадена му опция за това в чартъра. Такава е клаузата 18-б в НЮВОЙ-84; 2. Друго, допълнително съгласувано пристанище на товарене или разтоварване, различно от първоначално договореното.

Суинг

Технически кредит при клиринговите спогодби. Вж. Плафон и Клиринг.

Сукцесивно учредяване

Учредяване на дружества със стопанска цел, като основният капитал се попълва не веднага след основаване на дружеството, чрез последователни вноски или допълнителни подписки на акции.

Су палан

Стока, готова за морски превоз, складирана от товародателя под бигите на кораба.

Супер карго

Лице, представител на собственика на стоката или на наемателя на кораб по тайм-чартър, което пътува на кораб и осигурява добри условия за запазване на стоката на кораба и осигурява добри условия за запазване на стоката на кораба и целесъобразно използване на кораба. Супер карго извършва своята дейност в съответствие с условията на тайм-чартъра без да се намесва в работата на капитана по управление на кораба.

Сурогат

Малоценен заместител на пълноценна оригинална стока.

Съкровищни билети

Ценни книги със средна продължителност (от1 до 10 години) на падежа, които не могат да бъдат обявени за изкупуване преди настъпването на падежа им.

Съкровищни бонове

Краткосрочни правителствени ценни книги, издавани с 13, 26 или 52 седмичен падеж, които обикновено се продават с отстъпка от номиналната и заемат важно място на паричните пазари.

Съкровищни облигации

Дългосрочни (до 30 години) кредитни финансови инструменти на правителството на САЩ, върху които се изплаща лихва на полугодие, докато настъпи техния падеж или бъдат обявени за изкупуване, като в случая на инвеститорите се изплащат капиталът и окончателната лихва.

Сървейр

1. Специалист-стоковед или специализирана фирма, които по нареждане на страна по търговската сделка проучват и дават заключение за състоянието на стоката, предмет на сделката; 2. Морски експерт, който дава заключение за състоянието, възможностите и мореходността на кораб.

Същинска (истинска) стойност

Разлика в плюс или минус между упражнената цена на опцията и текущата цена на базовата стока или фючърсния контракт.

Сюрвейанс

1. Мерки за съблюдаване на определени качествени изисквания към стоките, предмет на външната търговия. 2. Преглед на кораб и преценка за годността му за нормален морски транспорт.

- С -