Търсене

 

Вход за потребители

Потребителско име:
Парола:

Регистрирай се
Забравена парола
 

Календар на предстоящи събития

 
 

- Т -                                                                                                                                                                       

Тайминг

Избор на подходящ момент за покупка или продажба.

Тайм-чартър

Договор за наемане на кораб за определен период от време, през който фрахтователя разполага с кораба по свое усмотрение, но в рамките на взаимно договорени условия.

Таймшийт

Документ за отчитане на сталийното време. Съдържа всички данни по пристигане, акостиране, връчване на нотиса за готовността на кораба, началото на сталийното време, начало и край на товарните или разтоварните операции, количеството на натоварената или разтоварена стока и други.

Талвег

Линия, която съединява най-дълбоките части от главния фарватер на плавателна река.

Тали

Корабно подемно съоражение.

Талиман

Брояч-лице, което отчита колко и каква стока се товари и разтоварва от един кораб. Талиман изготвя документ, наречен талиманска бележка.

Тантиеми

Допълнително възнаграждение на ръководния персонал на едно дружество, изплащано обикновено пропорционално на получената печалба.

Тара

Тегло на опаковката на стоката. Биват: чиста (действителна) – определя се чрез претегляне на опаковката отделно от стоката; средна аритметична от претеглени няколко пробни опаковки; условна – възприета от практиката обичайна тара, изчислена в процент от брутното тегло на стоката; законна (легална) – установена в митническите разпоредби, изчислена в процент от брутното тегло; обратна – върната от купувача опаковка за повторно използуване от продавача.

Твърда цена

Неизменна цена през целия период то действието на договора за покупко-продажба – от подписването до окончателното му изпълнение. Вж. Пълзяща цена.

Теглова нота

Акредитивен документ, който отразява теглото на всеки отделен колет при външнотърговските сделки, като крайният сбор от теглата на колетите (бруто, нето и тара) трябва да се равнява с данните за общото тегло в транспортния документ. Вж. Сертификат.

Тегло разтоварно

Теглото на стоката веднага след разтоварването й в получаващата гара или пристанище. При включване в договора на условие стоката да се приеме по разтоварно тегло фирите и липсите са за сметка на продавача.

Тежки стоки

Стоки, от които един кубически метър тежи повече от 1 тон.

Тезоризация

Задържане златни пари и злато в населението като съкровище.

Текуща сметка (контокорент)

Обща сметка, водена обикновено от банка на нейния клиент, по която се отразяват всички парични взаимоотношения на клиента с банката и с трети лица, така че дебитът на текущата сметка показва всички плащания на титуляра, а кредитът – всички постъпления. По начало текущата сметка трябва да има авоар, т.е. тя да показва кредитно салдо, но в известни случаи салдото може да бъде и дебитно, ако има постигната договореност за това (вж. Кредит, Овердрафт). При кредитното салдо банките обикновено не плащат или плащат незначителни лихви на титуляра, тъй като те не събира комисионни за операциите по сметките и с оглед нестабилността на средствата по текущата сметка, а при овердрафт събират чувствителни лихви. Периодично (тримесечно или шестмесечно) банката изпраща подробно извлечение от текущата сметка на титуляра, който потвърждава записванията по нея и се извежда салдо отново, след което взаимните претенции на банката и клиента по отделните пера на сметката за изтеклия период се считат уредени.

Тел- Кел “Такова, каквото е”

Условие при търговските сделки, означаващо, че качеството на стоката трябва да се приеме от купувача, каквото е било при получаването й.

Технически анализ

Метод за прогнозиране на цените на стоките, който прилага модели на изменение на цените, степен на изменение, промени в обемите на търгуване и открития интерес, без да се вземат предвид първопричините и основните пазарни фактори.

Тикер

Съоръжение за автоматично обявяване на цените или курсовете на борсата.

Типове форми на чартърите

Широко ползувани в световното корабоплаване и търговия типизирани формуляри на чартъра, които улесняват старите за бързо сключване на превозните договори при фрахтоването и ограничаване условията за спорове между тях. Повечето типови форми за чартърите са изработени от Британската корабоплавателна палата и Балтийската и международна морска конференция. Употребява се около 60 съгласувани проформа-чартъри.

ТИР (карнет ТИР)

Документ за транзитен автомобилен превоз на стоки за улесняване на митническите формалности, издаван от вътрешна или гранична митница в изпращаната стара за еднократно пътуване след пломбиране на товарен автомобил. Карнетката ТИР дава възможност да се преминават държавни граници без да се извършват митнически проверки на стоката. Издават се въз основа на международната митническа спогодба от 1949 г.

Тираж

Частично изплащане на част от облигационни заеми, съгласно погасителен план.

Титуляр

1. Носител на права върху дадено имущество. В тесен смисъл собственикът на банкова сметка, която носи името на титуляра. 2. Лице, официално назначено на определена служба или пост.

Товарач

Лице, което доставя товара за превоз и извършва предаването или натоварването му, но не е страна в превозния договор. Вж. Товародател.

Товарителница

Документ за натоварване на стоки за жп., автомобилен, въздушен и речен транспорт. Един от основните видове стоково-разпоредителни документи.

Товарно тегло

Начин за определяне теглото на стоката при външнотърговските сделки според тегло в коносамента при натоварване на стоката в отправното пристанище.

Товародател

Изпращач на товара, страна в превозния договор, контрагент на превозвача. Товародател може да бъде продавачът по договор за покупко-продажба при условие СИФ или купувачът при условие ФОБ.

Товароподемност

Тегло на стоките, които могат да бъдат натоварени на едно превозно средство за превоз. При корабът, автомобилите и самолетите товароподемността не включва горивото, водата и други товари за привеждане в действие или за снабдяване на превозното средство.

Толеранс

1. Отклонение в количеството и качеството на доставените стоки спрямо договорените при една външнотърговска сделка. Толеранса се определя обикновено в процент – в договора за доставка или в съответствие със съответните търговски юзанси. 2. Допустимо различие между обявеното тегло на пълноценната монета и действителното й тегло или между законната и действителната проба на такава монета.

Тонаж

Капацитет на кораб за превоз на товари, изразен в тонове.

Трампово корабоплаване

Експлоатация форма на морските кораби пи която корабът се използува за превоз на различни стоки между различни пристанища в зависимост от нуждите за разлика от линейното корабоплаване, при което морският транспорт се извършва редовно между определени пристанища.

Транзит

Превоз на стоки през една (или повече) страни, която не се явява нито страна-изпращач, нито страна –получател.

Транзитен коносамент

Пряк директен коносамент – товарен документ, който удостоверява изпращане на стока до крайно пристанище или гара, след като за транспорт на стоката могат да се използуват повече от един вид или повече от едно транспортни средства. Вж. Смесени превози.

Транзитна доставка

Търговска операция, при която доставчикът предава стоката, предмет на договора не на купувача, на посочен от него вторичен купувач (краен получател). Обикновено в транзитна доставка участвуват доставчик, купувач и краен получател, но се срещат операции и с повече от едно междинно звено.

Транзитна сделка

Външнотърговска операция, в която временно се включва освен доставчика и купувач, още един междинен търговец или комисионер, който купува стоката от доставчика и я продава на купувача. Често включването на междинната фигура е нормално и стоката се реекпедира без разтоварване, като се оформят необходимите документ. Транзитна сделка се използуват в много случаи за прикриване произхода на стоките.

Трансакция

Търговска или финансова, обикновено международна операция.

Трансбордиране

Прехвърляне на стоки от един плавателен съд в друг без разтоварване в пристанище.

Транспортна диспозиция

Писмено нареждане на спедитора до превозвача за превоз на стоки с подробни указания за товарните и разтоварните пунктове, маршрута, тарифните предписания, вида и количеството на стоките, застрахователни условия, указанието за франкиране и пр. Транспортна диспозиция се използува за основа на съставяне на превозен договор.

Трансфер

1. Превод на суми от една страна в друга. 2. Превоз на туристи от приемащата туристическа организация.

Трансферабал

Прехвърляем. Вж. Акредитив, Прехвърляем Акредитив.

Транш

1. Част от кредит, който се предоставя или ползува на части. 2. Дял от ценна книга.

Трасант

Издател на менителница.

Трасат

Платец по менителница.

Трата

Менителница.

Трата на виждане

Теглена менителница, платима при представяне. Във външната търговия се употребява главно при документарните инкаса и акредитиви. Когато при сделките с плащане чрез документарно инкасо се тегли трата, банката, натоварена със събиране на вземането, протестира тратата, ако тя не бъде изплатена. Когато някои докумнтирани акредитив на чуждестранни банки съдържат предписанието, че акредитивните документи трябва да се придружават от трата на виждане, според условията на акредитива трата на виждане може да бъде теглена както срещу вносителя, така и срещу банката, която открива акредитива.

Трезор

1. Специално оборудвани касови помещения в банката за съхраняване на ценности – пари, ценни книжа, благородни метали и други. 2. Държавно съкровище, хазна, ведомство, отговорно за държавните финанси, министерство на финансите.

Трейд ин

Насрещна търговия, продажба на стоки с трайно потребление срещу замяна със стари стоки от същия вид.

Тренд

Тенденция, прогноза за стопанско развитие.

Третейски съд

Специален арбитражен съд или комисия с окончателен не обжалвани решения.

Триколонна тарифа

Митническа тарифа с три вида мита – минимални, максимални и преференциални.

Триптик

Документ, издаван от автомобилните или турингклубовете на туристи, които посещават със свои превозни средства други страни за пред митническите власти на тези страни. С трептик издателят гарантира, че превозното средство ще бъде върнато обратно в страната на туриста. Триптик се издава в три екземпляра: първият остава в митническият пункт при влизането, вторият остава у туриста, а третият се предава митническите власти при излизането от страната.

Трък

Система на заплащане на част от работната заплата със стоки.

Ту Венана

Стока, такава, каквато е произведена – без допълнителна преработка или заготовка.

Търговска марка

Регистрира по установен ред уникален етикет, рисунка, знак, пълно или съкратено название на фирма, които се поставят върху стоката, документите, кореспонденцията и рекламните материали на фирмата и идентифицират фирмата и нейните произведения.

Търговска спогодба

Договор между две или повече държави, който регулира търговските отношения между тях.

Търговски агент

Търговски посредник, който представлява принципала и/или сключва от негово име и за негова сметка и получава за това комисионно възнаграждение.

Търговски договори

Договори, създаващи търговско-политически и правен режим за развитие на взаимния стокообмен и на свързаните с него стопански дейности. Според урежданата от тях материя търговските договори биват: 1. Търговски догори в тесен смисъл на думата или договори за търговия и корабоплаване; 2. Спогодба за стоко-обмен и плащания; 3. Протокол за стокообмен, предвиждащ стокови листи за доставка на стоки за една година; 4. Кредитни спогодби; 5. Спогодби за икономическо, промишлено и научно-техническо сътрудничество; 6. Споразумения за обща доставка на стоки; 7. Други споразумения по отделни търговски и търговско-политически въпроси.

Търговски ефект

Документ, даващ право на определено парично плащане. Търговски ефект са менителницата (тратата), записът и други документи, които подлежат на инкасиране и могат да се прехвърлят чрез джиро.

Търговски пътник

Служител на дадена компания, обикновено към маркетинг поделението или към експортен клон и може да работи на национална или задгранична територия.

Търговски юзанси

Наложили се в практиката правила и обичаи, прилагани във външната търговия. Вж. Юзанси.

Търговско кредитно писмо

Писмен ангажимент на банка до стопанска организация, с който банката се задължава да изплати теглена срещу нея трата, ако организацията представи определени документи или изпълни други изисквания.

Търмс оф трейд

Условия на търговията, съотношение между индекса на износните цени към индекса на вносните цени за една страна, изразено в процент.

- Т -