Търсене

 

Вход за потребители

Потребителско име:
Парола:

Регистрирай се
Забравена парола
 

Календар на предстоящи събития

 
 

- Ф -                                                                                                                                                                       

Фабрична марка

Марка, която производителят поставя върху произведението си.

ФАК

Англ.- fair average quality – добро средно качество – условие при търговската сделка, според което доставената стока не трябва да бъде по-лошокачествена от средното качество на същия вид стоки, доставени през същия период.

Факторинг

Преотстъпване правата по едно вземане на банка или специализиран институт (фактор). Доколкото за събиране на едно вземане са необходими специално подготвен юридически и финансов персонал, връзки със съответните органи и пр., редица фирми с производствена или търговска дейност , които не разполагат с това, не желаят да губят време с несвойствена за тях финансово-юридическа дейност и са заинтересовани от под-държане на ликвидността си, продават правата си на специално подготвени за това банки или фирма (обикновено дъщерни предприятия на банки). Факторинг може да бъде нотифициран или ненотифициран в зависимост от това дали длъжникът е известен за операцията или не.

Фактура

Основен документ в търговията, представляващ опис на стоките с обозначение на количеството, качеството, видът, маркировката, опаковката и цената на стоката. Издава се от доставчика (износител) и първият екземпляр е предназначен за платеца (вносителя), но обикновено се изготвят още няколко екземпляра – за банките, за застрахователя, за спедитора, за различните органи и ведомства, които издават сертификати, свидетелства и други документи, свързани със стоката. В случаите, когато се фактурират много разнообразни стоки, като допълнение на фактура се използуват спецификации. Вж. Провизорна фактура, Стоково-разпоредителни документи. Фактурата трябва да се издава на такъв език, на какъвто са останалите платежни документи. При външнотърговските сделки тя съдържа няколко графи, в които се нанасят следните данни: номер на артикула, количество с пълно обозначение и уточнение на марката, подробна характеристика на стоката, единична цена, стойност на опаковката, размер на навлото и другите разноски, застрахователна премия, обща сума в съответната валута. Освен това се посочват: начина на оформяне на плащането – с акредитив, с менителница и други номера на износното разрешително, в страната на купувача, данни за произхода на стоката, номера на стоката по митническата номенклатура на страната на износителя, наименование на банката, чрез която ще се извърши плащането и пр. Във Фактурата се указват броя и номерата на отделните амбалажни пратки. Подробното описание на стоката във фактурата се избягва, ако тя е придружена от спецификация. Цената във трябва да бъде посочена в съответствие със съгласуваните условия на договора, при това се указват базисните условия на франкировката, обикновено съобразно Инкотермс. В много страни фактурата се издават на стандартни формуляри, но формата на фактурата може да бъде различна в зависимост от естеството на стоката и особеностите на сключения договор. Фактурата наред с коносамента е най-важният акредитивен документ. Тя се издава на името на наредителя, освен ако в акредитива не е посочено други. Отклонения от това правило се налага най-често при директните реекспортни сделки. Освен при други нареждания в акредитива, банките могат да отказват фактура, издадени на сума, по-голяма от тази на акредитива. Ако в договора се предвижда в общата доставна сума да се включат транспортните разходи от границата на доставчика до местоназначението, купувачът изисква доставчикът да представи заедно с другите акредитивни документи и т.н. фрахтова фактура, която се издава от превозвача и удостоверява плащане на навло. Описанието на стоките във фактурата трябва да отговаря на това в акредитива, като е необходима обозначението на стоката в акредитива и във фактурата да бъде на един и същ език.

Фактура навлова

Фактура, издавана от превозвача за платеното навло.

Фалит

Несъстоятелност, неплатежоспособност.

ФАС

Съкратено от английски FAS –free alongside ship – франко по протежение на борда на кораба в означено отправно пристанище. Условие за доставка във външната търговия.

Фарватер

Маркиран безопасен воден път. Вж. Талвег.

Физически обем на стокообмена

Оценка на външнотърговския стокообмен в неизменни цени за определен период, за да се избегне влиянието на промените в цените и да се получи представа за изменението на физическия обем на вноса и износа.

Фиск

Стокова или валутна сделка, която може да се изпълни само точно в определен срок. Изпълнението след срока не се счита за закъснение в изпълнението, а за неизпълнение.

Фиксинг летър

Писмо, с което окончателно се установяват неизменни условия при сключване на договор за морски превоз между наемателя и корабособственика. С фиксинг летър приключват преговорите за условията на чартъра.

Финансови инструменти

Валута, ценни книжа и индекси. Например акции, ипотеки, записи на заповед и съкровищни бонове и облигации.

ФИО – FIO – free in and out

Уговорка при договорите за морски превоз, която означава, че корабособственика няма задължения да плаща разходите за товарене и разтоварване на стоката, които остават за сметка на товародателя или товарополучателя.

Фира

Намаление на количеството на стоката при транспорт или складиране, което се признава от купувача и което се дължи на химическите и физическите свойства на стоката.

Фирмен кредит

Кредит, отпускан от фира на фирма без участие на банка. Във външната търговия фирмен кредит се отпускат най-често от износителя на вносителя, а също и от вносителя на износителя, като аванс за подготовка производството на голяма индивидуализирана поръчка и един вид капаро.

Фикс

Ведомство, което събира данъци, съставя и изпълнява държавния бюджет – министерство на финансите. Вж. Трезор.

Фитосанитарен сертификат

Документ, прилаган във външната търговия с растения и растителни продукти, удостоверяващ, че последните не са заразени с някакви растителни болести и вредители. Изисква се от санитарните власти и е често изискуем документ при акредитивните и инкасото на документите.

Фифти-Фифти

50 на 50 – термин, употребяван в търговията, който означава, че партньорите по сделката ще делят наполовина приходите, разходите, печалбите, загубите, разноските, рисковете и други парични резултати от търговската дейност.

Флатон

Стокова сделка, по време на сключването на която стоката се превозва по море.

ФОБ – FOB – free on board

Свободно на борда на уговореното пристанище. Клаузата ФОБ означава, че цената на стоката включва транспортните и други разноски, произлезли до натоварването на стоката на борда на кораба в отправното пристанище. След термина ФОБ следва наименованието на пристанището, в което се товари стоката.

Фол

Клауза, според която купувачът си запазва правото да получи отбив от цената , в случаите, когато по време на дълготраен превоз на стоката цената на последната е спаднала на борсата.

Форс мажор

Събития, които не могат да бъдат предвидени, предотвратени или отстранени от страните по договор, спогодба или споразумение и поради това страните не носят отговорност за изпълнение на задълженията си по тях. Форсмажорни са природните явления (наводнения, земетресения и други) и непредвидими действия за законната власт (война, стачка, революция и други).

Форфетирана трата

Менителница, употребявана при средносрочното кредитиране на износа, при която регресът към издателя или индосанта се отнема чрез забележката “без регрес” (“а форфе”). Обикновено менителници, снабдени с авал на банка в страната на длъжника, се сконтират “а форфе”.

Форфетиране

Окончателно прехвърляне на осигурено с менителница вземане, при което купувачът на това вземане губи правото на регрес по отношение на продавача, ако длъжникът откажа да плати на падежа на менителницата. Форфетиране се прилага и при други форми на преотстъпване на вземания главно при продажба на експортни постъпления, когато износителят няма време или възможност да се занимава със събиране на задграничните си вземания. Със сделки “а форфе” се занимават банки или специализирани финансови форми и маклери, които са дъщерни предприятия на банки или се финансират от тях. Сделките “а форфе” в последно време получават взе по голямо разпространение, тъй като , отделяйки деловата производствена или търговска дейност от финансово правните действия , стопанските организации и финансови институти получават само присъща за тях работа, с което те по-добре се справят.

Франкатурнота

Документ, прилаган при транзитния жп транспорт, в който всяка жп администрация вписва полагащите й се превозни такси и други разноски за преминаване на товара през нейното разстояние. Въз основа на Франкатурнота се извършва разчитането между заангажираните в превоза администрации.

Франкировка

1. Определяне на мястото, където една стока се предава от продавача на купувача. 2. Предварително заплащане на превозните такси при жп транспорта в определена гара.

Франко

Условие в търговска сделка, което определя до кое място свършват разноските и рисковете при превоз на стоката, предмет на сделката, за продавача и започват за купувача.

Франко амбалаж

Условие на търговска сделка, при което амбалажът на стоката не се фактурира от продавача и не се заплаща от купувача.

Франко вагон

Уговорено място на тръгване. Условие на франкиране съгласно Инкотермс, което може да се прилага за железопътния и за автомобилния транспорт.

Франко домицал

Условие за доставка на стоки до адреса на купувача, като продавачът понася всички разноски и рискове до там. В този случай купувачът плаща срещу сумата стока, а не срещу превозни и други стоковоразпоредителни документи.

Франчайзинг

Договорна форма, при която една фирма предоставя на друга фира да използва нейната марка, технологиите и др. за определен срок от време срещу заплащане в определена форма.

Франшиз

Уговорка в договора за стокова застраховка, според която застрахователят не поема отговорност да обезщети застрахования за отделен процент от стойоноста на стоката. Франшизът бива условен и безусловен. Пи условен франшиз например се договаря: “свободно от отговорност при повреждане на по-малко от 10% от стоката.” В този случай застрахователят не отговаря за повредите на по-малко от 10% от стоката, но при по-големи повреди от10% той трябва да обезщети застрахования напълно. При безусловен фрашиз също в размер на 10% застрахователят обезщетява само щетите, произлезли над този процент.

Фрахт

Превозна такса за превозване на стоки по вода. Определя се в договора за морски превоз (вж. Чартър). За фрахтовите ставки има специален фрахтов пазар. Фрахт се определя обикновено за тон от превозваната стока или за обемна единица.

Фрахтов ордер

Писмено нареждане на наемателя до фрахтовия брокер за наемане на кораб или корабен тонаж. Съдържа данните, необходими за сключване на договор за морски превоз.

Фрахтоване

Наемане на кораб или корабен тонаж чрез сключване на договор за морски превоз.

Фузия

Сливане на две или повече стопански организации, които обикновено имат вертикална или хоризонтална производствена връзка, с цел за заливане на пазарните позиции или за саниране и предотвратяване на фалита на една от тях.

Фул сет клийн

Съкратено обозначение на термина “ full set clean on board bills of leading “ пълен набор части коносаменти за товарене на борда.

Фундаментален анализ

Изучаване на базови, лежащи в основата на нещата фактори, които ще се отразят на предлагането и търсенето на стоките, търгувани н фючърсния пазар.

Фусти

Отстъпка, която се прави от цената на стоката в полза на купувача за примеси в нея или за развалена част от нея.

Фючърсен контракт

Споразумение за покупка или продажба на стока, която още не е произведена, за доставка в бъдещето. 1. На цена, която се определя при сключването на контракта. 2. Което задължава всяка страна по контракта да го изпълни на определена цена. 3. Което се използва, за да се поеме или отклони ценовият риск. 4. Което може да бъде удовлетворено чрез доставка или компенсиране.

Фючърсна цена

1. Обикновено означава цената на стоката за бъдеща доставка, която се търгува на борсата за фючърси. 2. Цената на всеки фючърсен контракт. Фючърсна цена се базира на спот цената, но разликата между тях се определя от съотношението между търсенето и предлагането на дадената сока, като и от допълнителните разходи, направени за съхраняване, транспортиране на стоката от времето на сключване на сделката до нейното изпълнение.

Фючърсни сделки

Срочни сделки на стоковите и фондовите борси и валутните пазари.

- Ф -