Търсене

 

Вход за потребители

Потребителско име:
Парола:

Регистрирай се
Забравена парола
 

Календар на предстоящи събития

 
 

- Ц -                                                                                                                                                                       

Цедент

Вж. Цесия.

Цедула

Стоков запис – част от влагалищната разписка, с която се удостоверява приемането на стоката в склада.

Цена “Сетълмент”

Официалната цена при закриване на борсата за всеки борсов фючърсен контракт. Установява се от борсата като база за уреждане на депозитните сметки и определяне фактурната цена за доставки в деня.

Ценна книга

Документ, който материализира определени в него имуществени права. Ценни книжа са облигациите, акциите, съкровищните бонове, а също така и търговските ефекти – менителници, записи на заповед, чекове. Ценна книга може да бъде: поименна – когато съдържа името и адреса на лицето, субекта на правото, произлизащо от ценна книга; на приносител - когато не съдържа името на лицето – бенефициент, а правата по ценна книга принадлежат на всяко лице, което я представя ; на заповед – когато името на лицето-бенефициент е означено в ценната книга, и е овластен да прехвърля правата си по ценната книга чрез джиро. Длъжникът по ценната книга е длъжен да изпълни задължението си само срещу предявяване на ценната книга. За да се прехвърли ценната книга в собственост или да се уреди върху нея ограничено вещно право се изисква прехвърляне на владението на документа. За ценна книга на заповед се изисква джиросване (вж. Джиро), а при поименни ценни книжа е необходимо писмено изявление, което може да не бъде поставено върху самата ценна книга. Джиросването се извършва според правилата за менителницата. Поименна ценна книга или ценна книга на заповед може да се превърне в ценна книга на приносител само със съгласието на всички лица, които имат права или са задължени по нея. Това съгласие трябва да е изявено върху самия документ. Същото положение важи и за превръщането на една ценна книга на приносител в ценна книга на заповед или в поименна ценна книга.

Ценна книга на приносител

Ценна книга, от текста или от формата на която се вижда, че всеки, който представи документа, се признава за притежател на правото, което ценната книга дава. Длъжникът може да противопоставя на вземането по ценната книга на приносител само такива възражения, които са насочени срещу валидността на документа. Не се допуска възражение, че документът се намира в обръщение против волята на длъжника.

Ценни книжа с фиксиран приход

Ценни книжа, чиито номинален (или текущ) доход е фиксиран или определен със сигурност още при покупката им.

Цесионер

Вж. Цесия.

Цесия

Договор за прехвърляне на едно вземане или едно право от едно лице (цедент) на друго лице (цесионер).

Цесия бланкова

Цесия, при оформянето на която не се посочват името или формата на цесионера, а се нанасят допълнително.

Циклични акции

Акции, чиито курс се влия от смяната на циклите в икономиката. В групата попадат фирми, които произвеждат стоки за дълготрайна употреба (строителство, тежко машиностроене, металургия, автомобилостроене и др.). При подем в икономиката търсенето на продукцията, произведена от тези компании се повишава, което се отразява върху интереса към акциите им, а при рецесия настъпва обратния процес. Инвеститорите се стремят да закупят такива акции в края на рецесията, когато цената им е най-ниска и да ги продадат в пиковия момент на икономическа експанзия, преди настъпване на следващия спад.

Цирка (около)

Означава възможност за известно отклонение от съгласуваната цена, курс или количество при даване поръчки на маклер или банка при борсови сделки. Вж. "Около".

Циркулярен чек

Чек, който е платим от всички клонове на банката-платец или от всички банки-кореспонденти на банката-платец.

- Ц -