Търсене

 

Вход за потребители

Потребителско име:
Парола:

Регистрирай се
Забравена парола
 

Календар на предстоящи събития

 
 

- Ч -                                                                                                                                                                       

Чартър

Чартър парти – 1. Договор за наемане на кораб или част от товарните помещения на кораба за превоз на стоки. Чартър се съставя по стандартни формуляр, обикновено на английски език, които съдържат около 40 клаузи, повечето от които остават без изменение в конкретния договор, но някои от тях отпадат, а други се допълват в зависимост от характера на превоза и вида на стоката. Основните видове чартър са: Рейсов чартър, тайм чартър, и димайз чартър. Рейсовият чартър е най-често практикуван. Той представлява договор за наемане на кораб за един или няколко рейса. Тайм чартъра е наемане на кораб за определено време, като използуването му е по усмотрение на фрахтователя. Димайз чартъра е договор за фрахтоване на кораб, според който корабособственика предава на фрахтователя правата за цялостно ползуване на кораба, вкл. управлението и назначаването на екипажа. 2. Чартърен тип договори се прилага и за превози с въздушен транспорт, като се практикува обикновено рейсовият чартър докато при морския транспорт чартър се прилага за превоз на стоки, при чартъра за въздушен превоз самолети се наемат както за превоз на стоки, така и за пътници, (туристически групи, религиозни поклонения и други).

Чартър грос

Чартър за наемане на кораба уговорка, че всички разноски по товарене, стифиране и разтоварване на кораба са за сметка на корабособственика.

Чартър нет

Чартър, в който се уговаря всички разноски по товаренето, стифирането и разтоварването да бъдат за сметка на наемателя на кораба, който заплаща на корабособственика само (нето) такса за наемане на кораба. Вж. Чартър грос.

Частична пратка

Натоварвания на части при морските стокови превози, които са допустими, ако това не е забранено с акредитива. Пратки, натоварени на един и същ кораба за едно и също пътуване, не се считат за частични, даже ако коносаментите са с различна дата. Ако се уговорени доставки на части в определени периоди и една част не се експедира в срока, предвиден за нея, акредитивът престава да бъде използваем не само за тази конкретна част, но и за всяка последваща, освен ако в акредитива не е уговорено противното.

Частично плащане

Вж. Продажба на изплащане.

Чек

Паричен документ, съдържащ писмено нареждане на физическо или юридическо лице, което разполага с пари в банка за изплащане или за превеждане по сметка на бенефициента на определена сума от текущата сметка на чекодателя. Страни по чека са: издател – лицето, което нарежда на платеца, при когото има авоар, да плати сумата посочена в чека; платец (длъжник по чека) – обикновено банка, която плаща и бенефициента (ремитент, поемател) – лицето, в чиято полза е издаден чека и се извършва плащането. Чекът има следните реквизити: а) изрично означение, че документът е “чек”; б) безусловно нареждане да се плати определена сума пари; в) името (фирмата) на платеца; г) дата и място на издаването на чека; д) местоплащане; е) подпис на издателя. Чекът се използува и в междубанковите плащания (т.нар. банков ордерен чек). Съществен недостатък на международните плащания с чек са възможностите чекът да бъде изгубен или фалшифициран, което е по-често явление, отколкото при банковите преводи. За ограничаване на тези рискове е прието в практиката в някои случаи тегленето на чекът срещу чуждестранните банки да се авизира отделно писмено, но това усложнява процедурата и забава плащането.

Чекова провизия

Наличен авоар по сметка на чекоиздателя при банка, в рамките на който той може да тегли чекове.

Червена клауза при акредитива

Клауза при плащанията с акредитив, която се означава с пресичане на формуляра с червена линия и според която доставчикът трябва да обезпечи получения аванс срещу акредитивната сума с банкова гаранция или по друг начин.

Чист коносамент

Коносамент, който не съдържа забележка, че са налице дефекти в превозваната стока или нейната опаковка.

- Ч -