Търсене

 

Вход за потребители

Потребителско име:
Парола:

Регистрирай се
Забравена парола
 

Календар на предстоящи събития

 
 

Сектор „ C” – Преработваща Промишленост

Стокова структура на сектора съгласно хармонизираната система:

Храни, напитки и тютюн;

Продукти на химическата промишленост;

Пластмаси, каучук и изделия от тях;

Кожи и кожени изделия;

Дървен материал и изделия от него;

Целулоза, хартия и изделия от тях;

Текстилни материали и изделия от тях;

Обувки и аксесоари;

Машини и оборудване;

Транспортни средства и съоръжения;

Прецизно и оптично оборудване;

Разни стоки и продукти.

  

Брой предприятия в Сектор С:

 

Източник: НСИ

фиг. 1. Брой предприятия в Сектор C за 2008г. според вида предприятие

  

Източник: НСИ

фиг. 2. Брой предприятия в Сектор C за 2009г. според вида предприятие

  

Брой заети лица в Сектор C:

Източник: НСИ

фиг. 3. Брой на заетите лица в Сектор C за 2008г. според вида предприятие

 

Източник: НСИ

фиг. 4. Брой на заетите лица в Сектор C за 2009г. според вида предприятие

 

Източник: НСИ

фиг. 5. Брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в Сектор С за 2008г.

 

Източник: НСИ

фиг. 6. Брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в Сектор С за 2009г.

Източник: НСИ

фиг. 7. Брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в Сектор С за 2010г.

 

Източник: НСИ

фиг. 8. Брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение за Сектор В за първото тримесечие на 2011г.

 

Производство в Сектор С

 

Източник: НСИ

фиг. 9. Брутна добавена стойност по текущи цени за Сектор С.

* Предварителни данни. 

Данните за БВП включват: 

  - допълнителни оценки на ненаблюдаваната икономика (скрити обороти, бакшиши и куфарната търговия), които се основават на изследване,  проведено в рамките на туининг проект „Устойчивото развитие на Националната статистическа система”; 

  - разпределение на косвено измерените финансови посреднически услуги (FISIM) по потребители в съответствие с Регламент (ЕО) № 448/98 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1889/2002 на Комисията за периода 1995-2001 година; 

  - въвеждане на метода на модифицирана касова основа при отчитане на данъците и социалните осигуровки в съответствие с Регламент №2516/2000 за данъците и социалните осигуровки

Източник: НСИ

фиг. 10. Брутна добавена стойност по съпоставими цени по предходната година за Сектор С.

 

Източник: НСИ

фиг. 11. Брутна добавена стойност – индекс на физическия обем към предходната година за Сектор С.

(Млн.левове)

Икономически сектори и групировки 

по икономически дейности

Брутна добавена стойност по текущи цени

 

2007

2008

2009

2010*

Преработваща промишленост

6 200

6 362

6 496

7 022

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ

60 185

69 295

68 322

70 474

Брутна добавена стойност по текущи цени 

- Принос на Сектор "С"към общия БВП

10.30%

9.18%

9.51%

9.96%

 

 

Източник: НСИ

фиг. 12. Брутна добавена стойност по текущи цени Принос на Сектор „С” към общия БВП.

 

(Млн.левове)

Икономически сектори и групировки по икономически дейности

Брутна добавена стойност по съпоставими цени по предходната година

 

2007

2008

2009

2010*

Преработваща промишленост

5 796

6 365

5 963

6 647

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ

55 122

63 910

65 500

68 424

Брутна добавена стойност по текущи цени - Принос на Сектор "С"към общия БВП

10.51%

9.96%

9.10%

9.71%

 

Източник: НСИ

фиг. 13. Брутна добавена стойност по съпоставими цени по предходната година Принос на Сектор „С” към общия БВП.

 (предходна година = 100, %)

Икономически сектори и групировки по икономически дейности

Брутна добавена стойност индекс на физическия обем към предходна финансова година

 

2007

2008

2009

2010*

Преработваща промишленост

56.0

51.4

46.9

51.2

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ

106.4

106.2

94.5

100.2

Брутна добавена стойност по текущи цени - Принос на Сектор "С"към общия БВП

52.58%

48.35%

49.58%

51.05%

 

Източник: НСИ

фиг. 14. Брутна добавена стойност – индекс на физическия обем към предходна година Принос на Сектор „С” към общия БВП.

 

Броя на заетите лица аналогично има ръст съответно с 23% в селско, горско и рибно стопанство и 17% в добивна промишленост и запазване или спад при останалите.

Броя на наетите лица в сектор преработваща промишленост превъзхожда приблизително 10 пъти наетите в сектор селско, горско и рибно стопанство и приблизително 20 пъти тези в добивната промишленост, като това съотношение се запазва за периода 2008-2011.

При броя на наетите лица в сектор преработваща промишленост се наблюдава максимум на нива 600 хил. през 2008, преход до около 500 хил. през 2009 и задържане на това ниво до първо тримесечие на 2011г.

фиг. 15. Наети лица по трудово и служебно правоотношение по икономически дейности през 2009г.

При брутната добавена стойност по текущи цени се наблюдава 13% ръст за периода 2007-2010 за сектор преработваща промишленост.

Брутна добавена стойност по текущи цени – Приноса на Сектор „С”(~9,8%)  към общия БВП бележи минимум през 2008г. и тенденция на ръст за периода 2008-2010г.