Search

 

User login

Потребителско име:
Парола:

Регистрирай се
Забравена парола
 

Calendar of upcoming events

 

Menu

 

Сектор „ B” – Добивна Промишленост

Стокова структура на сектора съгласно хармонизираната система:

Минерални продукти;

Неметални продукти.

Брой предприятия в Сектор В:

 

Източник: НСИ

фиг. 1. Брой предприятия в Сектор B за 2008г. според вида предприятие

  

Източник: НСИ

фиг. 2. Брой предприятия в Сектор B за 2009г. според вида предприятие

 

Брой заети лица в Сектор B:

Източник: НСИ

фиг. 3. Брой на заетите лица в Сектор B за 2008г. според вида предприятие

 

Източник: НСИ

фиг. 4. Брой на заетите лица в Сектор B за 2009г. според вида предприятие

 

Източник: НСИ

фиг. 5. Брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в Сектор В за 2008г.

 

Източник: НСИ

фиг. 6. Брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение за Сектор В за 2009г.

 

Източник: НСИ

фиг. 7. Брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение за Сектор В за 2010г.

 

Източник: НСИ

фиг. 8. Брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение за Сектор В за първото тримесечие на 2011г.

 Производство в Сектор В

 

Източник: НСИ

фиг. 9. Брутна добавена стойност по текущи цени за Сектор В.

* Предварителни данни. 

Данните за БВП включват: 

  - допълнителни оценки на ненаблюдаваната икономика (скрити обороти, бакшиши и куфарната търговия), които се основават на изследване,  проведено в рамките на туининг проект „Устойчивото развитие на Националната статистическа система”; 

  - разпределение на косвено измерените финансови посреднически услуги (FISIM) по потребители в съответствие с Регламент (ЕО) № 448/98 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1889/2002 на Комисията за периода 1995-2001 година; 

  - въвеждане на метода на модифицирана касова основа при отчитане на данъците и социалните осигуровки в съответствие с Регламент №2516/2000 за данъците и социалните осигуровки

 

Източник: НСИ

фиг. 10. Брутна добавена стойност по съпоставими цени по предходната година за Сектор „В”.

  

Източник: НСИ

фиг. 11. Брутна добавена стойност – индекс на физическия обем към предходната година за Сектор „В”.

   (Млн.левове)

Икономически сектори и групировки 

по икономически дейности

Брутна добавена стойност по текущи цени

 

2007

2008

2009

2010*

Добивна промишленост

4 133

4 241

4 331

4 681

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ

60 185

69 295

68 322

70 474

Брутна добавена стойност по текущи цени - 

Принос на Сектор "В"към общия БВП

6.87%

6.12%

6.34%

6.64%

 

 

Източник: НСИ

фиг. 12. Брутна добавена стойност по текущи цени Принос на Сектор „В” към общия БВП.

 

(Млн.левове)

Икономически сектори и групировки 

по икономически дейности

Брутна добавена стойност по съпоставими цени по предходната година

 

2007

2008

2009

2010*

Добивна промишленост

3 864

4 243

3 975

4 431

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ

55 122

63 910

65 500

68 424

Брутна добавена стойност по текущи цени - 

Принос на Сектор "В"към общия БВП

7.01%

6.64%

6.07%

6.48%

 

Източник: НСИ

фиг. 13. Брутна добавена стойност по съпоставими цени по предходната година Принос на Сектор „В” към общия БВП.

(предходна година = 100, %)

Икономически сектори и групировки 

по икономически дейности

Брутна добавена стойност индекс на физическия обем към предходна финансова година

 

2007

2008

2009

2010*

Добивна промишленост

37.3

34.2

31.2

34.1

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ

106.4

106.2

94.5

100.2

Брутна добавена стойност по текущи цени 

- Принос на Сектор "В"към общия БВП

35.06%

32.23%

33.05%

34.03%

 

 

Източник: НСИ

фиг. 14. Брутна добавена стойност – индекс на физическия обем към предходна година Принос на Сектор „В” към общия БВП. 

Данните за 2008-2009г. показват ръст на броя на микро предприятията с 25% в добивна промишленост, запазване на броя при малките предприятия в сектора и спад с до 25% при средните и големите.

Броя на заетите лица аналогично има ръст с 17% в добивна промишленост.

Броя на наетите лица в сектор добивна промишленост е приблизително 20 пъти по-малък от броя на наетите лица в преработваща промишленост, като това съотношение се запазва за периода 2008-2011.

При броя на наетите лица в сектор добивна промишленост от максимума през м. август 2008 (28 205) следва плавен спад с 12% до м. януари 2011 (24 722) и ръст с около 1 % за първото тримесечие на 2011г.

фиг. 15. Наети лица по трудово и служебно правоотношение по икономически дейности през 2009г.

При брутната добавена стойност по текущи цени по сектори се наблюдава 13% ръст за периода 2007-2010 за сектори добивна промишленост.

Брутна добавена стойност по текущи цени – Приноса на Сектор „В”(~6,5%) и към общия БВП бележи минимум през 2008г. и тенденция на ръст за периода 2008-2010г.